Parallel aan de eigen vraagdefinitie is het erg belangrijk dat u weet wat in het gebied speelt. Dan kunnen namelijk kansen in beeld komen om vraagstukken of problemen gezamenlijk, over de sectoren heen, aan te pakken. Zo is het handig binnen uw gemeente verbinding te leggen met mensen die met bestemmingsplannen bezig zijn, want daarin worden nieuwe ontwikkelingen snel zichtbaar. Bij dorps- en wijkmanagers kunt u informatie inwinnen over het gebied. Ook kunt u samen eens rondfietsen om te kijken en luisteren naar de karakteristiek van het gebied.

Verder inventariseren

De verkenning van de omgeving kan aanleiding zijn om met betrokkenen verder te kijken. Gaat de camping uitbreiden en welke voorzieningen zijn er? Wat gebeurt er met het erfspoelwater? Welke andere afvalstromen zijn er? Waar is behoefte aan energie of grondstoffen? Welke waterkwaliteitsvraagstukken zijn er? Wat zien betrokkenen wel of niet zitten en waarom? Niet alleen de gemeenten en/of het waterschap zijn in beeld om tot oplossingen te komen. Wie is deel van het probleem, wie wil een deel zijn van de oplossing en hoe is de maatschappelijke participatie? Een stakeholderanalyse is daarom een belangrijke eerste stap. Ook is het belangrijk het aanbod van afvalwater te inventariseren. Dit is afhankelijk van vele ontwikkelingen, zoals schaalvergroting van (agrarische) bedrijven, vergrijzing, groei of krimp, toename van recreatie, nieuwe waterstromen en foutaansluitingen.

Vraagstukken combineren

Uit de verkenning en inventarisatie komen kansen naar voren om de vraag uit stap 1a te combineren met andere vraagstukken uit de regio. Misschien kunt u een braakliggend terrein gebruiken voor waterberging en -zuivering. Wellicht is tegelijk met nieuwe leidingen een glasvezelnet of een fietspad aan te leggen. Of kunt u afvalstromen samenvoegen en lokaal verwerken of grondstoffen en energie hergebruiken. Misschien kunnen mensen vanuit de sociale werkvoorziening de decentrale voorzieningen voor een deel runnen (‘social return’). Natuurlijk worden deze kansen alleen zichtbaar en realistisch als u het gesprek daarover samen met de belanghebbenden voert. Naarmate zij meer en directer invloed hebben op het keuzeproces, is implementatie van de gekozen oplossingen eenvoudiger.

Omgeving in beeld

Het verkennen van de omgeving leidt uiteindelijk tot een overzicht van:
  • de veranderingen in afvalwaterstromen sinds de eerste aanleg;
  • de aard en omvang van andere afvalstromen die mogelijk in combinatie met huishoudelijk afvalwater te verwerken zijn;
  • mogelijkheden voor nuttig hergebruik van de behandelde afvalstromen;
  • wensen van of plannen in de omgeving waarop u kunt aanhaken, zoals de aanleg van een fietspad of glasvezelnet;
  • de belangstelling bij bewoners, bedrijven en instellingen om actief mee te denken en te werken.

Resultaat stap 1

Op basis van de stappen 1a en 1b ontstaat een gezamenlijke vraagstelling en een beeld van de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak. Als vertrekpunt voor de volgende stappen kunt u vraagstelling en opdracht in een startdocument of opdracht vastleggen. Een proces waarbij u op basis van gelijkwaardigheid naar geschikte oplossingen zoekt.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel