Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en gedeelten in de Kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie. Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.
 

Onderzoek aan groenblauwe daken

STOWA en Stichting RIONED hebben met medewerking van Nationaal Daken Plan i.o. een overzicht gemaakt van onderzoek aan twaalf groenblauwe daken. Vanaf vrijdag 1 november ligt de publicatie ter visie. U kunt tot 30 november reageren op de publicatie ‘Meten op hoogte, een overzicht onderzoek op groenblauwe daken in de afgelopen 10 jaar’. Uw reactie is welkom via info@rioned.org.

Model Programma van Eisen visuele inspectie

Vanaf 2020 verandert de inspectienorm. De NEN 3399:2015 vervalt en we gaan inspecteren volgens de Europese NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011. Vanuit de behoefte van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers aan uniforme uitgangspunten voor inspecties is een model Programma van Eisen opgesteld. Daarin staat de uitgangspunten zodat beheerders een contract kunnen maken waarmee ze krijgen wat ze willen. En inspectiebedrijven krijgen meer duidelijkheid en uniformiteit. Dit model PvE lag ter visie tot 25 september 2019 en wordt nu definitief afgerond en voor vaststelling voorgelegd aan de CVLH op 10 december 2019. Het concept model PvE is al wel bruikbaar voor opdrachtgevers, vandaar dat het hieronder beschikbaar blijft.

Download het concept model Programma van Eisen visuele inspectie 2020

Modellen klimaatadaptatie

Deze publicatie ‘Modellen voor juridische instrumenten klimaatadaptatie’ beschrijft hoe een gemeente waterberging door particulieren juridisch kan voorschrijven.
De uitgave bevat zowel de huidige mogelijkheden in de regelgeving als de wijze van regeling met de toekomstige Omgevingswet. De wijzigingen door de Omgevingswet zijn overigens beperkt. U hoeft niet te wachten op de invoering van de Omgevingswet. Sterker nog: voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde regelgeving gaat van rechtswege over in het omgevingsplan.
Deze publicatie is formeel een concept-uitgave. Deze status houdt het waarschijnlijk enige tijd omdat het ministerie van BZK werkt aan een geheel van juridische modellen voor alle klimaatopgaven (wateroverlast, droogte en hittestress). Voor het onderdeel waterberging kunt u met de beschreven instrumenten en modellen aan de slag.
Natuurlijk horen wij graag uw reactie op de publicatie. Wij nemen die opmerkingen ook mee naar het traject van het ministerie van BZK. U kunt reageren via info@rioned.org.

Kennisbank actualisatie Juridisch

Het gedeelte juridisch en beleid is in zijn geheel geactualiseerd (op GRP en incidenten na). De inhoud is herschikt in 7 nieuwe hoofdstukken. Reageren was mogelijk tot maandag 1 juli, u vindt deze informatie nog hier omdat deze pas eind dit jaar in de kennisbank staat. Let op: de interne links verwijzen naar een pagina in de productieomgeving die u niet kunt openen en gaan werken zodra ze live staan. Ook staan er nog onterechte spaties in het document (deels door de omzetting naar pdf). U hoeft hierop niet te reageren. Op sommige gedeelten moet nog redactie plaatsvinden.

Kennisbank actualisatie hydraulisch functioneren

Het gedeelte over het hydraulisch functioneren is in zijn geheel geactualiseerd. De inhoud is herschikt in 8 stappen met elk een hoofdstuk en geheel herzien. U kunt nu alle voorzieningen doorrekenen maar ook zien dat berekeningen met alleen de rioleringsbuien (1-10) niet meer volstaan. Reageren was mogelijk tot maandag 1 juli, u vindt deze informatie nog hier omdat deze pas eind dit jaar in de kennisbank staat. Let op: de interne links verwijzen naar een pagina in de productieomgeving die u niet kunt openen. De links werken zodra ze live staan. Ook staan er nog onterechte spaties in het document (deels door de omzetting naar pdf). Verder werken we nog aan de illustraties. U hoeft hierop niet te reageren.

  1. Onderzoeksvraag formuleren, systeem definiëren en model afbakenen
  2. Model selecteren
  3. Systeemonderdelen schematiseren
  4. Hydraulische belasting bepalen
  5. Benodigde gegevens inventariseren
  6. Gebruiken van simulatiesoftware
  7. Kwaliteit toetsen
  8. Model en resultaten presenteren

Doorlopend input mogelijk op het GWSW

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is de open standaard met beschrijving en kenmerken van de objecten en beheeractiviteiten in ons domein. Via de website https://data.gwsw.nl is het GWSW ontsloten en kan een ieder voortdurend commentaar ter verbetering geven via de reviewmogelijkheid, te bereiken via het logo  rechtsboven op elke pagina van elk GWSW-concept. U kunt inloggen met gast/gast, maar het heeft onze voorkeur dat u eigen inloggegevens gebruikt (zodat uw contactgegevens automatisch bij uw commentaar vermeld staan).

 


ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE