Beschrijving beheermaatregelen

Opbouw per beheermaatregel
Per maatregel komen de volgende onderdelen aan bod:
 • a.  Uitvoeringsaspecten.
  • principe van de methode (ook huidige toepassingsfrequentie op de markt);
  • uitvoeringsduur;
  • overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties.
 • b.  Te gebruiken materieel en/of materiaal.
 • c.   Toepassingsgebied.
 • d.  Toepassingsbeperkingen.
 • e.  Levensduur en garantie.
 • f.   Principeschets (waar van toepassing).
 
Algemene aspecten
Hieronder staat een toelichting op de algemene aspecten die op alle maatregelen van toepassing zijn.
 
Omgeving
Zorg voor een inventarisatie van hetgeen in de (directe) omgeving van (het riool) van belang kan zijn voor de keuze en uitvoering van de beheermaatregelen (spoorlijn, verkeerssituatie, nabij gelegen leidingen, etc.) en houd rekening met (wettelijke) regels en vereisten.
 
Houd bij aanleg rekening met de bepalingen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. Volgens artikel 2.37 moet de aannemer veiligheids- en gezondheidscoördinatoren aanstellen. Zorg ook voor een veiligheids- en gezondheidsplan.
 
Veiligheid
Neem bij de uitvoering van de maatregelen en werkzaamheden altijd de veiligheid van de werknemers in acht. De taken en verantwoordelijkheden voor de veiligheid op de bouwplaats staan in het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet. Het handboek ‘Veilig werken aan riolen’ van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) bevat regels en richtlijnen ten behoeve van de veiligheid van medewerkers en niet-medewerkers. Het handboek is verkrijgbaar bij de VA.
Neem verkeersmaatregelen conform de CROW-publicatie 96b: ‘Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom’.
 
Asbest
Houdt bij alle beheermaatregelen met betrekking tot objecten die asbest bevatten rekening met hetgeen wettelijk is voorgeschreven.
 
Toepassingsbeperkingen
Afhankelijk van de leverancier of methode kunnen de beperkingen voor toepassingen afwijken van de omschrijving in de module. Bijvoorbeeld de toepassing in ronde of eivormige riolen.
 
Besteksbepalingen
De tekst voor de verwerking van maatregelen in een resultaatsbeschrijving voor een (RAW-)bestek is afhankelijk van de lokale, specifieke situatie. De RAW-systematiek biedt hoofdcodes voor de resultaatsbeschrijvingen van reiniging, reparatie en renovatie van riolering. De afzonderlijke beschrijvingen van de maatregelen (zie Reinigingsmaatregelen tot en met Vervangingsmaatregelen) geven hiervoor belangrijke informatie. Voor inspecties zijn besteksbepalingen beschikbaar.
 
Houd rekening met specifieke, lokale situaties en de daarbij gestelde voorwaarden. Voor de volledigheid van de resultaatsbeschrijving kunt u aanvullende onderzoeken doen. Let er ook op dat u bij vervanging van riolering waarin u renovaties hebt uitgevoerd, renovatie- of reliningmateriaal moet (laten) afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.
 
Gebruik hoofdcodes
Hebt u een voorkeur voor een bepaalde techniek, dan kunt u in de werkbeschrijving (RAW-bestek) de beschikbare hoofdcodes aangeven. Zijn hiervoor geen hoofdcodes voorhanden, schrijf dan de desbetreffende techniek voor met een zogenaamde 99-post.
 
Resultaatsverplichting aannemer
Laat u de aannemer zo veel mogelijk vrij in de keuze van materieel en uitvoeringswijze (conform de beoogde opzet van het CROW)? Zorg dan voor een compleet overzicht van toestandsituaties, randvoorwaarden, lokale situatie, lokale beperkingen en uitgangspunten. Beschrijf het verwachte eindresultaat nauwkeurig. Dit resultaat moet meetbaar zijn, zodat bij oplevering eenduidig is vast te stellen of het werk daaraan voldoet. Geef bij onvoldoende resultaat aan binnen welke termijn de aannemer de onvolkomenheden moet herstellen. De aannemer heeft tenslotte een resultaatsverplichting.
 
Overige aanbestedingsmogelijkheden
Behalve een RAW-bestek kunt u ook andere bestekken voor beheermaatregelen op de markt brengen. Werkt u met offertes, specificeer dan de randvoorwaarden uitgebreid in de offerte-aanvraag.
 
Informeer bij (gedeeltelijke) afsluiting van de rijbaan ook de volgende betrokken instanties:
 • GGD;
 • politie;
 • brandweer;
 • overige hulpdiensten;
 • openbaarvervoersdiensten;
 • vuilophaaldiensten;
 • locatiespecifieke gremia.

 

Communicatie
Informeer bewoners of eigenaren van panden over de uitvoering van beheermaatregelen en mogelijke overlast. Bijvoorbeeld geluidsoverlast of geuroverlast door gebruik van het oplosmiddel styreen. De geur is waarneembaar en er kunnen gezondheidsklachten ontstaan. In Communicatie vindt u meer informatie over de communicatie met burgers.
 
Constructieve sterkte
Bij sommige maatregelen kan de reparatie of renovatie de constructieve functie van de oorspronke-lijke riolering (deels) overnemen. Moet u de constructieve sterkte aantonen? Zorg dan voor een berekening door de adviseur, aannemer of leverancier. Een veelgebruikte methode vindt u in het (Duitse) ATV-merkblatt of het Nederlandse CUR-rapport nr. 122. De ATV geeft een relatief eenvoudige controlemogelijkheid om de kwaliteit van de aangebrachte renovatie/relining te toetsen. Voor de beoordeling van de constructieve sterkte na betonreparaties of betonreinigingsmaatregelen (zoals stralen) kunt u de normen en uitgangspunten voor kunstwerken gebruiken.
 
Kwaliteitscontrole
Voer na uitvoering van de maatregel en vóór oplevering een kwaliteitscontrole uit. Afhankelijk van de maatregel kan dat door:

 • controle op waterdichtheid door het riool tussen rioolputten vol te zetten;
 • een deel van het riool af te persen;
 • video-inspectie;
 • radarmetingen;
 • materiaalonderzoek van uitvoeringsmonsters in een laboratorium;
 • hellingmeting (waar relevant).

 

Consequenties opheffen lekkages
Als u lekkages opheft waarbij u veel grondwater aan de omgeving onttrekt, kunnen op andere zwakke plekken in het riool nieuwe lekkages ontstaan. Dat komt door de verplaatsing en toename van de waterdruk. Ook bij de controle van gerepareerde riolen op waterdichtheid kunnen door de relatief hogere waterdruk nieuwe lekkages ontstaan. Verder kan het verhelpen van lekkages leiden tot overlastsituaties bij woningen, bijvoorbeeld vocht vanuit kruipruimten. Deze vochtoverlast kan ontstaan door het ongedaan maken van een drainerende werking of beïnvloeding van de grondwaterstand van het oude riool. Breng de betrokkenen op de hoogte en probeer problemen te voorkomen.
 
Stel bedragen voor begrotingsdoeleinden (zoals kredietramingen) altijd in overleg met een deskundig adviseur of aannemer op. In Kostenkengetallen vindt u meer informatie over de kosten.

Lozing spoelwater
Bij veel reparatie- of renovatiemethoden moet u het riool vooraf reinigen. Hierdoor ontstaat een extra afvoer naar de rwzi. Gaat het om grote hoeveelheden, meld dit dan altijd bij de rwzi-beheerder. Dan kan de beheerder eventuele maatregelen treffen.

Styreen
Bij enkele renovatietechnieken (zoals de kousmethode) kan styreen vrijkomen. Dit oplosmiddel kan hinder en gezondheidsschade veroorzaken. Uit een praktijkgeval is gebleken dat styreen onder meer kan leiden tot pijn op de borst, een licht gevoel in het hoofd, rode ogen, benauwdheid en vermoeidheid. Het is dus van belang vóór de werkzaamheden de risico’s in kaart te brengen en eigenschappen van styreen na te gaan. Bij de uitvoering van een kousrenovatie kan een defect in een huisaansluiting op het riool bijvoorbeeld leiden tot styreen in een woning. Door dit soort risico’s in kaart te brengen, kunt u erger voorkomen. Meer achtergrondinformatie vindt u in de publicaties ‘Compliance Assistence’ en ‘Rioolrenovatie met kousmethoden’ van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Tijdens het verwerkingsproces kan styreen onder andere in het rioolwater terechtkomen. Dit kan bij afvoer naar de rwzi problemen opleveren voor het zuiveringsproces. Vraag toestemming aan de rwzi-beheerder om dit water af te voeren. Vaak moet het water vóór afvoer opgevangen, gezuiverd, bemonsterd en geanalyseerd worden.


KennisbankRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?