Stichting RIONED

Laatst geac­tu­aliseerd 17 december 2020

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Wij zijn er voor en door alle relevante overheden en bedrijven. Inspelend op nieuwe opgaven en mogelijkheden komen wij op voor het belang van stedelijk waterbeheer: goed zorgen voor afval-, hemel- en grondwater in de steden en dorpen. Wij begrijpen en ondersteunen de vakwereld.

Stad, water, mens

Stedelijk waterbeheer zorgt voor droge voeten, gezondheid, milieubescherming en gemak voor de mens. Door klimaatverandering is bovengronds meer ruimte nodig om water op te vangen én is actieve medewerking van bewoners en grondeigenaren nodig. Stichting RIONED verbindt stad, water en mens.

Kenniscentrum

Stichting RIONED voorziet de vakwereld van kennis. Kennis die stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te kunnen voeren. Wij bevorderen innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling. Wij zorgen dat kennis algemeen gedragen, begrijpelijk en in de goede vorm voor de professional beschikbaar is.

Belangenorganisatie

Stichting RIONED is een belangrijke speler in het publieke en politieke debat. Wij komen op voor het algemeen belang van stedelijk waterbeheer en riolering door informatie voor het brede publiek en voor bestuurders van gemeenten en waterschappen. Ook in beleidsvorming op nationaal niveau is Stichting RIONED present met kennis en inzichten.

Verbinder

Stichting RIONED verbindt het werkveld én verbindt stedelijk waterbeheer met het regionaal watersysteem, de openbare ruimte en het omgevingsbeleid. Wij dragen bij aan relevante ontwikkelingen voor het vakgebied in samenwerking met onze leden en andere betrokkenen.
Stichting RIONED werkt onder en boven de grond, op technisch en bestuurlijk gebied en voor professionals en samenleving. Voor stad, water en mens.

De leden van Stichting RIONED

In Stichting RIONED participeren alle overheden en bedrijven die professioneel met stedelijk waterbeheer bezig zijn: gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers, adviesbureaus, toeleverende bedrijven en onderwijsinstellingen. Zij zijn de begunstigers ('leden') van Stichting RIONED.

Routekaart

De Routekaart van Stichting RIONED beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten en geeft beknopt inzicht in de stand van zaken van de organisatie.

Strategienota

Gezamenlijkheid, belang, basiskennis, de titel van de Strategienota, drukt de kerndoelen van Stichting RIONED uit. De Strategienota van december 2020 gaat over de ontwikkelingen in het vakgebied stedelijk waterbeheer, de behoeften van de professionals en de hoofdactiviteiten van Stichting RIONED. Anders gezegd, hoe Stichting RIONED in haar kracht staat om bij te dragen aan het vakgebied.

Vier inhoudelijke programma's

Stichting RIONED verricht activiteiten in de gehele kenniscyclus: ontwikkelen, standaardiseren en verspreiden van kennis. Stichting RIONED naast kenniscentrum en belangenbehartiger ook een standaardisatie-organisatie. Voor de komende jaren heeft Stichting RIONED vier programma's samengesteld om het belang van goed stedelijk waterbeheer in Nederland nog beter op de kaart te zetten en te houden.

Programma Bundeling en Verspreiding van Kennis 2019-2021

Het programmaricht zich op het versterken van de onderlinge samenhang van de Kennisbank Stedelijk Water, Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken en Opleidingen. 

Programma Kennisontwikkeling

Voor de kennisontwikkeling legt Stichting RIONED prioriteit bij drie inhoudelijke thema’s: Bedrijfsvoering, Klimaatadaptatie en Duurzaamheid. Het programma laat zien dat de stedelijk waterbeheerder bijvoorbeeld gebruik kan maken van de hulpmiddelen vanuit assetmanagement. Assetmanagement verbindt strategische visie, tactische planning en operationele uitvoering door deze op één lijn te brengen met de doelen van de organisatie. 

Programma Data & Informatie 2020 - 2021

Het programma bestaat voor een belangrijk deel uit de ontwikkeling, het beheer en de ondersteuning van het toepassen van de landelijke standaard het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Oftewel robuust beheren, doorontwikkelen en stimuleren van gebruik van de GWSW standaard.

Programma Publiek en Bestuur

Het programma 'Draagvlak voor en inzicht in stedelijk water' benoemt de basisactiviteiten van Stichting RIONED voor publiek en bestuur.