Hoofdlijnen wetgeving

Gemeenten en waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) zorgen samen voor de omgang met water in stedelijk gebied. Gemeenten zamelen stedelijk afvalwater in, waterschappen zuiveren dat water. Daarnaast maken zij samen keuzes over hoe om te gaan met afvloeiend hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Zij stemmen het functioneren van rioolstelsels, de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en het watersysteem op elkaar af.
 
De zorg voor stedelijk afvalwater krijgt gestalte vanuit verschillende wetten, regels en beleidsvisies rond milieu-, water- en ruimtelijkeordeningsvraagstukken. Voor een belangrijk deel bepaalt Europese regelgeving ons rioleringsbeleid, in het bijzonder de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater en de Europese Kaderrichtlijn Water (de laatste vanwege de relatie tussen rioleringsbeheer en waterkwaliteit). Maar u hoeft deze richtlijnen niet zelf te lezen; u mag er vanuit gaan dat deze op een juiste manier zijn omgezet in onze eigen wet- en regelgeving.
 
Nederlandse regels
Rioleringsbeheer vindt u in juridische zin terug in de Wet milieubeheer (Wm) en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregels: het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). De Wm geeft de basis voor het rioleringsplan (GRP), de lozingsregels en de omgang met stedelijk afvalwater. Ook de in de Waterwet vastgelegde hemel- en grondwaterzorgplicht zijn relevant. Voor meer procedurele aspecten is ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van belang. Bijvoorbeeld bij de vergunningverlening voor indirecte lozingen (lozingen in het gemeentelijke rioolstelsel). Voor de ruimtelijke inpassing en het bouwproces zijn de regels in respectievelijk de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Bouwbesluit 2012 van belang.
 
Als rioleringsbeheerder hoeft u de inhoud van het beleid en de relevante regelgeving niet allemaal zelf te kennen. Belangrijker is dat u zich bewust bent van het bestaan ervan en de verschillende raakvlakken ertussen. Beleid en regelgeving vormen de basis om aandachtspunten vanuit de riolering in de andere beleidsvelden in te brengen en vice versa. Om uw ambities te realiseren, moeten de raakvlakken van de rioleringszorg met andere beleidsthema’s, uitvoeringsprojecten en organisaties duidelijk zijn. Ook is het belangrijk dat u weet hoe u hierop invloed kunt uitoefenen.
 
Drie invalshoeken
De wet- en regelgeving maakt onderscheid naar de drie verschillende invalshoeken water, milieu, en ruimtelijke ordening en bouwen (zie de tabel).

Overheid Milieubeheer Waterbeheer

Ruimtelijke ordening en bouwen

Rijk

 

 

 

Wetten

- Wet milieubeheer (Wm)

- Wet bodembescherming

- Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo)

Wetten

- Waterwet1

- Waterschapswet

 

 

Wetten

- Wet ruimtelijke ordening (Wro)

- Woningwet

 

 

   

AMvB

- Waterbesluit

AMvB's

- Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

- Bouwbesluit 2012

 

 

 

 

 

 

AMvB's12 voor zowel Mileubeheer als Waterbeheer

- Activiteitenbesluit

- Besluit lozen buiten inrichtingen (Bibi)

- Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah)

- Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

- Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw 2009)

Provincie Provinciale Mileuverordening (PMV) Verordening water Verordening ruimte

Gemeente

 

 

- Gemeentewet, die de wettelijke basis geeft

voor de rioolheffing

- Verordening afvoer hemel- en grondwater

N.v.t. Bestemmingsplan
Waterschap N.v.t. Verordening waterbeheer (keur) N.v.t.

Tabel A Meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van milieu, water en ruimtelijke ordening

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving?
De volledige tekst van geldende wetten vindt u op http://wetten.nl. De stukken van de Tweede en Eerste Kamer staan op https://zoek.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl.
 
Daarnaast is er het Handboek Water, een onlinehandboek over de waterregelgeving (zie www.handboekwater.nl). Naast een beschrijving van de afzonderlijke wetten, besluiten en overige regels staan hierin de bijbehorende juridische verplichtingen aan de hand van praktijksituaties (activiteiten en thema’s). Het Handboek Water komt rechtstreeks voort uit het Nationaal waterplan 2009-2015. Het is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in nauwe samenwerking met de koepelorganisaties IPO, VNG en UvW. Het beheer ervan is in handen van Rijkswaterstaat (Infomil en de Helpdesk Water).

1 De genoemde AMvB’s vinden hun wettelijke grondslag in verschillende wetten, waaronder ook de Waterwet.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE