Kennistafels RIONEDdag 2019

Laatst geac­tu­aliseerd 20 december 2018

Een kennistafel is dé manier om snel interessante kennis op te doen en ervaringen te delen. U kiest ter plekke vier kennistafels, die elk 13 minuten duren. Na een inleiding gaat u met elkaar in gesprek.

De kennistafel is kort en krachtig en vraagt om actieve deelname. Tijdens de RIONEDdag van 7 februari 2019 zijn er vijf kennistafels met de volgende onderwerpen: 

Ontwerp

 1. Perceeltool - Kees Broks (Broks-Messelaar Consultancy)
  De PerceelTool is een laagdrempelig instrument om de effecten van zware en extreme buien op een perceel te kunnen nagaan, om maatregelen voor het verwerken van regenwater te dimensioneren en de effecten daarvan de laten zien.
 2. RainTools - Perry Pijnappels (Kragten)
  RainTools introduceert de nieuwe wijktegel, een tool om zelf situaties te bouwen, als met een lego bouwdoos. De grondplaat wordt gevuld met de inrichting van een situatie, aangevuld met de diverse soorten voorzieningen. De effecten van maateregelen voor het verwerken van (extreme) neerslag kunnen eenvoudig worden vergeleken, op het niveau van zowel gebeurtenissen als tijdreeksen.
 3. Klimaatbestendig bedrijventerrein in de praktijk - Bjartur Swart (Earth Care Solutions)
  Afkoppelen en benutting van regenwater op bedrijventerreinen? Het kan en biedt zowel bedrijven als de rioolbeheerder voordelen. Mocht het rioolstelsel bij een extreme bui toch nog te veel belast worden dan biedt een gecontroleerde overstort met behulp van sensortechnologie uitkomst. Bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen ontwikkelt zich nu tot een showcase van mogelijkheden. We vertellen u over onze ervaringen, de mogelijkheden en voordelen.

Beheer

 1. RAW Rioolrenovatie (H25.2) - Hans van Keeken (Kragten)
  Bij veel werken in de gwwsector wordt gebruik gemaakt van RAW, een stelsel van administratieve en technische standaardbepalingen voor bouwcontracten. De RAW wordt dit jaar uitgebreid met een hoofdstuk voor rioolrenovatie. Neem aan deze tafel kennis van dat hoofdstuk en van de RAW in het algemeen.
 2. Gemeentelijke regie op de ondergrond - Berry Kok (GPKL)
  Er moet veel gebeuren in de ondergrond, denk aan de energietransitie, klimaatmaatregelen en vervanging van bestaande netwerken. Dit vergt actie van gemeenten als eigenaar en regisseur van de openbare ruimte. We bespreken hoe u regie kunt voeren en welke knelpunten (en mogelijke oplossingen) er in de praktijk zijn.
 3. Slimmer beheren dankzij data van meldingen, kolken en rioolreinigen - Javier Marsera (Utrecht)
  Beheerders kunnen hun voordeel doen met gegevens uit vaak nog onbenutte bronnen als meldingen en reiniging van kolken en rioolleidingen. In Utrecht helpen zulke analyses om het beheer slimmer en beter te maken.
 4. Relinen van huisaansluitingen - Frank Geserick (Rioolabc)
  Deze kennistafel gaat in op ervaringen met renovatie van aansluitleidingen vanaf diameter DN 40 tot en met DN 150. Zowel kousrenovatie voor langere lengten als deelvernieuwing of spraytechniek voor kortere stukken.
 5. Stappenplan onderzoek persleidingen - Cornelis de Haan (Partners4UrbanWater)
  Persleidingen zijn een belangrijke schakel in het afvalwatersysteem voor transport van het ingezamelde afval- en regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bij een persleidingbreuk kunnen zowel de directe als gevolgschade voor veiligheid, milieu en imago aanzienlijk zijn. Het beheer van persleidingen zal de komende jaren, door de vaak al hoge leeftijd van persleidingen, steeds meer aandacht vergen en hopelijk ook krijgen. De nieuwe publicatie ‘Proeftuin persleidingen: inventarisatie en basisonderzoek’ biedt hiertoe een handig kader. Aan deze kennistafel hoort u het stappenplan en wisselen we ervaringen uit.
 6. Nieuwe werkwijze bij visuele inspectie: Hoe doe je dat als gemeente? - Arij Groenendaal (Woerden)
  De NEN3399 gaat verdwijnen, we gaan vanaf 2020 inspecteren op basis van de Europese norm EN13508-2. De kernvraag aan deze tafel is: Wat betekent dit voor u? Stel hier uw vragen en deel uw ervaringen!
 7. Ipigs: proeftuinen inline inspectie persleidingen - John Driessen (Sweco)

Communicatie

 1. Platform samen klimaatbestendig - Thomas Klomp (Platform samen klimaatbestendig)
  Samen Klimaatbestendig verbindt professionals met vragen en kennis over klimaatadaptatie. Het platform kent zowel op techniek, beleid, proces als ruimtegebruik de weg naar ervaring, praktische kennis en instrumenten en nieuwe initiatieven. Kijk alvast op www.samenklimaatbestendig.nl.
 2. Bedrijven betrekken bij klimaatadaptatie - Mark Heideveld (Zwolle)
  Bedrijven vinden klimaatverandering en de gevolgen ervan belangrijk. Dat leert de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Maar bedrijven weten niet wat dit voor hen betekent en kunnen er dus moeilijk praktisch handen en voeten aan geven. Parkmanagers van ondernemersverenigingen vragen de gemeente Zwolle de bedrijven te informeren. Kom bespreken wat onze ervaringen zijn tot nu toe!
 3. WaterStraat - Inge Snijder (TU Delft)
  De WaterStraat is een levensechte testomgeving waar ondernemers, gebiedsbeheerder en onderzoekers samenwerken aan de klimaatbestendige stad. Kom luisteren hoe innovatieve producten hun weg naar de markt vinden.

Gegevensbeheer

 1. GWSW maatregelen - Edith Jansen (InRio)
  Na basisgegevens, inspectie, reiniging en hydraulisch modelleren wordt nu de module Maatregelen aan het GWSW toegevoegd. Zodat de gegevensuitwisseling rondom o.m. reparatie, renovatie en vervanging in de toekomst eenduidig digitaal gaat plaatsvinden. Wat krijgt u en wat betekent dat voor u?
 2. Verplichte ontsluiting van liggingsgegevens voor KLIC/WIBON en INSPIRE - Hendrik Kingma (Riodesk)
  Per 1 juli 2019 moeten gemeenten hun netwerkinformatie via het KLIC-WIN-systeem ontsluiten. Vanaf 1 januari is het mogelijk aan te sluiten op het KLIC-WIN-systeem. Dat is goed (zelf) te doen, maar vraagt wel om wat aanpassingen.
 3. GWSW Hyd - Jordie Netten (Nelen en Schuurmans)
  Het GWSW-HYD is de opvolger van het verouderde SUF-HYD. Met GWSW-haalt u makkelijk en eenduidig data uit uw beheerpakket ten behoeve van hydraulische berekeningen in elk modelpakket. Gebruikers kunnen voortaan zowel object- als netwerkgegevens vanuit één bronbestand registreren en uitwisselen.
 4. BIM: systeemoplossing voor stedelijk waterbeheer - Roger Loop (Bureau Leiding)
  BIM, Buildinig Information Management, dat op grote schaal voor bovengrondse bouwwerken wordt gebruikt, biedt ook ondergronds voor stedelijk waterbeheer vele voordelen: betere samenwerking, tijdbesparing, en lagere en beter inzichtelijke kosten. Graag deelt de kunststofleiding industrie haar ervaringen met deze digitale ontwikkeling

Beleid

 1. Inrichten tegen hitte in de stad - William Jans ('s-Hertogenbosch)
 2. Klimaattafel Vallei en Veluwe - Dimitri van Dam (Vallei en Veluwe )
  Bekijk de waterbelevenistafel van Vallei en Veluwe. De natuurlijke nieuwsgierigheid en het enthousiasme voor spelen met water leidt gemakkelijk tot gesprek met leerlingen en bewoners over wateroverlast in de stad. Én tot begrip over de tuin als spons.
 3. Nieuwe collega’s dankzij de Branchestandaard - Erwin Rebergen (Utrecht)
  De Branchestandaard geeft inzicht in kwetsbaarheid van organisaties. Voor het bepalen van de kwetsbaarheid wordt zowel naar de omvang als het kennisniveau van organisaties gekeken. De gemeente Utrecht heeft in de eerste helft van 2018 de branchestandaard toegepast op haar eigen organisatie, omdat de personele organisatie steeds verder onder druk kwam te staan. De conclusie was dat in Utrecht zowel de hoeveelheid als het kennisniveau van het personeel ver onder het landelijk niveau lag om goed de gemeentelijke watertaken te kunnen uitvoeren. Het onderzoek gaf de beslissende zet om de formatie dit jaar en komend jaar fors te mogen uitbreiden.
 4. Antibioticaresistentie - Rémy Schilperoort (Partners4UrbanWater)
  Als ziekteverwekkende bacteriën vaker in contact komen met antibiotica kunnen ze hiervoor resistentie ontwikkelen en deze eigenschap doorgeven aan andere bacteriën. Afvalwaterzuiveringsinstallaties, overstorten en gescheiden riolering met foutaansluitingen zijn bronnen van antibioticaresistente bacteriën, blijkt uit recent onderzoek. De mogelijke gezondheidsgevolgen zijn echter nagenoeg onbekend. Het stellen van doelen voor bijv. waterkwaliteit of zuivering is nog niet zinvol. Aan deze kennistafel bespreken we nut en noodzaak om toch al beheersmaatregelen te nemen.
 5. Protocol Waterevenementen - Imke Leenen (STOWA)
  Met de almaar warmere zomers zoeken we massaal het water op voor verkoeling. Ook evenementen hebben vaak iets met water of modder: cityswims, triatlons, modderraces of sproeien met water ter verkoeling van sporters of festivalbezoekers en wat nog meer mogelijk is met oppervlakte-, regen-, leiding-, grondwater of modder. Vaak heel plezierig maar soms ook met onnodige risico’s voor de gezondheid. STOWA en Stichting RIONED hebben daarom een conceptprotocol voor beoordeling van waterevenementen opgesteld. Graag gaan we met u in gesprek over uw ervaringen, wensen en opmerkingen.
 6. Droogte en stedelijk waterbeheer - Dolf Kern (Team stresstest Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie)
  De problemen en kwetsbaarheden door droogte zijn door de afgelopen zomer ook in steden en dorpen zichtbaar geworden. Hoe kan je je voorbereiden als gemeente en welke maatregelen kan je toepassen in het stedelijk waterbeheer of de ruimtelijke inrichting.
 7. Wat te doen met de daken? - Paul van Roosmalen (Rotterdam)
  Water vasthouden met groenblauwe daken is inmiddels een logische keuze. Andere functies vragen ook plek op het dak, zoals zonnepanelen en in de toekomst drones en vliegende taxi’s die er landen. Wat doen we waar? De gemeente Rotterdam heeft de Kaart van het Dak gemaakt om het gesprek te voeren over de prioritering van functies op het dak.
 8. Klimaatoplossingsrichtingen per stroomgebied - Daniel Goedbloed (Waternet)
  Hoe ontwikkelen we een klimaatbestendige stad? Van beleidskeuzes naar juridische instrumenten. Van stresstest naar uitvoering. Van netwerk aanpak naar oplossingenkaart.
 9. Afwegen klimaatadaptatiemaatregelen - Hans Gehrels (Deltares)
  Maak kennis met de tool die inzicht geeft in de kosten en effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen bij overstroming, neerslag, droogte en hitte.