Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht om stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen hun percelen doelmatig in te zamelen en te transporteren. Ook moeten zij zorgen voor een doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater. Daarnaast schrijft de wet voor dat gemeenten maatregelen moeten treffen om structurele grondwateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen of beperken. In hun gemeentelijk rioleringsplan (GRP) moeten zij vastleggen hoe ze deze zorgplichten invullen. Met dit onderdeel kunt u snel de kosten van de in het GRP voorgestelde strategie bepalen en daarmee een keuze maken voor bijbehorende onderzoeken en maatregelen. Dit onderdeel biedt uitdrukkelijk geen eenheidsprijzen voor besteksramingen. Voor het maken van besteksramingen bestaan andere bronnen, zoals de kostendata voor de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW-sector).

Kostenkengetallen als leidraad

Dit onderdeel rubriceert en bundelt ervaringscijfers, uitgangspunten en invloedsfactoren. Zo kunt u de kostenkengetallen vertalen naar uw specifieke situatie. Daarnaast kan dit onderdeel helpen om de eigen gemeentelijke prestatienormen verder aan te scherpen. Dit onderdeel is daarom primair geschreven voor gemeentelijke rioleringsbeheerders.

Kostenkengetal

Een kostenkengetal staat voor de gemiddelde kosten voor de uitvoering van een gedefinieerde taak binnen de rioleringszorg.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel