Water en energie

Bij de keuzes voor verbetermaatregelen in het stedelijk waterbeheer spelen vele aspecten een rol. Energie is er één van. Als we energie bij onze keuzes laten meewegen, moeten we dat doen op basis van feiten. Dit boekje geeft inzicht in energiecijfers met betrekking tot keuzes in stedelijk waterbeheer. Daarbij ligt de focus vooral op de gevolgen voor het afvalwatersysteem.

We hebben van enkele veelvoorkomende situaties en maatregelen de benodigde energie berekend. Naast de ‘gebruiksenergie’ uit het stopcontact of de gasaansluiting, hebben we bepaald hoeveel energie nodig is voor het traject van de winning van ruwe grondstoffen tot en met de aanleg van onderdelen van de infrastructuur voor stedelijk waterbeheer. Dat leidt tot bevestiging van sommige beelden, maar ook tot nieuwe inzichten, zoals:
  • afkoppelen leidt niet altijd tot energiebesparing;
  • de pompenergie die de gemeente bespaart met een verbeterd gescheiden stelsel in plaats van een gemengd stelsel, valt weg tegen de energie die nodig is om twee leidingstelsels in de grond te leggen;
  • drinkwaterbesparing is vaak effectiever om energieverbruik te verminderen dan afkoppelen van verhard oppervlak. Vooral besparing op gebruik van warm water is van belang;
  • een IBA vraagt veel minder energie dan drukriolering.

Dit boekje bevat de eindresultaten van enkele gedetailleerde analyses. De basisgegevens hiervan en aanvullende vergelijkingen komen later in 2012 in een uitgebreid rapport beschikbaar. Met de cijfers in dit boekje kunt u een aantal keuzes verantwoorden op basis van energiefeiten. Bij de berekening van de cijfers is uitgegaan van gemiddelde situaties. De aanpak is geïnspireerd door het vrij op internet verkrijgbare Sustainable energy – without the hot air van David MacKay.

Feiten over energieverbruik in het stedelijk waterbeheer

Dit gedeelte in de kennisbank geeft inzicht in het huidige energieverbruik in de waterketen om professionals in het stedelijk waterbeheer te ondersteunen bij het kiezen van goede maatregelen. De belangrijkste constatering is dat het energieverbruik in de waterketen relatief beperkt is, zeker als het per persoon wordt vergeleken met allerlei dagelijkse activiteiten. Anderzijds geeft het onderzoek aan waar het wél zinvol kan zijn als gemeenten en waterschappen bij de keuze van maatregelen het energieverbruik laat meewegen.

In de analyse zijn de huidige varianten van het stedelijk waterbeheer doorgerekend. Naast de ‘gebruiksenergie’ uit stopcontact of gasaansluiting is bepaald hoeveel energie nodig is voor het traject van ruwe grondstoffen tot en met de aanleg van de infrastructuur. Bij de berekening van de cijfers is uitgegaan van gemiddelde situaties.

Meer informatie vindt u in de publicatie Water en energie (2012).

 

 


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE