Nieuws

Oproep aan nieuwe kabinet: laat Nederland niet zakken!

Publicatiedatum 25 juni 2021

De bodemdaling in Nederland moet snel op nationaal niveau worden aangepakt, stelt het Platform Slappe Bodem in een brief aan informateur Hamer. Hoe die aanpak eruit zou moeten zien, heeft het platform uitgewerkt in het Nationaal Programma Bodemdaling. Zo moet het nieuwe kabinet zorgen voor richtinggevende doelen, bouwnormen, financieringsinstrumenten en kennisontwikkeling. Stichting RIONED steunt de oproep en het programma.

Een groot deel van Nederland verzakt, zowel veen- als kleigebieden. Huiseigenaren, bedrijven en boeren worden getroffen en de aanpak vergt technisch en financieel vaak meer dan zij zelf aankunnen. Alle overheden zijn nodig om samen de bodemdaling af te remmen en de gevolgen ervan op te vangen. Op decentraal niveau hebben gemeenten, waterschappen en provincies via enkele projecten en onderzoeken al kennis en ervaring opgedaan. Nu moet op grote schaal tempo worden gemaakt en dat kan niet zonder beleid en stimulansen van het Rijk. Onder leiding van een coördinerend bewindspersoon moet de nieuwe regering beleidsdoelen vaststellen, regelgeving ontwikkelen en partijen betrekken, waaronder ook banken en verzekeraars.

Investeringen

Voor herstel en preventie van de funderingsproblematiek in de openbare ruimte is 2,5 miljard euro nodig. Deze investering betaalt zich in circa dertien jaar terug, vooral door besparing op beheer en onderhoud. Verder moet het Fonds Duurzaam Funderingsherstel grondig worden verbeterd en zijn langetermijninvesteringen nodig voor maatregelen in het landelijk gebied en de transitie van de landbouw.

Lees de brief van het Platform Slappe Bodem aan de informateur
Lees het Nationaal Programma Bodemdaling

Alle nieuwsberichten