Gemeenten hebben de  zorgplicht voor de inzameling en het transport stedelijk afvalwater  . De Wet milieubeheer beschrijft dat als volgt (artikel 10.33):

  • De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
  • In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen [...] worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.

Binnen deze zorgplicht kan de gemeente in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) nadere eisen vaststellen, bijvoorbeeld voor doelmatig , duurzaamheid, emissies en veiligheid van het vuilwaterstelsel. Denk aan maximumduur en -frequentie van water op straat   , criteria voor voldoende sedimenttransport en een maximumledigingstijd (minimale pompovercapaciteit).

In de omgevingsverordening kan de provincie aanvullende eisen stellen (bijvoorbeeld met betrekking tot lekkage en exfiltratie  ) binnen beschermingsgebieden voor grondwater dat is bedoeld voor de openbare drinkwatervoorziening.

Evaluatie beschrijven in het SSW

U legt de gemeentelijke criteria voor de afvalwaterzorgplicht vast in het SSW en gaat op basis van het in deel II beschreven functioneren na of het stedelijk watersysteem hieraan voldoet of kan voldoen. Laat in een geografisch overzicht zien welke systeemonderdelen op welke criteria uit het GRP (mogelijkerwijs) niet voldoen, bijvoorbeeld:

  • een overzicht van ongezuiverde lozingen;
  • een overzicht van locaties waar bij een maatgevende bui verdund afvalwater uit de gemengde riolering kan uittreden en van de omvang van deze emissies;
  • een overzicht van gemengde stelsels en overstorten die de emissie- of waterkwaliteitsdoelstellingen uit het GRP overschrijden.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel