Nieuws

Voortgang Europese Richtlijn behandeling Stedelijk afvalwater (UWWTD)

Publicatiedatum 08 mei 2023

Eind 2022 verscheen het eerste voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de Europese richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Urban Wastewater Treatment Directive (UWWTD). Een belangrijke richtlijn voor Nederland, want betere zuivering in onze buurlanden zorgt ervoor dat er minder vuil water ons land binnenstroomt. De nieuwe regels hebben ook consequenties voor Nederland zelf, en dan voor zowel afvalwaterzuivering als voor inzameling en transport. Stichting RIONED heeft kennis ingebracht voor de Nederlandse reactie op het herzieningsvoorstel.

Stichting RIONED raadpleegde experts van gemeenten en adviesbureaus en bracht kennis over de gemeentelijke watertaken in bij de VNG en in EWA-verband (European Water Association). VNG en EWA gebruikten de input voor position papers en amendementen op het Europese Richtlijn behandeling Stedelijk afvalwater (UWWTD). Via de VNG is de input ook beland bij CEMR (Council of European Municipalities and Regions), dat de belangen vertegenwoordigt van de Europese lokale en regionale overheden en hun verenigingen in meer dan 40 landen.

Aanscherping van de huidige richtlijn

De actualisatie van de richtlijn scherpt beleidsdoelen aan. Bijvoorbeeld over de verontreiniging afkomstig van - buiten het toepassingsgebied van de huidige richtlijn vallende - kleinere steden en verontreiniging door lozing van regenwater en microverontreinigingen. En over de energieneutraliteit in de sector door vermindering van energieverbruik van installaties en gebruik van hernieuwbare bronnen om energie te produceren. Ook het Coronatijdperk heeft geleid tot inzichten voor actualisatie van de richtlijn omdat is aangetoond dat afvalwater, in goede afstemming tussen de bevoegde autoriteiten voor gezondheid en afvalwaterbeheer, een zeer snelle en betrouwbare bron van nuttige informatie voor de volksgezondheid is.

Kernpunten vanuit de gemeentelijke watertaken

Het huidige beleid in Nederland sluit goed aan op de maatregelen die de richtlijn tot 2040 vereist. Kernpunten betreffen vooral de vereiste geïntegreerde beheerplannen voor stedelijk afvalwater. Ons Systeemoverzicht stedelijk water (Ssw) is hiervoor een passend product. Daarbij is tegelijkertijd naar verwachting qua voorschriften, monitoring en rapportageplicht wel een extra inspanning nodig. In dit kader heeft Stichting RIONED de toegevoegde waarde van modellering benoemd en voor enkele rapportages schaalvergroting voorgesteld. We brachten verder het verwachte ruimtebeslag van maatregelen voor zuiveren in de openbare ruimte aan de orde en de vereiste controle van het functioneren van individuele zuiveringssystemen.

Het vervolg

Welke route de opgestelde papers lopen en hoe de amendementen uiteindelijk landen, dat valt buiten het zicht van Stichting RIONED. Tegelijkertijd zorgt Stichting RIONED dat we via EWA, VNG en ook EurEau geïnformeerd blijven over de vervolgstappen. Volgens de huidige planning zal de Europese Commissie in oktober 2023 stemmen over het aangepaste voorstel met eind november de plenaire stemming in het Europees Parlement. De onvoorspelbare prioritering van onderwerpen in het parlement heeft invloed op deze planning.

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Europese zaken Saskia Holthuijsen, saskia.holthuijsen@rioned.org.

Alle nieuwsberichten