In het Activiteitenbesluit en het Blbi staan algemene regels voor het lozen van:

  • grondwater afkomstig van een bodemsanering of proefbronnering;
  • grondwater afkomstig van ontwatering (zoals drainage of bronbemalingen);
  • hemelwater.

De gemeente kan de hemel- en grondwaterverordening gebruiken om een deel van deze algemene regels aan de lokale situatie aan te passen.

Grondwater afkomstig van ontwatering

Zo bepaalt artikel 3.2 lid 7 Activiteitenbesluit en Blbi dat het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering in een vuilwaterriool verboden is, tenzij het lozen minder dan acht weken duurt en maximaal 5 m3 per uur bedraagt. Volgens lid 8 van dat artikel kan de gemeente de tijdsduur en hoeveelheid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening op grond van art. 10.32a Wm aanpassen. Zij kan dus in de hemel- en grondwaterverordening bepalen dat het lozen van grondwater afkomstig van bijvoorbeeld een bronbemaling langer of korter dan acht weken mag plaatsvinden, of met een hoger of lager debiet dan 5 m3 per uur. Het ligt voor de hand om deze waarden af te stemmen op de capaciteit van het rioolstelsel in een wijk. Als de gemeente dit in de verordening regelt, hoeft zij niet steeds een maatwerkvoorschrift te stellen om lozingen van bronneringen toe te staan of juist in te perken.

Grondwater afkomstig van bodemsanering of proefbronnering en hemelwater

Artikel 3.1 Activiteitenbesluit en Blbi (lozen grondwater van bodemsanering en proefbronnering) en artikel 3.3 Activiteitenbesluit en artikel 3.4 en 3.5 Blbi (lozen hemelwater) bepalen niet expliciet dat de gemeente via de hemel- en grondwaterverordening afwijkende regels kan stellen. Toch is dat wel mogelijk, zo blijkt uit de toelichting bij artikel 3.3 Activiteitenbesluit. Voor hemelwaterlozingen gelden in artikel 3.3 Activiteitenbesluit geen concrete eisen, feitelijk vallen deze volledig onder de zorgplicht (art. 2.1 Activiteitenbesluit). De eisen die de gemeente in een maatwerkvoorschrift op grond van de zorgplicht kan stellen, kan zij ook in de hemel- en grondwaterverordening opnemen. Zo is het mogelijk om via de verordening eisen te stellen aan de hoeveelheid hemelwater die iemand loost (zie Bergingseis voor hemelwater) of eventueel aan de kwaliteit van dat hemelwater (zie Kwaliteitseisen voor hemel- en grondwater).

Soms is alleen een maatwerkvoorschrift mogelijk

Alleen waar het Activiteitenbesluit of Blbi in hoofdstuk 3 expliciet bepaalt dat afwijkende regels alleen via een maatwerkvoorschrift mogelijk zijn, kan de gemeente die afwijkende regels niet opnemen in de hemel- en grondwaterverordening. Een voorbeeld daarvan is artikel 3.1 lid 7 Blbi: het gehalte PAK’s in grondwater dat afkomstig is van een bodemsanering kan alleen bij maatwerkvoorschrift worden aangepast.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel