Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en gedeelten in de kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie. Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.

Proeftuin helofytenveld bedrijventerrein ‘Trekkersveld’

Deadline: 18 november 2017. De rwzi Zeewolde van Waterschap Zuiderzeeland heeft een helofytenveld naast de rwzi, oorspronkelijk bedoeld voor de nabehandeling van het rwzi-effluent. De medio jaren 90 vernieuwde rwzi bleek de lozingseisen ruimschoots te halen, waardoor het helofytenveld werd ingezet voor behandeling van de toenemende hoeveelheid afstromend hemelwater uit de (verbeterd gescheiden) hemelwaterstelsels van bedrijventerrein Trekkersveld. In deze publicatie staan de resultaten van het onderzoek naar de meest optimale inzet van het helofytenveld. 

Antibioticaresistente bacteriën in oppervlaktewater door foutaansluitingen in gescheiden riolering
Deadline: 18 november 2017. Antibioticaresistente (ABR) bacteriën vormen een toenemende bedreiging voor de humane gezondheidszorg. Veel aandacht gaat uit naar besmetting in het ziekenhuis of in landen buiten Europa, via direct contact met (landbouw)dieren en door vleesconsumptie. De ABR darmbacteriën in het oppervlaktewater zijn afkomstig uit humane en dierlijke uitwerpselen die via het effluent van rioolwaterzuiveringen (rwzi) maar ook via overstorten en regenwateruitlaten op het watersysteem zijn geloosd. Deze publicatie geeft de resultaten van het onderzoek of foutaansluitingen ook in de praktijk kunnen leiden tot de aanwezigheid van ABR bacteriën in oppervlaktewater aan de hand van een monsternamecampagne in een vijftal watersystemen in Nederland. Ook kunt u hier de samenvatting van de rapportage lezen.

Inbreng tot standaardisatie stresstest
Deadline: 18 november 2017. Stichting RIONED heeft met een notitie opgesteld om te komen tot goede standaardisatie van de stresstest voor regenwater, zoals voorgesteld binnen het Deltaplan Ruimtelijkte Adaptatie. Stichting RIONED draagt vanuit haar deskundigheid graag bij aan effectieve klimaatadaptie en doelmatig stedelijk waterbeheer. Hoewel deze publicatie niet officieel ter visie ligt, hoort Stichting RIONED graag uw reactie. Open de publicatie


 

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE