Nieuws

Nieuw kennisbankonderdeel 'vgs' ondersteunt beheerders

Publicatiedatum 04 juli 2019

De Kennisbank Stedelijk Water bevat nu alle beschikbare kennis over verbeterd gescheiden stelsels (vgs). Daarmee kunt u uw vgs-stelsels beter ontwerpen, beheren, optimaliseren en heroverwegen. 

Remy Schilperoort van Partners4UrbanWater heeft in opdracht van Stichting RIONED het nieuwe kennisbankonderdeel over vgs opgesteld. Hierin vindt u als beheerder bij een gemeente of waterschap:

  • Basisinformatie over wat een vgs is, de historische ontwikkeling, ontwerpuitgangspunten, dimensionering, kostenkengetallen, uitvoeringsvarianten en de positie in afvalwaterketen en watersysteem.
  • Inzicht in de beheeraspecten en (historische) argumenten voor (v)gs: de kwaliteit van het afstromende hemelwater, de hoeveelheden hemelwater en rioolvreemd water die naar de rwzi gaan, de bijdrage van foutaansluitingen, de invloed van de lozingen (overstortingen) op het ontvangende oppervlaktewater en het presteren van rwzi’s, regelmacht bij calamiteiten en waterberging in de stad (om wateroverlast of -tekort te voorkomen).
  • Argumenten voor en kennis over de effectiviteit van mogelijke verbetermaatregelen, zoals de pompovercapaciteit verkleinen, foutaansluitingen verhelpen, kolken reinigen, lamellenfilters aanbrengen en rioolvreemd water tegengaan.
  • Toelichting op vgs 2.0, een nieuw type verbeterd gescheiden stelsel als alternatief voor een standaard vgs.

Informatie uit twee grote onderzoeken

Veel informatie in dit kennisbankonderdeel komt uit het uitgebreide onderzoek voor de STOWA/RIONED-proeftuin 'Anders omgaan met vgs' en het Regenwaterproject Almere.
 
Ga naar het nieuwe kennisbankonderdeel vgs.

Alle nieuwsberichten