Missie en strategie

Laatst geac­tu­aliseerd 05 januari 2023

Stichting RIONED komt op voor het belang van goed stedelijk waterbeheer. De basis voor alles wat we doen is kennis. We doen onderzoek, we leggen vast, we leggen uit en we agenderen. Dat alles doen we samen met de mensen die het werk doen. We werken voor en met de vakwereld. Daarnaast is een van haar taken het informeren van het algemeen publiek over riolering en stedelijk waterbeheer.

Stad, water, mens naar een nieuwe balans

Stedelijk waterbeheer zorgt voor droge voeten, gezondheid, milieubescherming en gemak voor de mens. Door klimaatverandering is bovengronds meer ruimte nodig om water op te vangen én is actieve medewerking van bewoners en grondeigenaren nodig. Stichting RIONED verbindt stad, water en mens.

De strategische visie Stad, water, mens naar een nieuwe balansVergroot afbeelding

In de strategische visie 2023-2028 Stad, water, mens naar een nieuwe balans zetten we de belangrijkste thema’s binnen en buiten de branche op een rij en beschrijven we hoe we daar de komende jaren mee aan het werk gaan. We bestendigen en verdiepen onze rol als kennisautoriteit met relevant onderzoek, toegankelijke kennis en geautoriseerde standaarden. We gaan meer naar buiten, de praktijk opzoeken. Met inspirerende voorbeelden en bevlogen mensen maken we zichtbaar hoe boeiend en maatschappelijk relevant het werk in onze sector is. Voor een duurzame toekomst in gezonde, leefbare wijken.

Ieder jaar lichten we een thema uit. Voor 2023 gaan we aan de slag met het thema ‘De wijk in’. Tijdens de jaarlijkse strategische conferentie in september kiezen we samen een thema voor het volgende jaar dat we extra gaan uitlichten. Zo kunnen we die jaarlijkse thema’s beter agenderen en verdiepen.

Lees de Strategische visie 2023-2028 Stad, water, mens naar een nieuwe balans .

De begunstigers van Stichting RIONED

In Stichting RIONED participeren alle overheden en bedrijven die professioneel met stedelijk waterbeheer bezig zijn: gemeenten, waterschappen, provincies, rijksoverheid, aannemers, adviesbureaus, toeleverende bedrijven en onderwijsinstellingen. Zij zijn de begunstigers ('leden') van Stichting RIONED.

Kenniscentrum

Stichting RIONED voorziet de vakwereld van kennis. Kennis die stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te kunnen voeren. Wij bevorderen innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling. 

Producten voor de vakwereld

  • Kennisbank Stedelijk Water: alle algemeen geaccepteerde kennis op het gebied van techniek, beleid, regelgeving en financiering. De Leidraad riolering is hier in opgenomen.
  • Het nut van stedelijk waterbeheer: landelijk onderzoek naar de toestand van de riolering in Nederland.
  • RIONEDdag: de jaarlijkse ontmoeting van de rioleringswereld met beleidsontwikkelingen, praktijkervaringen en actualiteiten. En vooral een dag om met elkaar te netwerken.
  • Webinars en studiedagen.
  • Onderzoek met als hoofdthema's: systeemkeuze, functioneren van het rioolstelsel en beheer van de rioleringsobjecten.
  • Stevige inzet op uniforme uitwisseling van gegevens door standaardisatie (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) en het ontwikkelen van ondersteunende tools.
  • Normen en richtlijnen: RIONED levert inbreng bij het opstellen van normen door NEN.

Belangenorganisatie

Stichting RIONED komt op voor het belang van stedelijk waterbeheer en riolering en geeft informatie voor het brede publiek en voor bestuurders van gemeenten en waterschappen. Stichting RIONED ondersteunt als kennisautoriteit de beleidsvorming op nationaal niveau, en is zo nodig ook agenderend met nieuwe kennis en inzichten.

  • Stichting RIONED zorgt ervoor dat het brede publiek de juiste informatie krijgt. Gemeentes kunnen hun inwoners informeren met landelijke campagnes bijvoorbeeld met de campagne 'Niet in het riool' voor goed rioolgebruik.
  • De riolering is een basisvoorziening voor de volksgezondheid en zorgt voor droge voeten. Bekijk de uitgebreide publieksinformatie op de speciale website www.riool.info. Ook heeft RIONED verschillende brochures over de riolering.
  • Voor raadsleden is er een speciale site over de bestuurlijke keuzes op gebied van stedelijk waterbeheer: www.rioolenraad.nl.

Verbinder

Stichting RIONED verbindt het werkveld én verbindt stedelijk waterbeheer met het regionaal watersysteem, de openbare ruimte en het omgevingsbeleid. Wij dragen bij aan relevante ontwikkelingen voor het vakgebied in samenwerking met onze begunstigers en andere betrokkenen. Stichting RIONED werkt onder en boven de grond, op technisch en bestuurlijk gebied en voor professionals en samenleving. Voor stad, water en mens.