GWSW-Rib en RibX

Laatst geac­tu­aliseerd 03 februari 2023

Op deze pagina leest u achtereenvolgens over wat het GWSW-Rib en GWSW.RibX inhouden, welke ondersteunende tools Stichting RIONED biedt en wat de verschillen zijn tussen SUF-RIB en RibX.

Bekijk de informatieve video "Inspecteren en reinigen met het GWSW.RibX" voor algemene uitleg over het RibX en het gebruik ervan.

Let op: Het RibX is bruikbaar in combinatie met alle inspectienormen. Met de veranderingen vanwege inspectie nieuwe stijl wordt het RibX voortaan altijd gebruikt in combinatie met de EN 13508-2:2011 (en de Leidraad visuele inspectie en een startwaardentabel zoals beschikbaar in het model-PvE). Eventueel is met historisch materiaal het RIbX ook te gebruiken met de vervallen NEN 3399:2015 en NEN 3399:2004 te gebruiken.

Algemene toelichting op GWSW-Rib en RibX

Het informatiemodel GWSW-Rib bevat de definities en relaties die betrekking hebben op de toestandsaspecten en onderhoudsgegevens (dus inspectie, reiniging en waarnemingen) van leidingen, putten en kolken van een vrijvervalsysteem. GWSW-Rib definieert de eenduidige vastlegging van de gegevens conform de EN13508-2+A1:2011 en de Leidraad, met een Nederlandse uitbreiding daarop voor rioolreiniging, beheer van kolken en hellingmetingen en enkele Karakteriseringen 3.

Uitwisseling van heen- en terugbestanden tussen gemeenten en bedrijven conform het GWSW-Rib model kan plaatsvinden met het GWSW.RibX, een XML uitwisselformaat. Het RibX is vastgelegd in het GWSW informatiemodel. In de toekomst zou uitwisseling ook kunnen in het generieke uitwisselformaat GWSW.OroX.

Bekijk de toelichtende brochure met keuzetabel waarmee gemeenten kunnen bepalen bij welke toepassingen het gebruik van het RibX noodzakelijk, gewenst of mogelijk is.

De vigerende versie van het GWSW-Rib model en het GWSW.RibX uitwisselformaat is versie 1.5.1. Ga naar het specificatiedocument inclusief handleidingen voor beheerders en software-ontwikkelaars.

Een deel van de rioleringsbeheersoftware en inspectiesoftware wisselt al uit conform RibX 1.5.1. Naar verwachting zal eind 2021 het RibX 1.5.1 algemeen in gebruik zijn. Vraag uw leverancier(s) wat dit voor uw situatie betekent.

Tools ter ondersteuning van het GWSW.RibX

Behorende bij dit model en uitwisselformaat zijn beschikbaar:

 • Conversietool van SUF-RIB naar RibX. De tool zorgt ervoor dat SUF-RIB-2.0- en 2.1-bestanden in de toekomst leesbaar blijven. Na downloaden van de conversietool kunt u die lokaal installeren. Vervolgens kunt u bestanden inlezen, bekijken en converteren. Download de conversietool (versie 1.0.0.6 per augustus 2022).
  De eerdere conversietool die onderdeel was van de Moons Toolbox (uit 2017 t/m 2020) is verouderd. Gebruik wordt NIET meer ondersteund.
 • RibX-validator om RibX-bestanden (versies 1.3.2 en 1.5.1) bij het begin van een opdracht en bij teruglevering vanuit een project te controleren. De controle is grondig op de structuur en toegestane codering van de bestanden voor zowel inspectie-, reinigings- en kolkenbestanden. Uiteraard kan niet inhoudelijk worden gecontroleerd of waarnemingen terecht zijn. De RibX-validator is rechtstreeks te benaderen via www.rioned.name en indirect via software-applicaties (webservices). De validatie van bestanden via de RibX-validator verloopt volgens de laatste versie van het GWSW-Rib-model en is beschreven in een handleiding.
 • RibX voorbeeldbestanden met de vaste gegevens ZB en al vrijwel alle mogelijke combinaties van toestandsaspecten ZC voor de start (heen) en de resultaten (terug) van projecten, elk in een versie waarin alle codes correct zijn opgenomen en eentje met een groot aantal bewuste fouten. Applicatiebouwers kunnen daarmee testen of hun software conform GWSW.RibX functioneert. Onderstaande voorbeeldbestanden zijn conform versie 1.5.1:
 1. Testbestand 1 Heenlevering foutloos met een juiste voorbeeldvulling die een opdrachtgever aan een aannemer zou zenden voor reiniging en inspectie van rioolleidingen, kolken en rioolputten.
 2. Testbestand 2 Heenlevering met bewuste fouten, een kopie van testbestand 1, aangevuld met een groot aantal bewuste/bekende fouten.
 3. Testbestand 3 Teruglevering Strengen Inspectie foutloos  met een zo compleet mogelijke voorbeeldvulling op juiste wijze met alle toestandsaspecten (ZB-codes) conform EN 13508-2 en Leidraad en alle aanvullende RibX codes voor rioolleidingen.
 4. Testbestand 4 Teruglevering Strengen Inspectie met bewuste fouten, een kopie van testbestand 3, aangevuld met een groot aantal bewuste/bekende fouten.
 5. Testbestand 5 Teruglevering Putten Inspectie foutloos  met een zo compleet mogelijke voorbeeldvulling op juiste wijze met alle toestandsaspecten (ZB-codes) conform EN 13508-2 en Leidraad en alle RibX codes voor kolken en putten.
 6. Testbestand 6 Teruglevering Putten met bewuste fouten (volgt zsm), een kopie van testbestand 5, aangevuld met een aantal bewuste/bekende fouten.
 7. Testbestand 7 Teruglevering Strengen en Putten Reinigen foutloos (volgt zsm), met een zo compleet mogelijke voorbeeldvulling op juiste wijze met toestandsaspecten (ZB-codes) voor rioolreiniging, stortbon, stagnatie en calamiteit.
 8. Testbestand 8 Teruglevering Kolken Reinigen foutloos, met een zo compleet mogelijke voorbeeldvulling op juiste wijze met toestandsaspecten (ZB-codes) voor kolkenreiniging en stortbon.

Oude bestanden SUF-RIB

Het verouderde SUF-RIB is in 2017 vervangen door het GWSW.RibX 1.3.2. Gebruiken en voorschrijven van het SUF-RIB zijn zeer ongewenst! Hier vindt u de oorspronkelijke SUF-RIB documentatie en controlebestanden.

Oude documenten RibX 1.3.2

RibX 1.3.2 is beschreven in het GWSW-Rib/GWSW.RibX document dat op 1 juli 2017 werd vastgesteld als onderdeel van GWSW 1.3.2. In de GWSW-versies tussen 2017 en 2020 is GWSW-Rib onveranderd gebleven. Het beschrijvende document is aanvullend op de NEN-EN13508-2+A1:2011 en de NEN 3399:2015 (inmiddels ingetrokken).