Beheerders toetsen het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de riolering al decennia op basis van alleen rekenmodellen. In de meeste gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s) staat in Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (dofemame) een rekenmodel als meetmethode voor het hydraulisch en milieutechnisch functioneren. Deze rekenmodellen vormen de basis voor de maatregelen die gemeenten aan de riolering treffen om het functioneren op het gewenste niveau te krijgen, en voor de verantwoording hierover.

Voor de burger en andere belanghebbenden (zoals waterschappen) is het simpele feit dat u als rioleringsbeheerder op papier de zaken op orde hebt eigenlijk niet zo relevant. Het gaat deze partijen erom dat de riolering in de praktijk goed functioneert. Zo zal een inwoner wiens woning twee keer per jaar onderloopt, weinig begrip kunnen opbrengen voor de gemeente die stelt dat dit volgens het rekenmodel niet zo is. Meten helpt u bij het maken van de stap van theorie naar praktijk. Dit biedt vele voordelen:

 • Controle van basisgegevens
  Basisgegevens (zoals geometrie van de leidingen, aantallen inwoners en hoeveelheid afvoerend oppervlak) zijn in de praktijk vaak anders dan in rioleringsplannen of rioolmodellen. Toch berekent u het functioneren van de riolering op basis van deze gegevens. Meten is de enige manier om deze theorie te toetsen. Afwijkingen tussen metingen en theoretisch functioneren geven u aanleiding om gericht naar de oorzaken te zoeken.
   
 • Optimalisatie operationeel beheer
  Rioolstelsels bevatten talloze, soms ingewikkelde constructies, zoals duikers, stuwputten, doorlaten en gemalen. Ook al zijn de gegevens ervan allemaal juist in het rioolbeheer opgenomen, dan nóg blijken de constructies in de praktijk vaak niet optimaal te werken. De metingen uit een ‘hydraulisch’ meetnet kunnen u informatie geven over het functioneren van deze constructies. Op basis hiervan kunt u sneller reageren op bijvoorbeeld een verstopte doorlaat. Hierdoor verbetert het functioneren in de praktijk enorm. Meten biedt de mogelijkheid om het operationeel beheer gericht uit te voeren, doordat u binnen de riolering ‘ogen en oren’ hebt gekregen.
   
 • Betere onderbouwing van maatregelen
  Met metingen zijn de rekenmodellen waarop u uw maatregelen baseert, te toetsen aan de praktijk. Hiermee kunt u met meer zekerheid kiezen voor de juiste maatregelen, de locatie van de maatregelen en de omvang daarvan. Zo zijn ondoelmatige oplossingen te voorkomen.
   
 • Bewijs bij aansprakelijkheid en overmacht
  Het is onmogelijk de riolering zodanig te dimensioneren, dat elke denkbare bui zonder overlast is te verwerken. Daarom maakt u een beleidsmatige afweging bij de dimensionering van de riolering en de inrichting van de openbare ruimte. Het GRP geeft aan welk beschermingsniveau de burger hierbij geniet. Bij wateroverlast wordt het steeds belangrijker om te kunnen bepalen of de infrastructuur tekortschiet of dat de neerslag heviger is dan de in het GRP overeengekomen ontwerpbelasting. Neerslagmetingen spelen in dergelijke situaties een cruciale rol bij het bepalen van de aansprakelijkheid.
   
 • Verbeterde afstemming van afvalwaterketen
  De Waterwet gaat uit van een goede samenwerking tussen de verschillende partijen in de waterketen. Meten kan deze samenwerking ondersteunen, doordat de waterketenpartners informatie uit de metingen onderling kunnen uitwisselen. Zo is via meten de daadwerkelijke dwa per bemalingsgebied te bepalen, waarmee de zuiveringsbeheerder de theoretische prognoses van de rwzi kan toetsen. Hierdoor kan hij de zuiveringstechnische werken op basis van de juiste getallen dimensioneren, wat desinvesteringen voorkomt en de doelmatigheid sterk ten goede komt.
   
 • Verantwoording van prestaties
  Bij de (politieke) verantwoording van uw prestaties als rioleringsbeheerder staan tot nu toe de geleverde inspanning, de besteding van de middelen en het voldoen aan het theoretisch kader centraal. Meten maakt het mogelijk om de verantwoording van de prestatie ook (of vooral) te baseren op meetgegevens. Hiermee geeft uw gemeente invulling aan de maatschappelijke oproep tot meer transparantie.
   
 • Gemotiveerd personeel
  Een niet te onderschatten bijkomstigheid is dat meten personeel motiveert. Het terugkoppelen van praktijkmetingen met onder andere de buitendienst stimuleert de betrokkenheid en zorgt ervoor dat mensen elkaar scherp houden. De gevolgen van kleine handelingen worden nogal eens onderschat. Denk aan een verkeerd inslagpeil van een pomp, klodders cement op de overstortmuur en het niet doorgeven van revisiegegevens. Door te meten, ervaren alle betrokkenen de consequenties en is het risico op herhaling van fouten kleiner. Hier valt misschien wel de meeste winst te behalen!

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel