Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en gedeelten in de Kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie. Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.

Inspectie nieuwe stijl: Leidraad en Classificatie
De werkwijze van visuele inspectie verandert per 1 januari 2020. De NEN 3399:2015 gaat vervallen. In de nieuwe werkwijze leggen inspecteurs hun waarnemingen in detail vast volgens de NEN-EN 13508-2+A1:2011. Beheerders gaan de waarnemingen met behulp van software classificeren en op basis daarvan plannen. Twee belangrijke documenten ter ondersteuning van deze verandering liggen nu ter visie tot 20 januari a.s.
  • Leidraad visuele inspectie volgens NEN-EN13508-2+A1:2011 geeft een toelichting en nadere specificatie op de inspectiecodes en het inspectieproces van de NEN-EN13508-2+A1:2011 voor de Nederlandse situatie. De Leidraad zorgt voor eenduidige interpretatie van de norm en de daarop gebaseerde afspraken in contract en werkpraktijk.
  • Een herziene standaard-classificatiemethodiek, voortbouwend op de ingeburgerde aanpak. Deze classificatie wordt na vaststelling geïmplementeerd in de beheersoftware en ondersteunt beheerders bij het beoordelen van hun stelsels.
Stuur uw commentaar op beide documenten uiterlijk 20 januari 2019 naar info@rioned.org.
Lees de toelichting op de leidraad en de classificatie.

Handreiking waterevenementen

U kunt het concept voor handreiking waterevenementen gebruiken en uw ervaringen en verbetertips terugkoppelen.

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE