Overzicht hbo-practicummodules hydraulisch functioneren

Laatst geac­tu­aliseerd 31 oktober 2019

Stichting RIONED heeft voor het hbo vier rekenpracticummodules ontwikkeld, gericht op het hydraulisch functioneren van stedelijke (afval)watersystemen:

  • Module A: Transportsysteem behandelt het functioneren van gemalen/pompen en persleidingen. Aan de orde komt het dimensioneren van gemalen afgestemd op de aanvoer van afvalwater en de afvoer van regenwater. Een andere onderdeel is het afstemmen van pomp- en leidingkarakteristieken.
  • Module B: Afvalwatersysteem behandelt het op elkaar afstemmen van het functioneren van de verschillende stelsels, gericht op de bergings- en ledigingscapaciteit.
  • Module C: Rioolstelsels behandelt het dimensioneren van belangrijke onderdelen van een rioolstelsel en controle van het stelselontwerp met een boomstructuur.
  • Module D: Infiltratievoorzieningen behandelt het dimensioneren van de bergings- en ledigingscapaciteit volgens de regenreeksbenadering. Daarbij is speciale aandacht voor de gevoeligheid van ontwerpkeuzes op de effectiviteit van het functioneren van de voorzieningen.

Indeling modules

Met deze modules kunnen studenten de basisprincipes van het hydraulisch functioneren van systemen ontdekken. Elke module bestaat uit drie onderdelen:

  1. een beknopte uitleg van de theoretische basis;
  2. een uitwerking van vraagstukken gericht op het functioneren van specifieke onderdelen;
  3. een integrale/samenhangende uitwerking gericht op het functioneren van systemen.

Meer info? Stuur een bericht.