GWSW en PDOK: gegevens digitaal combineren

Laatst geac­tu­aliseerd 11 juni 2020

Stichting RIONED en Kadaster combineren rioleringsdata online met geodatasets. Zo zijn ruimtelijke verbanden tussen disciplines te leggen én praktijkvragen te beantwoorden.

PDOK en GWSW

De Nederlandse overheden publiceren geodatasets via PDOK (Publieke Dienstverlening op Kaart) als dataservices en bestanden. Die open datasets bevatten actuele geo-informatie over allerlei onderwerpen. Bekende voorbeelden zijn de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Algemene Hoogtebestand Nederland (AHN 1, 2 en 3). Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een product van Stichting RIONED. Het GWSW beschrijft systemen (stelsels) en processen op het gebied van stedelijk water. Het is een open standaard op basis waarvan gemeenten gegevens kunnen uitwisselen en met andere datasystemen zoals PDOK kunnen combineren.

GWSW in de praktijk

Meer en meer gemeenten en hun partners gebruiken het GWSW om hun gegevens over stedelijk waterbeheer uit te wisselen en ontsluiten. In de praktijk betekent dit dat gemeenten een kopie van hun beheerdatasets op de GWSW-server plaatsen en deze gegevens op deze manier aanbieden voor gebruik en presentatie in generieke toepassingen zoals GIS-views. Regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen hebben dankzij het GWSW een gezamenlijke maatstaf voor de gegevenskwaliteit en de toetsing daarvan. Hun gecombineerde gegevens kunnen zij eenduidig binnen een GIS-systeem presenteren. Dit gebeurt allemaal via de GWSW-server, die Stichting RIONED als proefomgeving heeft gerealiseerd.

Proef met linked data

GWSW-gegevens zijn (net als de PDOK-gegevenssets) ingericht volgens de zogenaamde linkeddataprincipes. Dit betekent dat datasets vanuit allerlei disciplines onderling leesbaar, begrijpelijk en uitwisselbaar zijn. Stichting RIONED heeft in samenwerking met het Kadaster de eerste proeven daarmee uitgevoerd.
 
Bij de proeven ging het om de gegevensuitwisseling binnen de afvalwaterketen tussen gemeente en waterschap. Voor het systeembeheer is het van belang om de rioleringsparameters, (de ontwikkelingen van) het grondgebruik en het aantal inwoners te kennen. Gemeenten leveren hiervoor periodiek hun rioleringskengetallen aan het waterschap. Dat gebeurt nu vaak handmatig. De vraag was of dit in de toekomst met linked data direct vanuit de bronbestanden zou kunnen.
 
In een gezamenlijke ‘datastory’ van het Kadaster en Stichting RIONED zijn de kengetallen per rioleringsgebied uit verschillende bronnen verzameld. Naast de rioleringsgegevens (vanuit het GWSW) bevat de datastory veel andere informatie over de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling die (via PDOK) opgeslagen zijn in BAG-, BGT- en CBS-datasets. Dankzij de linkeddatabenadering is de inrichting van de diverse datasets uniform en inzichtelijk. Via de contouren van het rioleringsgebied kunnen we nu relatief eenvoudig ruimtelijke verbanden leggen tussen de disciplines en hun gegevens opvragen. Bijvoorbeeld: Hoeveel gebouwen of huishoudens voeren hun afvalwater af via het stelsels in dat gebied?

Datastory bekijken en zelf verkennen

Het Kadaster heeft de datastory gepubliceerd, deze is als geografische presentatie in te zien.
 
Als GIS-gebruiker kunt u vanuit een GIS-applicatie zelf deze linkeddataverkenning ook doen via de WFS-URL https://geodata.gwsw.nl/TestDatastory/kengetallen (de link werkt alleen vanuit een GIS-viewer). Bekijk ter toelichting ook de documentatie van GWSW-Geo.