De opstuwing (optredende stromingsverliezen) in de drainage- en afvoerleidingen is afhankelijk van de leidingdiameters, locaties van lozingspunten en eventueel benodigde afvoerleidingen. Om te bepalen of de diameters groot genoeg zijn, voert u een opstuwingsberekening uit. Hierbij gaat het erom dat u inzicht krijgt in het effect dat een verschil in diameter heeft op de opstuwing. Bij een groot afvoerend gebied kan richting het uitstroompunt een grotere drainageleidingdiameter nodig zijn.
 
Beperk de stromingsverliezen in de leidingen zodanig dat het systeem tijdens een maatgevende natte situatie bij de locaties die het verst van het lozingspunt liggen nog voldoende ontwatert.
 
Grondwater van particulier terrein
Het af te voeren grondwater kan van openbaar en particulier terrein komen. De grondwaterzorgplicht van de gemeente beperkt zich tot het openbare terrein. De perceeleigenaar moet zelf zijn eigen grondwater inzamelen. Wel moet de gemeente het teveel aan grondwater van particulier terrein in ontvangst nemen. Houd hiermee rekening in de opstuwingsberekeningen, door uit te gaan van zowel het openbaar als het particulier onverharde oppervlak.
 
Waterpeil boven het drainage-instelniveau
Het kan voorkomen dat het oppervlaktewaterpeil bij neerslag stijgt tot boven of vlak onder het drainage-instelniveau. Houd hiermee ook rekening in de opstuwingsberekening. Of het oppervlaktewaterpeil tot boven het drainage-instelniveau kan stijgen, kunt u opvragen bij het waterschap.
 
Toekomstige ontwikkelingen
Overige aandachtspunten bij het bepalen van de opstuwing zijn toekomstige ontwikkelingen, zoals toenemende neerslag en hogere grondwaterstanden door het stopzetten van grootschalige onttrekkingen.
 
Hoe u een opstuwingsberekening uitvoert en welke parameters u daarbij kunt gebruiken, staat in Rioleringsmodel.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel