Perspectief van de samenwerking

Bij een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en overtollig regenwater spelen het type riolering en de inrichting van het rioolstelsel natuurlijk een belangrijke rol. De afschrijvingstermijnen van deze infrastructuur zijn lang. Dus bepalen de keuzes voor type en inrichting voor lange tijd hoe de gemeente omgaat met haar afvalwater en overtollige regenwater, en de hieraan verbonden maatschappelijke kosten en baten. Sinds enkele jaren zetten gemeenten sterk in op het scheiden van schone en vuile waterstromen. Ook proberen zij het relatief schone regenwater zo min mogelijk naar de rwzi te transporteren. In de zogenaamde regenwaterbrief van het ministerie van VROM (2004), de Rijksvisie waterketen en de Nota Anders omgaan met water staat afkoppelen van regenwater centraal. Dit uitgangspunt is bij nieuwbouw al min of meer gemeengoed. Het grote probleem (of de uitdaging) is het anders omgaan met regenwater in bestaand stedelijk gebied.

Nut van de samenwerking

Het waterschap zorgt voor de behandeling van het afvalwater. Voor een efficiënte bedrijfsvoering van de rwzi heeft het waterschap bepaalde wensen voor de samenstelling en hoeveelheden te zuiveren afvalwater. Dat impliceert dat het waterschap een visie heeft op hoe de gemeente haar rioleringszorgplicht kan invullen. Gemeente en waterschap moeten in goed overleg bekijken wat voor de lokale situatie de meest doelmatige oplossing is om de laagst maatschappelijke kosten te bereiken. Hierbij moet u rekening houden met de belangen van gemeente én waterschap.

Aandachtspunten voor het proces

Gemeenten zijn niet verplicht afval- en regenwater apart af te voeren. Andere overheden kunnen gemeenten daartoe ook niet verplichten. Net als bij de andere gemeentelijke watertaken moeten gemeente en waterschap hiervoor samen een lokale doelmatigheidsafweging maken.
 
Met de aankomende wetgeving voor de gemeentelijke watertaken blijven huidige planfiguren en instrumenten grotendeels bestaan. Maar enkele essentiële zaken veranderen:

  • Nieuw is dat gemeenten ook bij verordening regels aan lozing van regen- en grondwater mogen stellen. Hiervoor is gekozen omdat het uitsluitend stellen van regels bij AMvB geen recht zou doen aan de lokale verschillen. Ook zou het stellen van regels bij vergunning of ontheffing tot te veel administratieve en bestuurlijke lasten leiden. Het stellen van regels bij verordening is een bevoegdheid van gemeenten. Het waterschap of de provincie kan dit niet afdwingen. Uiteraard kunnen ze de gemeente hiertoe wel beargumenteerd verzoeken, maar de gemeente neemt zelf de beslissing.
  • Het waterschap kan aan de aansluitvergunning (voor aansluiting van de riolering op de rwzi) voorschriften verbinden om de doelmatige werking van de zuiveringsinstallatie te beschermen. Maar het waterschap kan niet voorschrijven welke keuzes de gemeente moet maken voor de inrichting van het rioolstelsel.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel