De lijst met criteria waaraan het stedelijk watersysteem moet voldoen, volgt uit  het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)  . Aangezien elke gemeente haar eigen beleidskaders en ambities in het GRP vastlegt, verschilt die lijst per gemeente. U moet ook rekening houden met randvoorwaarden die de provinciale omgevingsverordening en de waterschapsverordening opleggen aan het hydraulisch en milieutechnisch functioneren. De volgende aspecten kunnen een rol spelen:

 • Hydraulisch functioneren stedelijk watersysteem tijdens droog weer en bij neerslag.
 • Hydraulisch functioneren stedelijk gebied (stedelijk watersysteem plus maaiveld) bij extreme neerslag
 • Milieutechnisch functioneren rioolstelsels, zoals de emissies via overstorten, randvoorzieningen, hemelwateruitlaten en lekke buizen.
 • Rioolvreemd water water en aanvoer naar de rwzi (waterbalans stedelijk gebied).
 • Hydraulisch functioneren grondwatersysteem en -voorzieningen (alles van bodem tot actief gestuurde drain op de aspecten grondwaterover- en onderlast).
 • Stank en aantasting.
 • Serviceniveau naar bewoners en bedrijven (beperken aantal meldingen).

Meetbare criteria

De criteria waarmee u het functioneren van het stedelijk watersysteem beoordeelt, moeten bij voorkeur meetbaar zijn. Als het goed is, houdt het GRP hier al rekening mee. In het GRP kunnen doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden conform de DoFeMaMe  -systematiek zijn vastgelegd en/of de afweging tussen gewenste prestatie, kosten en risico's volgens de benadering van assetmanagement. Als het GRP alleen doelen of gewenste prestaties op een hoog abstractieniveau bevat, moet u deze in het SSW wellicht 'vertalen' naar meer operationele, meetbare criteria. Bijvoorbeeld als het GRP als doel stelt: 'het beschermen van de volksgezondheid en het milieu door doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater '. Dan kunt u daarbij denken aan (getalsmatige, meetbare) criteria voor het voorkomen van:

 • ziektegevallen door contact met afvalwater;
 • meldingen van bewoners en bedrijven;
 • ongerioleerde en ongezuiverde lozingen;
 • overstortingen tijdens droog weer;
 • vuilinsluiting in de riolering.

N.B. Bij voorkeur staan deze meetbare criteria al in het GRP.

Evaluatie per zorgplicht

Op de volgende pagina's leest u hoe u de drie zorgplichten evalueert:

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel