Nieuws

Hoe ‘regelt’ u bijdragen van particulieren aan klimaataanpak?

Publicatiedatum 25 mei 2020

De handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten laat zien hoe een gemeente burgers en bedrijven kan verplichten tot het nemen van maatregelen om de gevolgen van klimaatontwikkeling op te vangen. Zij bevat zowel de huidige mogelijkheden in de regelgeving als de wijze van regeling met de toekomstige Omgevingswet. U kunt dus al aan de slag!

Gemeenten hebben nu al veel mogelijkheden om klimaatadaptief bouwen en inrichten juridisch te borgen. Zij kunnen veel vastleggen en 'regelen' in hun beleid en ruimtelijke plannen. In de praktijk wordt hiervan nog weinig gebruik gemaakt. Dat komt onder andere omdat de kennis over wat juridisch wel en niet mogelijk is, niet altijd aanwezig is. Daarom hebben Stichting RIONED, de koepelorganisaties en het ministerie van BZK de Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten ontwikkeld. Zij begint met een inleidend hoofdstuk over klimaatadaptief bouwen. Hierna vindt u de juridische mogelijkheden voor maatregelen tegen hittestress, droogte, overstromingen en wateroverlast (door neerslag).

Politieke keuze: zet de rol burgers en bedrijven in Omgevingsvisie

Juridisch is er veel mogelijk, het is vooral de vraag welke bijdrage een gemeente aan haar burgers en bedrijven wil vragen en welk deel van de benodigde maatregelen zij zelf wil nemen. Dat zal ook afhangen van de benodigde en mogelijke maatregelen. Want wie kan de ‘goedkoopste’ maatregelen nemen? Dit zijn bestuurlijke keuzes. Stichting RIONED werkt op dit moment aan verschillende keuzes en voorbeelden die gemeenten in de Omgevingsvisie kunnen maken. Deze komen eind 2020 beschikbaar op riool.net.

In ontwikkeling: helder pakket van regels

Naast regels voor ‘klimaat’ zijn er natuurlijk ook regels nodig voor de normale functioneren van de riolering, zoals het lozen van bijvoorbeeld grote hoeveelheden of het maken van een aansluiting. Op dit moment werkt Stichting RIONED aan een pakket van regels die per gemeente kunnen of moeten worden vastgesteld, omdat de landelijke voorschriften gaan verdwijnen (kunnen stellen van eisen aan bijvoorbeeld maken aansluiting) en aangevuld worden met een aantal wensen die er al langer zijn (regelen beheer huisaansluiting). Die publiceren wij eind 2020 op riool.net en samen met de ‘klimaat-regels’, blijvende landelijke regels nemen wij dit begin volgend jaar op in de Kennisbank. Tegelijk met alle aanpassingen voor de Omgevingswet.

Alle nieuwsberichten