Naast wet- en regelgeving kunnen landelijke, Europese of internationale richtlijnen en normen van toepassing zijn op het stedelijk waterbeheer. De juridische status van deze richtlijnen en normen ('best practices') is anders dan die van wetgeving. U bent niet verplicht deze te volgen. Wetten en regels verwijzen soms wel naar normen. Meestal is de norm dan een hulpmiddel om te voldoen aan de wet en is deze niet verplicht. Maar de overheid kan er ook voor kiezen om de norm wel te verplichten, in dat geval is dit aangegeven in de wetgeving.1

NEN-normen

Alle officiële normen voor producten en diensten in Nederland zijn te vinden bij het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN). De Hoge Raad heeft zich in 2012 uitgesproken over de juridische status van deze normen.2 NEN-normen waarnaar wetgeving verwijst, zijn niet aan te merken als algemeen verbindende voorschriften. Daarmee hoeven deze normen niet te voldoen aan de vereisten van de Bekendmakingswet en vallen ze onder de bescherming van het auteursrecht.

Praktische informatie over normen

Voorbeeld Europese normen

De Europese verordening voor het in de handel brengen van bouwproducten4 bevat een herziening van de Europese richtlijn bouwproducten (89/106/EEG). De verordening verplicht producenten om bouwproducten van een CE-markering te voorzien, met daaraan gekoppeld een zogenaamde prestatieverklaring. Daardoor kunnen eindgebruikers (bijvoorbeeld bestekschrijvers, architecten en bouwers) producten onderling vergelijken om tot een juiste keuze te komen. Zoals bij alle Europese regelgeving geldt ook voor deze verordening een implementatieplicht. Het NEN is dus verplicht om de normen in deze verordening over te nemen.
 
Informatie over de Europese regelgeving over bouwproducten (en CE-markering) vindt u via:


___________________________________________________________________________________
1
 Zie de NEN-website
2 HR 22 juni 2012, LJN BW0393.
3 HR 22 juni 2012, LJN BW0393.
4 Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel