Stichting RIONED in het kort

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. In de stichting participeren alle professioneel betrokken partijen: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen.


De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Dit doet zij door onderzoek, het bundelen van bestaande kennis en het  informeren en bij elkaar brengen van professionals. Daarnaast vraagt Stichting RIONED voortdurend aandacht voor het belang van een goede riolering. Een goed rioolstelsel houdt ons gezond, zorgt voor droge voeten en beschermt het milieu. En dat tegen acceptabele kosten. Verder signaleert Stichting RIONED problemen in de dagelijkse praktijk van de rioleringsbeheerder en kaart deze aan bij bestuurders en beleidsmakers. Ook informeert Stichting RIONED het brede publiek.

Stichting RIONED telt ongeveer tien medewerkers. Deze organiseren de activiteiten, besteden projecten uit en verzorgen de communicatie. Bekijk de brochure over Stichting RIONED.

Wie vormen Stichting RIONED?

In Stichting RIONED participeren alle overheden en bedrijven die professioneel met stedelijk waterbeheer bezig zijn: gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers, adviesbureaus, toeleverende bedrijven en onderwijsinstellingen. Zij zijn de begunstigers ('leden') van Stichting RIONED.

Jaarbericht

Het Jaarbericht beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied en voor Stichting RIONED en geeft beknopt inzicht in de stand van zaken van de organisatie. 

Strategienota 

Meer mensen en meer weten heet de strategienotitie van Stichting RIONED uit 2013. De nota gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke watertaken en bij Stichting RIONED. Het document beschrijft de prioriteiten voor de komende jaren.

Kennisstrategie 

Stichting RIONED streeft met haar Kennisstrategie naar doordacht besparen en vergroten van de professionaliteit. Om de beoogde besparingen in het waterbeheer te realiseren zonder afbreuk te doen aan het functioneren van riolering en zuivering is veel meer inzicht nodig in de effectiviteit van maatregelen t.a.v. vervanging, waterkwaliteit en waterberging. Inzicht in stelsels moet verbeteren om onnodige investeringen te voorkomen. Verder moet het gegevensmanagement waar mogelijk worden gestandaardiseerd.

Producten voor de vakwereld

        Kennis voor de praktijk:

 • Kennisbank Stedelijk Water: alle algemeen geaccepteerde kennis op het gebied van techniek, beleid, regelgeving en financiering. De Leidraad riolering is hier in opgenomen.
 • Rioleringsatlas over de toestand van de riolering in Nederland.

  Delen van kennis:

 • RIONEDdag: de jaarlijkse ontmoeting van de rioleringswereld met beleidsontwikkelingen, praktijkervaringen en actualiteiten.
 • Cursussen o.a. op het gebied van inspectie en beoordelen van inspectieresultaten. Verder bieden de minicursussen en studiedagen op een efficiënte manier informatie voor de praktijk.

  Innovatie:

 • Onderzoek met als hoofdthema's: systeemkeuze, functioneren van het rioolstelsel en beheer van de rioleringsobjecten.
 • Stevige inzet op uniforme uitwisseling van gegevens door standaardisatie en het ontwikkelen van ondersteunende tools.

  En verder:

 • Normen en richtlijnen: RIONED levert inbreng bij het opstellen van normen door NEN.
 • Benchmark riolering: Gemeenten vergelijken hun bedrijfsvoering om de rioleringszorg te verbeteren.

Informatie voor publiek en politiek

 • De riolering is een basisvoorziening voor de volksgezondheid en zorgt voor droge voeten. Bekijk de uitgebreide publieksinformatie op de speciale website www.riool.info. Ook heeft RIONED verschillende brochures over de riolering.
 • Voor raadsleden is er een speciale site over de bestuurlijke keuzes op gebied van stedelijk waterbeheer: www.rioolenraad.nl.

Bestuur en organisatie

Statuten van Stichting RIONED.
Privacy statement van Stichting RIONED.
Het bestuur bestaat uit:

 • Hans Gaillard (burgemeester Son en Breugel), onafhankelijk (voorzitter)
 • Joost van Oostrum (burgemeester Berkelland), namens de gemeenten (penningmeester en secretaris)
 • Stefan Kuks (watergraaf Vechtstromen), namens de waterschappen 
 • Gabriël Spruijt (algemeen directeur DYKA Benelux), namens de bouw- en productiebedrijven
 • Peter de Jong (hoofd sector Water Witteveen+Bos), namens de dienstverlenende bedrijven
 • Jan Busstra, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (waarnemer)

Autorisatie van producties van Stichting RIONED met een algemene gelding vindt plaats door de Commissie vaststelling leidraden en handreikingen (CVLH). De samenstelling van de CVLH is:

 • Rob Kleijwegt (gemeente 's-Hertogenbosch), voorzitter
 • Annemiek Houtman (Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen VPB)
 • Teije Dalstra (waterschap Hollandse Delta)
 • Thijs Kroese (Bureau Leiding, Wavin Nederland B.V.)
 • Bert Palsma (STOWA)
 • Antoine Steentjes (Vereniging Afvalbedrijven, Van der Valk + De Groot B.V.)
 • Frank van Swol (gemeente Eindhoven)
 • Marcel Tirion (gemeente 's-Gravenhage)
 • Karst-Jan van Esch (NLingenieurs, Sweco)
 • Bert van Vijfeijken (VNG)
 • Willem Jan de Voogd van der Straaten (gemeente Tholen)
 • Hugo Gastkemper (Stichting RIONED)
 • Rob Hermans (Stichting RIONED), secretaris

Begeleidingscommissies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de door een project beoogde resultaten.
Het bureau van Stichting RIONED organiseert de werkzaamheden en projecten. Overzicht van de medewerkers en hun taken.


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE