Bovengrondse ruimte
De bestemming en inrichting van de bovengrondse ruimte kunnen de ontwerpmogelijkheden van de (deel)systemen beperken. Zo kan de verkeerssituatie de indeling van het wegprofiel (zoals een winkelstraat of doorgaande weg) beperken. Ook kunnen toegestane peilen bijvoorbeeld de mogelijkheden voor oppervlakkige afvoer verminderen. Omgekeerd beperkt de keuze voor bovengrondse afvoer van hemelwater ook het gebruik van de bovengrondse ruimte.

Ondergrondse infrastructuur
Ondergrondse infrastructuur kan bestaan uit verschillende typen kabels en leidingen, damwandschermen, keerwanden, duikers, tunnels, funderingen, drainage en andere obstakels. Van de ondergrondse infrastructuur spelen de diepteligging, de locatie of het tracé, en de functie een rol. In de gebruiksfase kan de ligging van kabels en leidingen de toegang tot het riool belemmeren. Andersom kan een voorziening voor inzameling en transport de bereikbaarheid van de overige ondergrondse infrastructuur belemmeren. Om dit op te lossen, kunt u een standaardwegprofiel met een een-duidige plaatsbepaling van kabels en leidingen maken.

Aansluiting bestaand afvalwatersysteem
Vaak kunt u de afvoer alleen aansluiten op een bestaand afvalwatersysteem. Zorg dan bij voorkeur voor een zodanige lozing vanuit het plangebied, dat het afvalwater niet meer kan overstorten via overstorten in het ontvangende rioolstelsel. Trek de persleiding bij lozing via een gemaal op bestaande riolering bij voorkeur door naar het bestaande gemaal (vuil doorpompen in plaats van weer verspreiden) of via een persleidingsysteem rechtstreeks naar de rwzi. Daarmee beperkt u de vuilemissie. Deze toetsing is ook erg belangrijk bij het verbeteren van bestaande rioolstelsels. Kunnen bestaande injecties niet worden verplaatst of doorvoeren vanuit bovenliggende stelsel(s) niet voorkomen worden?
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel