GWSW-Rib en RibX

Laatst geac­tu­aliseerd 21 september 2020

Op deze pagina leest u achtereenvolgens over wat het GWSW-Rib en GWSW.RibX inhouden, welke ondersteunende tools Stichting RIONED biedt en wat de verschillen zijn tussen SUF-RIB en RibX.

Bekijk de informatieve video "Inspecteren en reinigen met het GWSW.RibX" voor algemene uitleg over het RibX en het gebruik ervan.

Let op: Het RibX is bruikbaar in combinatie met alle inspectienormen. Met de veranderingen vanwege inspectie nieuwe stijl wordt het RibX in principe gebruikt in combinatie met de EN13508-2:2011, maar eventueel is het ook met de vervallen NEN3399:2015 en NEN3399:2004 te gebruiken.

Algemene toelichting op GWSW-Rib en RibX

Het informatiemodel GWSW-Rib bevat de definities en relaties die betrekking hebben op de toestandsaspecten en onderhoudsgegevens (dus inspectie, reiniging en waarnemingen) van leidingen, putten en kolken van een vrijvervalsysteem. GWSW-Rib definieert de eenduidige vastlegging van de gegevens conform de EN13508-2+A1:2011 en de Leidraad, met een Nederlandse uitbreiding daarop voor rioolreiniging, beheer van kolken en hellingmetingen.

Uitwisseling van heen- en terugbestanden tussen gemeenten en bedrijven conform het GWSW-Rib model kan plaatsvinden met het GWSW.RibX, een XML uitwisselformaat (XML = eXtended Markup Language, een universele computertaal). Het RibX is vastgelegd in het GWSW informatiemodel. In de toekomst zou uitwisseling ook kunnen in het generieke uitwisselformaat GWSW.OroX.

Bekijk de toelichtende brochure met keuzetabel waarmee gemeenten kunnen bepalen bij welke toepassingen het gebruik van het RibX noodzakelijk, gewenst of mogelijk is.

De vigerende versie van het GWSW-Rib model en het GWSW.RibX uitwisselformaat is versie 1.5.1. Op dit moment wordt gewerkt aan de actuele documenten bij die versie.

De voorgaande en nog in gebruik zijnde versie 1.3.2 is beschreven in het GWSW-Rib/GWSW.RibX document, dat op 1 juli 2017 werd vastgesteld als onderdeel van GWSW 1.3.2. In tussenliggende GWSW versies (tussen 2017 en 2020) is GWSW-Rib onveranderd gebleven. Het beschrijvende document moet gebruikt worden in combinatie met de NEN-EN13508-2+A1:2011 en Leidraad.

De veelgebruikte rioleringsbeheersoftware en inspectiesoftware spreekt op dit moment nog het RibX 1.3.2. Naar verwachting zal eind 2020 het RibX 1.5.1. algemeen in gebruik zijn. Uw leverancier(s) kan aangeven wat dit voor uw situatie betekent.

Tools ter ondersteuning van invoering en gebruik van het GWSW.RibX

Behorende bij dit model en uitwisselformaat zijn beschikbaar

 • Conversietool van SUF-RIB naar RibX 1.3.2 en 1.5.1. Is ontwikkeld in opdracht van Stichting RIONED, die het kosteloos beschikbaar stelt. De tool zorgt er mede voor dat SUF-RIB-en RibX 1.3.2-bestanden in de toekomst leesbaar blijven. Na downloaden van de conversietool, moet u die lokaal installeren. Vervolgens kunt u bestanden inlezen, bekijken en converteren. Download de conversietool (versie 1.0.0.5 per 27 oktober 2020).
 • RibX-validator om RibX-bestanden (versies 1.3.2 en 1.5.1) voorafgaand aan een opdracht en bij teruglevering vanuit een project te controleren. Deze controle is grondig op de structuur en toegestane codering van de bestanden voor zowel inspectie-, reinigings- en kolkenbestanden. Uiteraard kan niet inhoudelijk worden gecontroleerd of waarnemingen terecht zijn. De RibX-validator is rechtstreeks te benaderen via www.rioned.name en indirect via beheerapplicaties (webservices). De validatie van bestanden via de RibX-validator verloopt volgens de laatste versie van het GWSW-Rib-model en is beschreven in een handleiding.
 • Vier RibX voorbeeldbestanden met de vaste gegevens ZB en al vrijwel alle mogelijke combinaties van toestandsaspecten ZC voor (1) de start (heen) en (2) de resultaten (terug) van projecten, elk in een versie waarin alle codes correct zijn opgenomen, en een versie met een groot aantal bewuste fouten. Applicatiebouwers kunnen daarmee testen of hun software conform GWSW.RibX functioneert. Onderstaande bestanden zijn conform versie 1.3.2 per 15 november 2017 (bestanden o.b.v. versie 1.5.1 komen in oktober 2020):
 1. Testbestand 1 Heenlevering foutloos met een voorbeeldvulling die een opdrachtgever aan een aannemer zou zenden op juiste wijze opgenomen voor reiniging en inspectie van riolen, kolken en putten.
 2. Testbestand 2 Heenlevering met bewuste fouten, een kopie van testbestand 1, aangevuld met een groot aantal bewuste/bekende fouten.
 3. Testbestand 3 Teruglevering foutloos met een zo compleet mogelijke voorbeeldvulling met alle toestandsaspecten (ZB-codes) conform EN 13508-2 en Leidraad op juiste wijze opgenomen en alle RibX codes voor rioolreiniging, kolken en putten.
 4. Testbestand 4 Teruglevering met bewuste fouten, een kopie van testbestand 3, aangevuld met een groot aantal bewuste/bekende fouten.

Verschillen SUF-RIB en GWSW.RibX

Het verouderde SUF-RIB is in 2017 vervangen door het GWSW.RibX. Gebruik en voorschrijven zijn zeer ongewenst!

Het SUF-RIB is een tekstformaat met gegevens op vaste posities in regels. Download hier de oorspronkelijke documentatie en controlebestanden. In 2012 hebben Stichting RIONED en de inspectiebedrijven besloten dit te vervangen door het universele XML-formaat, dus het uitwisselformaat GWSW.RibX. Ten opzichte van het SUF-RIB bevat het GWSW-Rib een aantal inhoudelijke aanpassingen:

 • GWSW.RibX is volledig actueel op basis van bovenstaande herziene normen;
 • Bij leiding- en putgegevens zijn codelijsten aangepast en uitgebreid;
 • Metingen (o.a. hellinghoek) zijn geïntegreerd;
 • Nu zijn ook de gegevens over rioolreiniging, kolkeninspectie en -reiniging vast te leggen, zo veel mogelijk naar analogie van de methodiek uit de EN13508-2;
 • Validatieregels voor toetsen van de correctheid van een GWSW.RibX bestand zijn opgenomen in de RibX-validator;
 • Er is volledige integratie met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, zodat uitwisseling via GWSW.OroX mogelijk wordt.