Benchmark inundatiemodellen

STOWA heeft samen met ontwikkelaars en kennisinstellingen de functionaliteiten en rekennauwkeurigheid van de huidige beschikbare inundatiemodellen vergeleken.
 
De recente wateroverlastsituaties zijn voor waterschappen en gemeenten aanleiding om knelpunten in het watersysteem te analyseren en (mogelijk) geschikte oplossingen in beeld te brengen. Modellen spelen hierbij een belangrijke rol. Op de Nederlandse markt zijn diverse rekenmodellen beschikbaar. STOWA heeft de prestaties van tien van deze instrumenten onder de loep genomen. De benchmark sluit aan bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat waterschappen en gemeenten noopt de kwetsbaarheid voor extreme neerslag met modelberekeningen in beeld te brengen.
 
Functionaliteitenlijst en testbankberekeningen
Voor de benchmark hebben de betrokken bedrijven allereerst een functionaliteitenlijst ingevuld. Deze  geeft aan voor welke vraagstukken een model is te gebruiken. Daarnaast zijn zeven zogenoemde testbankberekeningen uitgevoerd waaruit blijkt of de instrumenten de berekeningen nauwkeurig uitvoeren. De testbankberekeningen simuleren eenvoudige situaties, zoals een hellend afvoerend oppervlak dat afvoert naar een gestuwde watergang. Lastig objectiveerbare kenmerken als gebruiksvriendelijkheid, visualisatie, rekensnelheid en kosten zijn niet in de benchmark meegenomen.
 
Resultaten
Uit de benchmark blijkt dat bepaalde instrumenten die de afvoer van neerslag berekenen betrouwbare uitkomsten geven. Maar niet elk rekenmodel is bruikbaar voor alle vraagstukken die rond inundatie (wateroverlast) spelen. Naar aanleiding van de benchmark zijn enkele onderzochte instrumenten al verbeterd. Daarnaast wijst de benchmark uit dat met name de kwaliteit van de bij modellering betrokken modelleurs, hydrologen en rioleurs én de beschikbaarheid van goede gegevens bepalend zijn voor de kwaliteit van de modeluitkomsten.
 
Aanbevelingen
Een van de aanbevelingen is om bij inundatiemodellering altijd te zorgen voor gegevens van een goede kwaliteit van onder andere maaiveldhoogten, dimensies en ligging van waterlopen, kunstwerken, bodemgebruik en -opbouw, neerslaggegevens en afvoeren. Een andere aanbeveling is om bij een aanbesteding de kwaliteit van de beoogde modelbouwer/modelleur in het project mee te wegen door te kijken naar onder meer ervaring en publicaties.
 
Download hier het rapport 

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE