Elke ziekteverwekker heeft een eigen route om mensen te infecteren. Zo kan Legionella alleen bij inademing ziekte veroorzaken en kunnen fecale ziekteverwekkers als Campylobacter en norovirus alleen bij inslikken tot ziekte leiden. Legionella speelt daarom vooral een rol op locaties waar water verneveld wordt, zoals bij fonteinen of op plekken waar auto’s opspattend water vernevelen. De fecale ziekteverwekkers spelen vooral een rol op locaties waar water ingeslikt wordt. Dus bijvoorbeeld op locaties waar kinderen spelen met water en daarbij druppels water inslikken.

In een kwantitatieve microbiologische risicoanalyse wordt daarom onderscheid gemaakt tussen het inslikken, inademen van water en contact van water met de huid. In dit onderzoek zijn alleen de risico’s voor inademen en inslikken gekwantificeerd. De risico’s van huidcontact met water zijn niet onderzocht, omdat er (nog) onvoldoende wetenschappelijk kader is om deze gezondheidsrisico’s te kunnen kwantificeren.

Inslikken
Om de blootstelling voor het inslikken van water te bepalen, zijn mensen die in contact kwamen met mogelijk verontreinigd water geënquêteerd. Hierbij zijn de volgende vragen gesteld:
  • Waren uw handen nat na contact met het water?
  • Hebt u enkele druppels water ingeslikt?
  • Hebt u een slok water ingeslikt?

Vervolgens is het totale ingeslikte volume berekend met de volgende formule:

Vinslikken= VHM + Vd + Vm [formule 1]

VHM is het volume dat mensen inslikken via hand-mondcontact, Vd is het volume dat mensen inslikken via druppels water en Vm is het volume water dat mensen inslikken via een slok water. De volumes van de verschillende vormen van inslikken zijn geschat met behulp van gegevens uit literatuur1.

Inademen
De blootstelling via inademen is bepaald met behulp van metingen én gegevens uit literatuur over het ademhalingsvolume van mensen. Het volume water dat wordt ingeademd, is berekend met de volgende formule:

Vingeademd water = Qinademen * Rinhaleerbare waternevel [formule 2]

Qinademen is het inhalatiedebiet (m3 lucht/min) van mensen en Rinhaleerbare waternevel (μL water/m3 lucht) is de fractie van de waternevel die in de longen dringt bij inademing van de waternevel.

1 U.S. EPA. Exposure factors handbook: 2011 edition 2011, EPA/600/R-09/052F.

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel