Nieuws

Benchmark rioleringszorg

Publicatiedatum 05 december 2016

De Benchmark rioleringszorg is de prestatiemeting van de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland.

Update 27 februari 2024: Binnenkort een nieuwe monitor. Met de Monitor Stedelijk Water 2024 wordt op basis van peiljaar 2023 de prestaties van de sector stedelijk waterbeheer inzichtelijk gemaakt, net als in 2010, 2013 en 2016. Het geeft een overzicht van het huidige stedelijk waterbeheer, plus de opgaven voor komende jaren. Lees het nieuwsbericht Volgend jaar weer een Monitor Stedelijk Water (van 8 mei 2023) voor de laatste informatie.

Het onderzoek gaf de afgelopen edities inzicht in het functioneren en presteren van de riolering in ons land. Ook werden het beheer, financiële aspecten en basisgegevens - zoals het aantal aansluitingen en de systemen voor de verwerking van hemelwater, afvalwater en grondwater - in beeld gebracht. De landsdekkende benchmark vond plaats in 2010, 2013 en 2016. In de eerste twee edities lag de nadruk op het van elkaar leren door gemeenten, in 2016 is de maatschappelijke verantwoording het zwaartepunt.

Monitor gemeentelijke watertaken 2016

Op donderdag 3 november overhandigde Hans Gaillard, voorzitter van Stichting RIONED, de Monitor gemeentelijke watertaken 2016 aan de partners van het Bestuursakkoord water tijdens het Deltacongres in Apeldoorn. De publicatie "Het nut van stedelijk waterbeheer" is te downloaden (via een tussenscherm, waar ook een papieren exemplaar te bestellen is).

Als resultaat van de evaluatie van de benchmark 2013 is de benchmark hernoemd tot Monitor en is het instrument toegespitst op het aan de samenleving verantwoorden van de prestaties van het stedelijk waterbeheer. In de publicatie "Het nut van stedelijk waterbeheer" laten we als sector zien wat we voor de maatschappij bereiken op de hoofddoelen van de gemeentelijke watertaken: wat bereiken we en wat kost dat? Deze vragen zijn toegespitst op de maatschappelijke doelen: volksgezondheid, droge voeten en bescherming van het milieu. De VNG heeft de monitor onder de aandacht gebracht bij haar leden met deze brief.

Producten 2016

Monitor gemeentelijke watertaken 2016 (via een tussenscherm, waar ook een papieren exemplaar te bestellen is). 281 van de 390 gemeenten hebben gegevens aangeleverd voor deze monitor. De belangrijkste conclusies staan in het persbericht. Lees ook de tekst die Hans Gaillard sprak bij de overhandiging.

Producten 2015

Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast In 2015 verscheen deze publicatie naar aanleiding van een tussentijdse inventarisatie. Hieraan namen 278 van de 393 gemeenten deel.

Producten 2013

Riolering in beeld 2013 (eveneens via een tussenscherm, waar het boek ook in boekvorm te bestellen is). In 2013 is de Benchmark rioleringszorg uitgevoerd. Dit was een zeer uitgebreide benchmark waar 392 van de 408 gemeenten deelnamen. Gemeenten kregen een rapport van hun eigen gemeente, en een regiorapport waarin de partners in het regionaal samenwerkingsverband worden vergeleken.

Als onderdeel van de Benchmark 2013 publiceerde Stichting RIONED tevens verdiepende onderzoeken naar regenwateroverlast in de bebouwde omgeving en naar de beleving en waardering van riolering door 'de gemiddelde Nederlander'.

Hebt u vragen over de benchmark? Neem contact op met Oscar Kunst, tel. (0318) 631 111 en mail benchmark@rioned.org.

Alle nieuwsberichten