Op deze pagina staan verbeteringsmaatregelen voor de optimalisatie van een afvalwatersysteem. De opsomming is niet volledig.

Extra berging in rioolstelsels

Extra berging in rioolstelsels kan dienen als compensatie voor een (volgens de norm te) kleine afvoer naar de rwzi. Bij grootschalige en dure aanpassingen aan het transportsysteem en/of de rwzi kan dit een voordelige oplossing zijn. Extra berging in de vorm van randvoorzieningen of enorme bergingen zonder externe overlaat waarin bezinking plaatsvindt, kan een gunstig effect hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Nadeel is de langere ledigingstijd van het rioolstelsel.

Aanpassing pompcapaciteiten rioolgemalen

Bij aanpassing van pompcapaciteiten denkt men meestal aan vergroting van de pompovercapaciteit, bijvoorbeeld om de restcapaciteit van transportsysteem en rwzi verder te benutten. Een verlaging van de pompcapaciteit is ook mogelijk als dit wordt gecompenseerd met bijvoorbeeld extra berging of afkoppelen. Overigens kan vergroting van de pompcapaciteiten uitbreiding van de afvoer­capaci­teit van persleidingen en/of rwzi met zich meebrengen.

Vergroting afvoercapaciteit transportsysteem

De afvoercapaciteit is te vergroten door persleidingen te vervangen, extra persleidingen aan te leg­gen of opvoer- of boostergemalen te plaatsen. Vergroting van de afvoercapaciteit is vaak kostbaar. Ga daarom bij een kostenoptimalisatie na of dergelijke maatregelen achterwege kunnen blijven door de afvoer juist te beperken.

Uitbreiding zuiveringscapaciteit

Vergroting van de afvoer naar de rwzi kan leiden tot uitbreiding van de zuiveringscapaciteit. Hierbij is onderscheid in de hydraulische en biologische capaciteit. Als bijvoorbeeld de maximale capaciteit van de huidige nabezinktanks wordt overschreden, is aanleg van een extra nabezinktank een grote aanpassing. Als de rwzi zuiveringstechnisch overbelast raakt, is vergroting van de biologische zuiveringscapaciteit nodig.

Bufferen van rioolwater bij gemaal of rwzi

Afhankelijk van de situatie kan het aantrekkelijk zijn voor de extra afvoer uit de riolering (zie hier­boven) de hydraulische capaciteit van de rwzi niet uit te breiden, maar het water tijdelijk te bufferen bij een gemaal of de rwzi.

Afkoppelen verhard oppervlak

Afkoppelen van verhard oppervlak is effectief om de vuiluitworp en de afvoer vanuit rioolstelsels te beperken. Hierdoor nemen de relatieve berging in een stelsel én de pompovercapaciteit toe. In een optimalisatiestudie kan deze maatregel een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld als uitbreiding van de transportcapaciteit kostbaar is en vergroting van de berging moeilijk is te realiseren. De kosten van afkoppelen zijn vaak moeilijk in te schatten, wat een nadeel is bij (kosten)optimalisaties. Ook is de kostenraming van afkoppelen voor beheer en onderhoud anders dan voor riolering.

Sturing van rioolgemalen

Als berging in verschillende bemalingsgebieden niet optimaal is, kan sturing van rioolgemalen een effectieve maatregel zijn. In sommige gevallen is hiermee ook de afvoer naar de rwzi te beperken. Soms wordt dwa-sturing toegepast om het afvalwater meer gespreid naar de rwzi af te voeren. Bij verbeterd gescheiden stelsels is de afvoer soms te beperken door de regenwatergemalen te sturen of (tijdelijk) een lagere pompovercapaciteit in te stellen.

Uitwisselen van emissies tussen riolering en rwzi

Het kan aantrekkelijk zijn een te grote emissie uit de riolering te compenseren met emissiereductie op de rwzi, wat goedkoper is te realiseren. Dit geldt met name als rwzi en riolering op hetzelfde water lozen.

Reduceren hoeveelheid rioolvreemd water

Rioolvreemd water kan een grote invloed hebben op de vuilemissie uit de rwzi. Door bronnen van rioolvreemd water weg te nemen, is soms eenvoudig een substantiële emissiereductie te bereiken.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel