Als beheerder volgt u de werking van de meetapparatuur en moet u storingen verhelpen. De vrijkomende meetwaarden controleert en analyseert u (of u laat dit doen) om er de juiste informatie uit af te leiden. Vervolgens gebruikt u de inzichten in het rioleringsbeheer. Hoe u dit allemaal aanpakt, legt u vast in het meetplan. Een meetplan is dus méér dan alleen een voorbereiding voor een bestek, het heeft een rol in de gehele planperiode.

Ontwikkelingen

Van project naar proces

Meten kan bestaan uit afzonderlijke projecten, maar wordt na verloop van tijd vaak een meer routinematig proces. Conclusies over het functioneren van het meetnet en de riolering kunnen weer leiden tot een verfijning, aanpassing of uitbreiding van het meetnet. Hierdoor wordt het meten een cyclisch proces en uiteindelijk een normale beheeractiviteit (zie ook Meten: van project naar proces). Vanuit deze optiek is het logisch dat een meetplan een cyclisch karakter krijgt. Een meetplan beschrijft dan alles wat binnen een organisatie met meten te maken heeft.
 
Figuur A geeft het proces van meten in de riolering schematisch weer. Hierin staan de vier kenmerkende fases van het meetproces (zie ook Meten: van project naar proces):

 1. planfase;
 2. realisatiefase;
 3. operationele fase;
 4. evaluatiefase.
Figuur A Fasen van het meetprocesVergroot afbeelding

Een goed meetplan heeft dus een rol in de gehele planperiode:

 • Het legt de relatie tussen de gewenste informatie en de daarvoor benodigde meetopzet (planfase).
 • Het vormt de basis voor het opstellen van contractdocumenten en/of programma’s van eisen voor het aanbestedingstraject (realisatiefase).
 • Het vormt de handleiding voor het beheer van de meetopstellingen en het gegevensbeheer (operationele fase).
 • Het legt vast volgens welke criteria het meetproject na afloop wordt beoordeeld (evaluatiefase).
 • Het legt de verantwoordelijkheden vast voor de duur van het hele meetproject (alle fasen).
 • Het maakt inzichtelijk hoeveel budget nodig is en is dus nodig als onderbouwing van de begroting van de organisatie (alle fasen).

Integratie van afzonderlijke meetprojecten

De uitbreiding van het aantal meetpunten en meetprojecten zal leiden tot een toenemende behoefte om deze te integreren. Informatie uit grond- en oppervlaktewatermetingen kan bijvoorbeeld van belang zijn voor de kennis over het functioneren van het rioolstelsel. Dus ligt het voor de hand om de grondwatermetingen te combineren met metingen in het rioolstelsel. Ook wanneer dezelfde (gemeentelijke) organisatie verschillende meetprojecten beheert, is het handig om deze metingen te integreren in één systeem en in één meetplan.

Meetplan Stedelijk Water (MSW)

Het cyclische meetproces en de groeiende behoefte aan integratie van meetprojecten vragen om meetplannen die breder opgezet zijn dan de meetplannen voor afzonderlijke projecten. Dit onderdeel stelt als vorm het Meetplan Stedelijk Water (MSW) voor. De uitwerking voor metingen in de riolering in dit onderdeel is rechtstreeks toepasbaar op grond- en oppervlaktewatermetingen.
 
Een MSW heeft een sterke overeenkomst met een basisrioleringsplan (BRP). Het MSW geldt ook voor een bepaalde periode, die vaak overeenkomt met de voorziene meetperiode (bijvoorbeeld MSW 2010 – 2015). Het doel van een MSW is in principe breed: in plaats van een leidraad voor één project wordt het een leidraad voor het totale meetproces in een stedelijk watersysteem op de middellange termijn. Het MSW integreert meerdere projecten. In het MSW hoort een evaluatie van het huidige meetnet en de resultaten van eerdere meetplannen. Verder voorziet het plan in een evaluatie na afloop van de planperiode, waarna in een aangepast MSW verfijningen, aanpassingen of uitbreidingen van het meetnet komen. Tabel A laat de overeenkomst zien tussen het BRP en het MSW.

Tabel A Overeenkomst basisrioleringsplan (BRP) en Meetplan Stedelijk Water (MSW)
Kenmerken van BRP Kenmerken van MSW
Beschrijving huidige situatie afvalwatersysteem Beschrijving huidig afvalwatersysteem en huid meetnet

Gewenste situatie (plansituatie) voor:

 • emissie
 • water op straat
   

Gewenste beschikbare informatie over:

 • grondwater
 • oppervlaktewater
 • functioneren riolering
Evaluatie huidige situatie: reeksberekening
 
Evaluatie huidige beschikbare informatie:
meetopbrengst en functioneren apparatuur
Omschrijving benodigde maatregelen  Omschrijving benodigde meetinspanning
Geldigheidsduur (5 jaar) Geldigheidsduur (1 - 5 jaar)

Afhankelijk van de opbouw van het meetnet en uw ervaring in het meetproces kan een cyclus van het MSW variëren tussen één en vijf jaar. Een MSW kan een regionaal karakter hebben (gemeentelijk of regionaal) of meer lokaal van aard zijn. Hierin moet u binnen de organisatie een keuze maken. Met een MSW is een geleidelijke uitbreiding van opzet en omvang van het meetnet (een groeipad) goed te plannen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel