De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Systeem van de lozingsregels: Welke regels gelden voor wie, hoe zit het met vergunningen en meldingen, en wat is de voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater in de Wet milieubeheer?
  • Definities: Definities van enkele belangrijke begrippen in de lozingsregels.
  • Zorgplicht lozers: Lozers hebben altijd een zorgplicht, maar wat houden de verschillende zorgplichten in?
  • Lozen in het riool door huishoudens: De regels voor lozingen van huishoudens in het riool staan voornamelijk in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en de bijbehorende Regeling lozing afvalwater huishoudens.
  • Lozen in het riool door bedrijven: De regels voor afvalwaterlozingen van bedrijven staan in het Activiteitenbesluit. Ook is hier aandacht voor de bevoegdheden bij indirecte lozingen en de regels voor bijzondere lozingen (bij bodemsaneringen en bodemenergiesystemen).
  • Lozen in het riool vanuit de openbare ruimte: In het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) staan regels voor bijzondere lozingen vanuit de openbare ruimte in het riool, zoals grondwaterlozingen bij proefbronnering en lozen bij een calamiteitenoefening. 
  • Lozingen vanuit het gemeentelijke riool: Welke regels zijn er voor lozingen vanuit het gemeentelijke riool in een rwzi, in oppervlaktewater, in de bodem en vanuit systemen voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA's)? Ook vindt u hier informatie over de waterkwantiteitsaspecten die geregeld zijn in de keur en de Waterregeling. 
  • Verordeningsbevoegdheid afvoer hemel- en grondwater: Wat kan de gemeente regelen met de Verordening afvoer hemel- en grondwater? Aan bod komen: hemel- en grondwaterlozingen beëindigen (afkoppelen), het verplichten om hemelwater op eigen terrein te verwerken, de relatie van de verordening met het GRP, het VNG-model, een voorbeeld van een hemel- en grondwaterverordening, de gebiedsaanwijzing, ontheffing van het lozingsverbod en andere mogelijkheden van de verordening.
  • Handhaving lozingsregels: Bespreking van de verschillende handhavingsaspecten en specifieke aandacht voor preventieve en repressieve handhaving.

N.B. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 zullen de huidige regels (deels) veranderen, tegen die tijd wordt deze informatie geactualiseerd.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel