Bij waterkwaliteitsproblemen in vijvers, sloten en vaarten wordt soms naar de riolering gewezen als belangrijk(st)e bron van vervuiling. Dat is soms terecht, maar soms ook niet. Om te voorkomen dat u dure, weinig effectieve maatregelen neemt, moet u weten welke rol de emissie van de riolering speelt ten opzichte van andere bronnen. Alleen als de rioolemissie in belangrijke mate bijdraagt aan het probleem, heeft het zin om als beheerder maatregelen te nemen in of rond de riolering.

Maatwerk

Het achterhalen van de oorzaken van waterkwaliteitsproblemen in een specifiek oppervlaktewater is vaak maatwerk. Met bijvoorbeeld de systematiek van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF) kan een ecoloog gestructureerd een watersysteem ecologisch analyseren. Het resultaat van zo'n analyse toont wat er 'mankeert' aan het onderzochte watersysteem en geeft daarmee richting in de zoektocht naar de juiste maatregelen.

Algemeen beeld

Maar ook zonder gedetailleerde analyse is iets te zeggen over de relevantie van de emissie van de riolering ten opzichte van de emissie van andere bronnen. Het gaat dan om een meer algemeen beeld van de onderlinge verhoudingen tussen emissies voor verschillende typen oppervlaktewateren. Het schaalniveau van het oppervlaktewater is hierbij onderscheidend:

  • Op de kleine schaalniveaus van stedelijk oppervlaktewater ('stadsvijvers' en 'stadssingels') geeft de modelstudie 'Oppervlaktewater: wat zijn relevante emissies?' (Stichting RIONED, 2009) een algemeen beeld van relevante emissiebronnen en hun onderlinge verhoudingen. Uit de resultaten wordt bijvoorbeeld duidelijk hoe de belasting van een stadsvijver door het voeren van eendjes of het afspoelen van hondenpoep zich verhoudt tot de belasting vanuit gemengde overstorten.
  • Op regionaal niveau en op landelijk niveau geeft de nationale emissieregistratie een beeld van de omvang en onderlinge verhoudingen van emissies in Nederlands oppervlaktewater. Deze cijfers maken de relatieve bijdrage van de afvalwaterketen (riolering en rwzi) inzichtelijk en daarmee de 'potentie' van maatregelen rondom de riolering en rwzi's om waterkwaliteitsproblemen op te lossen. Met behulp van een korte handleiding kunt u deze emissieverhoudingen voor uw eigen regio eenvoudig in beeld brengen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel