Stichting RIONED

Laatst geac­tu­aliseerd 13 januari 2022

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Wij zijn er voor en door alle relevante overheden en bedrijven. Inspelend op nieuwe opgaven en mogelijkheden komen wij op voor het belang van stedelijk waterbeheer: goed zorgen voor afval-, hemel- en grondwater in de steden en dorpen. Wij begrijpen en ondersteunen de vakwereld.

Stad, water, mens

Stedelijk waterbeheer zorgt voor droge voeten, gezondheid, milieubescherming en gemak voor de mens. Door klimaatverandering is bovengronds meer ruimte nodig om water op te vangen én is actieve medewerking van bewoners en grondeigenaren nodig. Stichting RIONED verbindt stad, water en mens.

Kenniscentrum

Stichting RIONED voorziet de vakwereld van kennis. Kennis die stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te kunnen voeren. Wij bevorderen innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling. Wij zorgen dat kennis algemeen gedragen, begrijpelijk en in de goede vorm voor de professional beschikbaar is.

Belangenorganisatie

Stichting RIONED is een belangrijke speler in het publieke en politieke debat. Wij komen op voor het algemeen belang van stedelijk waterbeheer en riolering door informatie voor het brede publiek en voor bestuurders van gemeenten en waterschappen. Ook in beleidsvorming op nationaal niveau is Stichting RIONED present met kennis en inzichten.

Verbinder

Stichting RIONED verbindt het werkveld én verbindt stedelijk waterbeheer met het regionaal watersysteem, de openbare ruimte en het omgevingsbeleid. Wij dragen bij aan relevante ontwikkelingen voor het vakgebied in samenwerking met onze leden en andere betrokkenen.
Stichting RIONED werkt onder en boven de grond, op technisch en bestuurlijk gebied en voor professionals en samenleving. Voor stad, water en mens.

De leden van Stichting RIONED

In Stichting RIONED participeren alle overheden en bedrijven die professioneel met stedelijk waterbeheer bezig zijn: gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers, adviesbureaus, toeleverende bedrijven en onderwijsinstellingen. Zij zijn de begunstigers ('leden') van Stichting RIONED.

Routekaart

De Routekaart van Stichting RIONED beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten en geeft beknopt inzicht in de stand van zaken van de organisatie.

Strategienota 2021 -2023

Gezamenlijkheid, belang, basiskennis, de titel van de Strategienota, drukt de kerndoelen van Stichting RIONED uit. De Strategienota gaat over de ontwikkelingen in het vakgebied stedelijk waterbeheer, de behoeften van de professionals en de hoofdactiviteiten van Stichting RIONED. Anders gezegd, hoe Stichting RIONED in haar kracht staat om bij te dragen aan het vakgebied.

Stichting RIONED verricht activiteiten in de gehele kenniscyclus: ontwikkelen, standaardiseren en verspreiden van kennis. Stichting RIONED naast kenniscentrum en belangenbehartiger ook een standaardisatie-organisatie.

Het werk van Stichting RIONED is georganiseerd in vier inhoudelijke programma's:

 1. Programma Bundeling en Verspreiding van Kennis 2019-2021
  Kennisbank stedelijk water, Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken en Opleidingen. 
 2. Programma Kennisontwikkeling
  Voor de kennisontwikkeling legt Stichting RIONED prioriteit bij drie inhoudelijke thema’s: Bedrijfsvoering, Klimaatadaptatie en Duurzaamheid.
 3. Programma Data & Informatie 2020 - 2021
  Ontwikkeling, beheer en ondersteuning van het toepassen van de landelijke standaard het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW).
 4. Programma Publiek en Bestuur
  Betreft de activiteiten van Stichting RIONED voor publiek en bestuur.

Jaarplan 2022

Het Jaarplan 2022 van Stichting RIONED beschrijft de invulling van de Strategienota voor 2022 in het algemeen en voor de vier programma’s.