Principe van de methode

Breng vanaf maaiveld in de grond rondom de lekkage met enkele injectielansen een kunstharsmortel aan. Breek hiervoor eventuele verharding deels op. Creëer waar nodig op de plek van het injectiepunt een holle ruimte. Als de mortel via de lekkage in het riool komt, hebt u voldoende materiaal geïnjecteerd. Dit kunt u met een videocamera in het riool controleren. Na uitharding vormt de ontstane gel rondom de lekkage een waterdichte afsluiting tegen intredend grondwater. Doordat het resultaat moeilijk te controleren is, wordt meestal meer materiaal geïnjecteerd dan nodig is. Over de werking van de maatregel bestaan in de praktijk verschillende meningen.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

Gemiddeld duurt de injectie rondom een lekkage ongeveer één uur.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

 • Sluit bij de plek van de reparatie de rijbaan (deels) af en breek de weg waar nodig op.
 • De ligging van de put(ten) op de rijweg bepaalt grotendeels de mate van overlast.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

 • Het materiaal is een kunsthars of mortel met een lage viscositeit.
 • De ontstane versteviging moet een stabiel product zijn, dat niet uitloogt of schadelijk is voor de volksgezondheid. De versteviging mag niet milieubelastend zijn.
 • Gebruik geen producten die niet aan deze eisen voldoen.

Toepassingsgebied

 • Deze methode kunt u toepassen bij riolen en rioolputten met uitsluitend lekkages (intredend grondwater) en waarvan de constructie niet of nauwelijks is aangetast.
 • De methode stabiliseert de aanwezige grondslag om verdere gronduitspoeling en zandinloop te voorkomen.
 • Gebruik deze methode alleen bij voldoende doorlatende grond (zand) rondom het riool.
 • Deze relatief goedkope methode wordt vaak toegepast als tijdelijke reparatie of als hulpmiddel bij renovatie.

Toepassingsbeperkingen

 • De methode kunt u niet gebruiken om de constructieve sterkte van het riool te vergroten.
 • Het materiaal dat in de grond ontstaat, is weinig elastisch. Hierdoor kunnen bij grote zettingen en zakkingen van het riool opnieuw lekkages ontstaan.
 • Bij uiteindelijke vervanging van het riool komt extra materiaal vrij, dat u als bouwafval moet afvoeren.
 • De methode met gel is gevoelig voor uitdroging en minder goed toepasbaar bij sterk fluctuerende grondwaterstanden ter hoogte van het behandelde riool.
 • Bij grote riolen is de onderkant niet bereikbaar.
 • Doordat u holle ruimten creëert, kan het riool of het maaiveld verzakken.
 • De hoeveelheid te injecteren materiaal is vaak op voorhand slecht in te schatten, houd daar rekening mee.

Levensduur en garantie

Met deze methode verlengt u de levensduur van het riool niet, u heft alleen lekkages op. De levensduurverwachting van de reparatie is laag. Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Daarna kunt u de reparatie op waterdichtheid controleren. Met visuele inspectie kunt u het eindresultaat beoordelen.

Principeschets

Figuur A Principeschets van injectie vanaf maaiveld Vergroot afbeelding

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

DoorInjecteren 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel