Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen

Verantwoording

Sinds 1 januari 2005 mag afvalwater niet meer onbehandeld in het oppervlaktewater of de bodem terecht komen1. De gemeente moet afvalwater via de riolering afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Op plekken waar geen riolering is, mogen bewoners afvalwater via een systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) lozen.

Dit gedeelte in de kennisbank gaat over de individuele behandeling van afvalwater en is specifiek gericht op behandeling van huishoudelijk afvalwater. De behandeling van melkspoelwater blijft buiten beschouwing. Voor informatie hierover verwijzen we u naar het CIW rapport Afvalwaterproblematiek melk(rund)veehouderij (CIW=Commissie Integraal Waterbeheer). Dit gedeelte is bedoeld voor medewerkers van gemeente of waterschap die betrokken zijn bij de aanleg en het beheer van IBA-systemen.

Volgens het Lozingenbesluit bodembescherming van juli 1990 en het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater van 24 januari 1997


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE