Voorbereidingen op inspectie nieuwe stijl: zo zit het

De voorbereidingen op de nieuwe werkwijze voor visuele inspectie in 2020 zijn in volle gang. Als rioleringsbeheerder kunt u zelf ook al aan de slag om op tijd klaar te zijn. Op deze pagina leest u wat de nieuwe werkwijze inhoud, hoe u zich kunt voorbereiden en welke ondersteuning Stichting RIONED u hierbij biedt. 
 
Vanaf 2020 gaan we in Nederland visueel inspecteren volgens de Europese EN13508-2+A1:2011. De NEN 3399 verdwijnt dan. In het kort betekent dit dat het classificeren van de inspecteur naar de beheerder verschuift. De inspecteur neemt waar en registreert de waarnemingen in detail. Als beheerder ontvangt u na de inspectie gedetailleerde inspectieresultaten in RibX. Nadat u de data hebt ingelezen, zorgt het beheerpakket automatisch voor de classificatie. Vervolgens beoordeelt u de knelpunten en beslist u wat te doen.

Wat levert de werkwijze op?

Doordat de inspectieresultaten gedetailleerder zijn, kunt u beter filteren. U hoeft minder video’s terug te kijken en kunt de toestand beter analyseren. Zo krijgt u meer zicht op de conditie van de objecten én hoe die conditie zich ontwikkelt in de tijd. Hierdoor kunt u selectiever laten inspecteren en een betere afweging maken tussen niets doen, reinigen, monitoren, repareren, renoveren of vervangen. Kortom, u kunt betere beheerbeslissingen nemen.

Figuur A Classificatie ligt niet meer bij de inspecteur (I) maar bij de beheerder (B)

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Bij een nieuw inspectieproject kunt u nu al in uw bestek opnemen dat de inspectie vanaf 2020 op basis van de NEN-EN13508-2+A1:2011 moet plaatsvinden (zie ook de werkgroep PvE in de opsomming hieronder). Bij lopende meerjarige contracten kunt u in overleg gaan met de aannemer om te bepalen op welk moment wordt overgestapt op de nieuwe werkwijze. Daarnaast zult u met uw leveranciers moeten bespreken wanneer de software er klaar voor is. Tot slot kunt u bekijken welke opleiding u en uw collega’s nodig hebben om goed beslagen ten ijs te komen. Wateropleidingen biedt vanaf begin 2019 actuele opleidingen voor inspecteurs en beheerders.

Welke ondersteuning krijgt u bij de voorbereiding?

Stichting RIONED en de Vereniging Afvalbedrijven hebben een communicatieplan om belanghebbenden tijdig en adequaat te informeren over en helpen voorbereiden op de nieuwe werkwijze vanaf begin 2020. Daarnaast treffen Stichting RIONED, NEN, Wateropleidingen, CROW en de Vereniging Afvalbedrijven diverse voorbereidingen.

Wat is al beschikbaar?
 • Stichting RIONED heeft een leidraad opgesteld, zodat iedereen op dezelfde manier met de Europese norm gaat werken. De Leidraad maakt duidelijk hoe inspecteurs hun waarnemingen moeten vastleggen en welke toleranties daarbij zijn toegestaan. Daardoor weten beheerders welke informatie zij krijgen (en welke niet). Download de Leidraad visuele inspectie of bestel het in gedrukte vorm.
 • In opdracht van Stichting RIONED is de landelijke classificatiemethodiek van de geregistreerde toestandsaspecten grondig herzien. De classificatiemethodiek bouwt sterk voort op de NEN 3399:2004 in combinatie met de actuele ontwikkelingen en het RibX-uitwisselformaat. Download het rapport met de beschrijving van de Nederlandse classificatiemethodiek en desgewenst ook het Excelbestand met de klassetabellen.
 • Het RibX-uitwisselformaat is geschikt om volgens de NEN-EN 13508-2 te werken.
 • Wateropleidingen biedt vanaf begin 2019 actuele opleidingen voor inspecteurs en beheerders.
 • Op de RIONEDdag op 7 februari 2019 en de minicursussen op 21 maart 2019 was ruim aandacht voor de nieuwe werkwijze. 
Wat komt er nog aan?
 • NEN gaat de NEN 3399:2015 eind 2019 intrekken en de NEN 3398 zo nodig aanpassen.
 • Een werkgroep van Stichting RIONED werkt op dit moment aan een 'voorbeeld Programma van Eisen': Aan welke technische specificaties moet een inspectie volgens de EN 13508-2 voldoen? Na tervisielegging zal formele vaststelling plaatsvinden volgens de procedures van Stichting RIONED, gevolgd door publicatie eind 2019.
 • De RibX-validator om uitwisselbestanden te controleren wordt aangepast om op basis van de Europese norm te toetsen.
 • Inspectiebedrijven bereiden hun mensen, software en processen op de nieuwe werkwijze voor.
 • Softwareleveranciers verwerken de classificatiemethodiek en nieuwe werkwijze in hun inspectie- en beheerapplicaties.
 • CROW maakt - mede op basis van het model PvE - passende contractteksten, onder andere in de RAW-systematiek.
 • Zo nodig actualiseert KIWA de BRL K10015.
 • Stichting RIONED actualiseert in 2019 ook het onderdeel Inspectie en beoordeling van de Kennisbank Stedelijk Water.

Achtergrond: waarom inspectie nieuwe stijl?

De Europese norm EN13508-2 richt zich op het waarnemen en registreren van codes en omvang van toestandsaspecten. Inspecteurs registreren de gemeten/geschatte omvang van waarnemingen in mm (bijvoorbeeld scheurvorming), % (bijvoorbeeld waterhoogte) en graden (bijvoorbeeld hoekverdraaiing). Naast (of eigenlijk in plaats van) de EN 13508-2 werken we in Nederland sinds 2004 met een classificatiemethodiek in de NEN 3399. Dankzij de classificatie kunnen beheerders eenduidig ingrijpmaatstaven toepassen en analyses en planningen maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 
Vereenvoudigde classificatie
Als reactie op de herziene NEN-EN 13508-2 uit 2011 kwam de NEN 3399:2015 met een sterk vereenvoudigde classificatiemethodiek. Sindsdien wordt van een aantal toestandsaspecten niet meer de omvang genoteerd, maar alleen óf iets geconstateerd is. Het idee erachter is dat het voor inspecteurs makkelijker zou zijn, dat de kans op foutieve waarnemingen kleiner zou zijn en dat het goedkoper zou zijn.
 
Te weinig beheerinformatie
Helaas pakte de gedachte niet goed uit. Gemeenten vragen aan aannemers om te inspecteren en rapporteren volgens de NEN 3399. In de praktijk leggen inspecteurs daarom niet de details van de waarnemingen conform de Europese norm vast, maar alleen de klassen. Hoewel de onderzoeksnorm NEN 3398 en de inspectie- en classificatienorm NEN 3399 allebei expliciet melden dat de Europese norm het uitgangspunt moet blijven, gaat het toch mis. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers vervangen het origineel door de aanvulling. Maar door de vereenvoudiging in klassen krijgen beheerders te weinig informatie om goed te kunnen beheren.
 
Een groep gemeenten heeft alarm geslagen, waarna uitgebreid is geïnventariseerd en gediscussieerd. Hieruit is naar voren gekomen dat helaas opnieuw herziening nodig was. Daarom gaan we vanaf 2020 conform de EN 13508-2 inspecteren.

Meer weten

Bekijk de toelichtende brochure. Hebt u vragen over visuele inspectie nieuwe stijl? Mail dan naar Stichting RIONED.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE