Tabel A geeft de emissiegetallen voor de parameters N-totaal (stikstof), P-totaal (fosfor), koper, zink, minerale oliën en PAK's (meer informatie over deze stoffen en stofgroepen vindt u bij Waterkwaliteit) voor drie verschillende typen rioolstelsels: gemengde stelsels , gescheiden stelsels en verbeterd gescheiden stelsels (vgs) . Deze typen onderscheiden zich door de manier waarop zij afstromend hemelwater verwerken. Alle waarden staan in kilogrammen per stof per hectare afvoerend oppervlak per jaar. De getallen zijn afkomstig uit de nationale Emissieregistratie, die voor de emissies uit de afvalwaterketen in 2017 is geactualiseerd en daarmee zo goed als mogelijk in lijn is gebracht met actuele meetgegevens.

Tabel A Emissiegetallen voor zes parameters per type rioolstelsel (Bron: Emissieregistratie)
  gemengd riool verbeterd gescheiden (vgs) hemelwaterriool
  via overstort via effluent overstort+effluent via overstort via effluent overstort+effluent zonder foutaansluitingen met foutaansluitingen
  [kg/ha/jaar] [kg/ha/jaar] [kg/ha/jaar] [kg/ha/jaar] [kg/ha/jaar] [kg/ha/jaar] [kg/ha/jaar] [kg/ha/jaar]
N-totaal 4,1 32,0 36,1 11,3 23,3 34,5 34,1 41,9
P-totaal 0,7 5,6 6,3 1,8 4,1 5,9 5,6 7,0
Koperverb. (als Cu) 0,03 0,02 0,05 0,05 0,01 0,06 0,15 0,16
Zinkverb. (als Zn) 0,12 0,18 0,30 0,31 0,13 0,44 0,95 0,97
Minerale oliën 0,59 0,02 0,61 1,02 0,01 1,04 3,10 3,10
PAK (6 van Borneff) 0,0006 0,0005 0,0010 0,0010 0,0004 0,0013 0,0030 0,0030

Gemengde en verbeterd gescheiden stelsels

De tabel toont voor gemengde en verbeterd gescheiden stelsels de lozingsroute via de overstorten en via het rwzi-effluent. Bijvoorbeeld: een gemengd stelsel loost via overstorten ongeveer 4,1 kg/ha/jaar N-totaal in het oppervlaktewater, maar ook 32,0 kg/ha/jaar met naar de rwzi afgevoerde neerslag (als rwzi-effluent). De totale emissie bij het verwerken van afstromend hemelwater in deze variant van de afvalwaterketen bedraagt dus 36,1 kg/ha/jaar.

Gescheiden stelsels

Hemelwaterstelsels van gescheiden riolering lozen geen hemelwater via de rwzi. Wel is onderscheid gemaakt tussen hemelwaterstelsels zónder foutaansluitingen  en stelsels mét foutaansluitingen. In dat laatste geval is uitgegaan van 2% foutieve aansluitingen op het hemelwaterstelsel. Het numerieke verschil tussen de twee kolommen is dus de extra emissie als gevolg van foutaansluitingen.

Conclusies

Uit tabel A kunt u opmaken dat de totale emissie voor de nutriënten N en P niet zo afhankelijk is van het type stelsel. De totaalemissies van gemengde stelsels, gescheiden stelsels (zonder foutaansluitingen!) en vgs ontlopen elkaar niet veel voor beide parameters. Uiteraard kunnen de lozingslocaties van belang zijn: bij een rwzi is dat vaak groter en minder gevoelig oppervlaktewater dan bij overstorten. Voor zware metalen , minerale oliën en PAK's doet een gemengd rioolstelsel het netto beter met een lagere emissie per hectare per jaar. Dat komt doordat deze stoffen veel voorkomen in afstromend hemelwater en goed verwijderbaar zijn op een rwzi.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel