Stichting RIONED in het kort

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. In RIONED participeren alle professioneel betrokken partijen: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen.

De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Dit doet RIONED door onderzoek, het bundelen van bestaande kennis en het op vele manieren informeren en bij elkaar brengen van professionals.
Stichting RIONED vraagt voorts voortdurend aandacht voor het belang van een goede riolering. Een goed rioolstelsel houdt ons gezond, zorgt voor droge voeten en beschermt het milieu. En dat tegen acceptabele kosten.
RIONED signaleert problemen in de dagelijkse praktijk van de rioleringsbeheerder en kaart deze aan bij bestuurders en beleidsmakers. Ook informeert Stichting RIONED het brede publiek.
Stichting RIONED telt ongeveer tien medewerkers. Deze organiseren de activiteiten, besteden projecten uit en verzorgen de communicatie.
Bekijk de brochure over Stichting RIONED.

Wie vormen Stichting RIONED?
In Stichting RIONED participeren alle overheden en bedrijven die professioneel met stedelijk waterbeheer bezig zijn: gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers, adviesbureaus, toeleverende bedrijven en onderwijsinstellingen. Zij zijn de begunstigers ('leden') van RIONED.

 

Jaarverslag en activiteiten dit jaar
Download het jaarverslag van afgelopen jaar en bekijk onze plannen en activiteiten voor dit jaar.

Strategienota 
Meer mensen en meer weten heet de strategienotitie van Stichting RIONED uit 2013. De nota gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke watertaken en bij Stichting RIONED. Het document beschrijft de prioriteiten voor de komende jaren.

Naar een toekomstvisie
RIONED is gestart met een toekomstverkenning naar de toekomst van het stedelijk waterbeheer. De eerste stap was de prijsvraag Waar gaat het riool naartoe? De toekomstideeën van de prijswinnaars en genomineerden vindt u in Strategiedag: Waar gaat het riool naartoe. Momenteel werkt het bureau van RIONED aan een conceptverkenning.

Kennisstrategie 
Stichting RIONED streeft met haar Kennisstrategie naar doordacht besparen en vergroten van de professionaliteit. Om de beoogde besparingen in het waterbeheer te realiseren zonder afbreuk te doen aan het functioneren van riolering en zuivering is veel meer inzicht nodig in de effectiviteit van maatregelen t.a.v. vervanging, waterkwaliteit en waterberging. Inzicht in stelsels moet verbeteren om onnodige investeringen te voorkomen. Verder moet het gegevensmanagement waar mogelijk worden gestandaardiseerd.

Producten voor de vakwereld

        Kennis voor de praktijk:

 • Kennisbank Stedelijk Water: alle algemeen geaccepteerde kennis op het gebied van techniek, beleid, regelgeving en financiering. De Leidraad riolering is hier in opgenomen.
 • Rioleringsatlas over de toestand van de riolering in Nederland.

  Delen van kennis:
 • RIONEDdag: de jaarlijkse ontmoeting van de rioleringswereld met beleidsontwikkelingen, praktijkervaringen en actualiteiten.
 • Cursussen o.a. op het gebied van inspectie en beoordelen van inspectieresultaten. Verder bieden de minicursussen en studiedagen op een efficiënte manier informatie voor de praktijk.

  Innovatie:
 • Onderzoek met als hoofdthema's: systeemkeuze, functioneren van het rioolstelsel en beheer van de rioleringsobjecten.
 • Stevige inzet op uniforme uitwisseling van gegevens door standaardisatie en het ontwikkelen van ondersteunende tools.

  En verder:
 • Normen en richtlijnen: RIONED levert inbreng bij het opstellen van normen door NEN.
 • Benchmark riolering: Gemeenten vergelijken hun bedrijfsvoering om de rioleringszorg te verbeteren.

 

Informatie voor het publiek en politiek

 • De riolering is een basisvoorziening voor de volksgezondheid en zorgt voor droge voeten. Bekijk de uitgebreide publieksinformatie op de speciale website www.riool.info, ook heeft RIONED verschillende brochures over de riolering.
 • Voor raadsleden is er een speciale site over de bestuurlijke keuzes op gebied van stedelijk waterbeheer: www.rioolenraad.nl.

 

Bestuur en organisatie
In het bestuur van Stichting RIONED zijn alle geledingen vertegenwoordigd. Het bestuur is per januari 2016 als volgt samengesteld:

 • Hans Gaillard (burgemeester Son en Breugel), onafhankelijk voorzitter
 • Joost van Oostrum (burgemeester Berkelland), namens de gemeenten, penningmeester en secretaris
 • Stefan Kuks (watergraaf Vechtstromen), namens de waterschappen 
 • Gabriël Spruijt (algemeen directeur DYKA Benelux), namens de bouw- en productiebedrijven
 • Peter de Jong (hoofd sector Water Witteveen+Bos), namens de dienstverlenende bedrijven
 • Marjan van Giezen (afdelingsmanager OEM Directie Water en Bodem), waarnemer vanuit het ministerie I&M

Autorisatie van producties van Stichting RIONED met een algemene gelding vindt plaats door de Commissie vaststelling leidraden en handreikingen (CVLH). De samenstelling van de CVLH is:

 • Cor Bredenhoff (gemeente Heerenveen), voorzitter
 • Naomie Heidinga (Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen VPB)
 • Teije Dalstra (waterschap Hollandse Delta)
 • Bert Palsma (STOWA)
 • Antoine Steentjes (Vereniging Afvalbedrijven, Van der Valk + De Groot B.V.)
 • Frank van Swol (gemeente Eindhoven)
 • Marcel Tirion (gemeente 's-Gravenhage)
 • Willem Jan de Voogd van der Straaten (gemeente Tholen)
 • Dick de With (Bureau Leiding, Wavin Nederland B.V.)
 • Hugo Gastkemper (Stichting RIONED)
 • Rob Hermans (Stichting RIONED), secretaris

Begeleidingscommissies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de door een project beoogde resultaten.

Wie werken bij Stichting RIONED?
Overzicht van de medewerkers en hun taken.


Over RIONED


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE