Op vrijdag 16 september hebben we in Weert infiltratieproeven uitgevoerd in drie infiltratieriolen op het bedrijventerrein Kanaalzone 1. Het tijdverloop van de waterstand is een van de rest van het stelsel afgesloten leiding gemeten tijdens vullen en ledigen daarvan. Dit RIONED onderzoeksproject is gericht op het ontwikkelen van een uniform/eenduidig meetprotocol en het vastleggen van ervaringen. Dit meetprotocol is de basis voor het verzamelen van gegevens voor onderzoek naar het functioneren van infiltratievoorzieningen.

Voorbereiding
Het uitvoeren van metingen aan infiltratievoorzieningen vraagt om een gedegen voorbereiding met:

  • de keuze van een geschikte locatie met nauwkeurige revisie gegevens,
  • een veldverkenning waarbij de situatie grotendeels wordt nagemeten,
  • een rekenkundige analyse van het functioneren van de voorziening om na te gaan hoeveel water er nodig is om de voorziening te vullen, wat is het benodigde volume van de tankwagen,
  • de keuze van een geschikte dag waarbij de voorziening bij voorkeur helemaal leeg is en er geen regen valt.

Keuze meetlocatie
Van de locatie in Weert zijn goede revisiegegevens beschikbaar. De plaatselijke bodem is matig tot slecht doorlatend en de leidingen liggen in een goed doorlatende grondverbetering van grove lavastenen. De infiltratieleidingen zijn van poreus beton met een diameter van 800 mm en liggen vrijwel horizontaal. Uit proefberekeningen is gebleken dat een volume van meer dan 30m3 nodig is om een leiding met een lengte van 35 m te vullen. Daarom is gekozen om een grote tankwagen te gebruiken, waardoor het mogelijk is om op 1 dag een aantal leidingen te vullen. De tankwagen kan het benodigde water gemakkelijk uit het dichtbij gelegen kanaal halen.

Uitvoering proeven
Met enige improvisatie is de uitvoering van de metingen voorspoedig verlopen. In een periode van 5 uur zijn 3 infiltratieriolen beproefd. Opmerkelijk was dat de eerste leiding veel sneller leeg liep dan de andere 2 leidingen. De eerste leiding is daarom ook nog voor een tweede keer gevuld. De tweede leiding is nog een keer nagevuld. Tijdens het weekend zijn de meetsensoren (divers) achter gelaten in de riolen. De metingen (verloop van de waterstanden per minuut) zijn op maandag uitgelezen. De analyse van deze gegevens heeft als doel informatie te leveren over het werkelijk functioneren van deze voorzieningen in relatie tot het theoretische ontwerp. Hoe groot is de werkelijke doorlatendheid van de bodem en zijn er factoren die het functioneren van deze voorzieningen positief of negatief beïnvloeden. Het meten van deze voorzieningen levert belangrijke informatie, voor beter, breder en scherper beeld hebben we natuurlijk meer gegevens nodig, die we op een uniforme/eenduidige manier moeten meten, met een helder meetprotocol.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel