Onderwerp Maatstaf/Ontwerpgrondslag
   
Vrijvervalstelsels  
Minimale waakhoogte bij ontwerpbelasting
(kruin van de weg t.o.v. waterniveau in het stelsel)
0,1 tot 0,3 m
 
   
Minimale gronddekking 0,8 tot 1,35 m
   
Vullingspercentage dwa  
Stamriolen gemengd stelsel 50% (0,7 mm/h + dwa = 3 tot 4 dwa)
Dwa-riolen gescheiden stelsel 50%
Dwa-riolen verbeterd gesch. stelsel 50%
   
Ledigingstijd 10 tot 24 uur
   
Herhalingstijd ontwerpbelasting zie Berekenen infiltratievoorzieningen
   
Zie Berekenen vrijvervalriolering, afhankelijk stelsel 1 keer per 1 à 2 jaar, tenzij anders vereist
   
Afvalwaterbelasting  
Maatgevende afvoer piek 10 tot 15 l/h/inw, over 10 uur per etmaal
  (zie ook Droogweerafvoer)
Bijzondere afvoeren afhankelijk van aard bedrijven (zie tabel F)
   
Strenglengte  
Maximale lengte 100 m
   
Bodemschuifspanning  
Minimale schuifspanning dwa 1 à 1,5 N/m2
Opwoeling slib (resuspensie) 2,5 N/m2
   
Bodemverhang  
Rwa-riolen minimaal 1:1.000 en maximaal 1:100
   
Gemengd stelsel beginstrengen niet flauwer dan 1:300
Gemengde riolen tot 1:1.000, op schuifspanning
Rwa-riolen VGS 1:750 tot 1:1.000
Dwa-riolen 1:250 tot 1:1.000
   
Minimale diameters  
Rwa-riolen 250 mm doorsnede
Stuwopening 200 mm doorsnede
Gemengd stelsel Ø 250 mm
Dwa-riolen  Ø 200 mm
   
Maximale stroomsnelheid  
Bij geheel gevulde buis v = 1,5 m/s
Minimale afstanden hart riool  
- tot andere nutsvoorzieningen 1 à 1,5 m
- tot grens uitgeefbare grond 3,0 m
- tot hart boom

 
1,5 - 4,0 m afhankelijk van de grond-
waterstand en het type boom (zie ook Kwaliteits-
richtlijnen Bestekvoorwaarden Boombeheer)
   
Bodemverhang  
Gemengd stelsel beginstrengen niet flauwer dan 1:300
Gemengde riolen tot 1:1.000, op schuifspanning
Rwa-riolen VGS 1:750 tot 1:1.000
Dwa-riolen 1:250 tot 1:1.000
   
Drukriolering  
Min. diameter vrijvervalriool Ø 160 mm
Maximale belasting per pomp 3 á 5 m3/h
Pompput inhoud 0,3 tot 0,5 m3
Minimale diameter persleiding Ø 63*55,8 mm
Verblijftijden maximaal enige uren, voor zover beïnvloedbaar
   
Gemalen en persleidingen  
Pendelberging Q / 12 tot 24 h
Inslagpeil eerste pomp laagste aangesloten bob
Uitslagpeil minimaal 0,75 m beneden inslagpeil
Snelheden in persleiding tussen 0,7 en 1,5 tot 2,0 m/s
Wandruwheid, HDPE k = 0,25 mm
Wandruwheid, PVC k = 0,10 mm
Verliescoëfficiënt per object ξ = 0,2
Verliescoëfficiënt terugslagklep ξ = 2,0
   
Randvoorzieningen  
Oppervlaktebelasting BBB 5-10 m/h
Ontwerpcriterium schuifspanning τ < 0,1 - 0,25 N/m2
Ontwerpcriterium turbulentie Re < 100.000
Ontwerpcriterium stroming Fr2 > 10-5
Reinigingscriterium τ > 2,5 - 4,0 N/m2
Uitspoeling bezonken slib τ > 0,25 N/m2

Tabel A Samenvatting van de belangrijkste maatstaven en getalsmatige ontwerpgrondslagen
 

Tabel B Afvoercapaciteit geheel gevulde ronde buizen voor k = 3,0 mm Q is debiet in (l/s), v is stroomsnelheid in (m/s), berekend met de formule van Colebrook

Toelichting:

  1. Het aangegeven verhang is het hydraulisch verhang van de waterspiegel.
  2. De stroomsnelheden in het gearceerde gebied zijn hoger dan 1,5 m/s. Dit is hoger dan de aanbevolen maximale stroomsnelheid.
  3. Het is in rioleringsberekeningen gebruikelijk om de invloed van in- en uitstroomverliezen, bochten, voegen en dergelijke te verdisconteren in de ruwheidsmaat van de leidingen. De hierboven toegepaste wandruwheid volgens Nikuradse van k = 3,0 mm gaat ervan uit dat u lokale stromingsverliezen hebt verdiconteerd. In Rioleringsmodel vindt u stromingsverliezen bij bijzondere constructies.

Overlopen en overstorten
In tabel B vindt u de mogelijke debieten gerelateerd aan de hoogte van de overstortende straal bij een drempel van 1 meter breed. Ze zijn geldig onder de gegeven aannames.
 

H (m)        debiet Q (m3/s)
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
0,60
0,70
0,016
0,044
0,081
0,125
0,175
0,230
0,290
0,354
0,495
0,651
0,820

Tabel C Debieten over overloop bij een drempelbreedte (b) van 1 m uit de formule Q = 1,7m b H1,5 waarin m = 0,8

Oppervlakte-infiltratie (zie Oppervlakte-infiltratie en Oppervlakte-infiltratie)
Randvoorwaarden omgeving

Indicatie minimale doorlatendheid ondergrond (rekenwaarde)

0,2 m/d

Indicatie minimale grondwaterstand ten opzichte van maaiveld 0,7 m
   
Ontwerpuitgangspunten  
Maximale waterstand in bovengrondse berging 0,20-0,30 m
Doorlatendheid toplaag 0,3 m/d
Dikte toplaag 0,30 m
Maximale ledigingstijd 24 h
   
Wadi (zie Oppervlakte-infiltratie)  
Randvoorwaarden omgeving  
Indicatie minimale doorlatendheid ondergrond n.v.t.
Indicatie minimale drooglegging ten opzichte van maaiveld 1,1 m
   
Ontwerpuitgangspunten 0,20
Maximale waterstand in bovengrondse berging 0,20-0,30 m
Doorlatendheid toplaag 0,3 m/d
Dikte toplaag 0,30 m
Maximale ledigingstijd 24 h
   
Doorlatende verharding (zie Doorlatende verharding)  
Randvoorwaarden omgeving   
Indicatie minimale doorlatendheid ondergrond (rekenwaarde) 0,2 m/d
Indicatie minimale grondwaterstand ten opzichte van maaiveld 0,7 m
   
Ontwerpuitgangspunten  
Frequentie volledige vullling berging (water op straat) 0,5/j
Maximale ledigingstijd 24 h
   
Ondergrondse infiltratievoorzieningen van kunststofmaterialen (zie Ondergrondse infiltratie  
Randvoorwaarden omgeving  
Indicatie minimale doorlatendheid ondergrond (rekenwaarde) 0,3 m/d
Indicatie minimale grondwaterstand ten opzichte van maaiveld 1,1 m
   
Ontwerpuitgangspunten  
Maximale ledigingstijd 24 h
   
Ondergrondse infiltratievoorzieningen van natuurlijke materialen (zie Ondergrondse infiltratie  
Randvoorwaarden omgeving  
Indicatie minimale doorlatendheid ondergrond (rekenwaarde) 0,3 m/d
Indicatie minimale grondwaterstand ten opzichte van maaiveld  1,0 m
   
Ontwerpuitgangspunten  
Maximale ledigingstijd 24 h
   
Infiltratieriolen (zie Ondergrondse infiltratie)  
Randvoorwaarden omgeving  
Indicatie minimale doorlatendheid ondergrond (rekenwaarde) 0,3 m/d
Indicatie minimale grondwaterstand ten opzichte van maaiveld  1,2 m
   
Ontwerpuitgangspunten  
Maximale ledigingstijd 24 h
   
Zwevendestofafscheiders (zie Zwevende stof afscheiders)  
Ontwerpuitgangspunten  
Ontwerpdebiet bij berging in stelsel 0 mm 14-20 l/(s.ha)
Ontwerpdebiet bij berging in stelsel 4 mm 5 l/(s.ha)
Oppervlaktebelasting 1-2 m/h
   
Retentie- en bezinkingsvijvers (zie Retentie- en bezinkingsvijvers)  
Ontwerpuitgangspunten  
Oppervlaktebelasting bij ontwerpdebiet 1-2 m/h
Maximale stroomsnelheid bij extreme belasting < 0,10 m/s
Maximale schuifspanning bij extreme belasting < 0,25N/m2

Tabel D Ontwerpuitgangspunten bij infiltratie

Samenvatting ontwerpgrondslagen voor functioneel ontwerp

Q/Qvol h/D v/vvol
0,100 0,211 0,65
0,200 0,301 0,79
0,300 0,374 0,88
0,400 0,439 0,95
0,500 0,500 1,00
0,600 0,562 1,04
0,700 0,626 1,06
0,800 0,697 1,07
0,900 0,786 1,07
1,000 1,000 1,00


waarin:
Qvol = afvoer bij gehele vulling (zie waarden in tabel 2)
vvol = stroomsnelheid bij gehele vulling
Q,v = afvoer en stroomsnelheid bij gedeeltelijke vulling
h = waterdiepte in buis
D = diameter

Tabel E De verhouding van v/vvol en Q/Qvol bij vulhoogte h/D
 

Type bijzondere bebouwing
[-]
Belastingsgrondslag
[-]
Maatgevende belasting
[l.h-1] (indicatief)
Hotels Bed 10 - 40
Restaurants Werknemer 50
Cafés Werknemer 25
Laboratoria Werknemer 25
Internaten Bed 15
Ziekenhuizen Patiënt 30
Bejaardencentrum Bewoners + personeel 15
Kazernes en gevangenissen Bewoner 15
Scholen Leerling 2 - 3
’Droge’ bedrijven en industrieën Werknemer 6
Recreatieparken of vakantiebungalows Bewoner 10
Campings, jachthavens etc. Kampeerder 5
Melk/(rundvee)houderij Bedrijf 72 - 100
Landbouwbedrijven Bedrijf gelimiteerd op 3.000 - 5.000
Glastuinbouw Hectare 200 - 1.200

Tabel F Afvalwater van bijzondere bebouwing

Dwa-debiet Buisdiameters met minimaal verhang en met vullingsgraad en snelheid
    Ø250 mm Ø400 mm Ø600 mm Ø1.000 mm
i.e. m3/h Imin % v Imin % v Imin % v Imin % v
30    0,3 te klein debiet te klein debiet te klein debiet te klein debiet
100    1 0,010  5 0,4 te klein debiet te klein debiet te klein debiet
300    3 0,005 10 0,4 0,008 5 0,4 0,008   3 0,4 0,010   2 0,4
1.000   10 0,003 20 0,4 0,004 10 0,4 0,005   6 0,5 0,005   3 0,4
3.000   30 0,002 40 0,5 0,002 20 0,5 0,002 13 0,5 0,003   6 0,5
10.000 100 te kleine diameter 0,001 50 0,5 0,002 20 0,6 0,002 10 0,6
30.000 300 te kleine diameter te kleine diameter 0,001 50 0,7 0,001 25 0,7

Tabel G Benodigd minimaal verhang (Imin) in riolen onder dwa-condities, uitgaande van een bodemschuifspanning van minimaal 1 N/m2, de dan optredende vullingsgraad in % en stroomsnelheid v in m/s

N.B. De aanduiding ‘te klein debiet’ betekent dat de gewenste schuifspanning niet haalbaar is; slibbezinking is dan dus niet uit te sluiten. Voorkom overmatige vervuiling door een gladde detaillering van putten en overige constructies.
N.B. De aanduiding ‘te kleine diameter’ betekent dat deze diameter te klein is voor het debiet; kies voor deze afvoer een grotere diameter.
 

Diameter (mm) Bodemverhang    Omrekenfactoren  
200 - 250 1:250 á 1:300   Regenintensiteit 1 mm/h = 2,78 l/(s.ha)
300 1:500     l l/(s.ha) = 0,36 mm/h
400 - 600 1:750      
700 - 1000 1:1000      

Tabel H Minimale bodemverhang gemengde stelsels en dwa-riolen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel