Bepalen van kosten zorgplichten stedelijk waterbeheer

Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht om stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen hun percelen doelmatig in te zamelen en te transporteren. Ook moeten zij zorgen voor een doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater. Daarnaast schrijft de wet voor dat gemeenten maatregelen treffen om structurele grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In hun Water- en rioleringsprogramma (Wrp) moeten zij vastleggen hoe ze deze zorgplichten invullen. Aan de hand van dit onderdeel van de kennisbank kunt u snel de kosten van de in het Wrp voorgestelde strategie bepalen en daarmee een keuze maken voor bijbehorende onderzoeken en maatregelen.

Dit onderdeel biedt uitdrukkelijk geen eenheidsprijzen voor besteksramingen. Voor het maken van besteksramingen kunt u andere bronnen raadplegen, zoals de kostendata voor de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW-sector).

Kostenkengetallen als leidraad

Dit onderdeel van de kennisbank rubriceert en bundelt ervaringscijfers, uitgangspunten en invloedsfactoren. Op basis daarvan kunt u de kostenkengetallen vertalen naar uw specifieke situatie. Daarnaast kan dit onderdeel nuttig zijn bij het aanscherpen van de eigen gemeentelijke prestatienormen. 

Alle kostenkengetallen zijn altijd exclusief btw weergegeven.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel