Gemeente en waterschap ontmoeten elkaar op veel terreinen, zoals bij:

 • de rioleringszorg;
 • de reductie van de vuilemissie in oppervlaktewateren;
 • de (her)inrichting van gebieden;
 • het opstellen van bestemmingsplannen;
 • de uitvoering van een milieu-effectrapportage (MER);
 • beheer en onderhoud van de openbare ruimte en stadswateren;
 • de aanpak van (grond)wateroverlast;
 • de aanleg van nieuwe voorzieningen;
 • in formele situaties zoals het aanvragen en afgeven van vergunningen.

Bekende thema’s waaraan gemeente en waterschap samen invulling moeten geven, zijn:

 • vermindering van de vuilemissie uit de riolering;
 • realisatie van de gewenste waterkwaliteit;
 • de afstemming tussen de benodigde berging en afvoercapaciteit van de riolering en de rwzi.

Het afstemmingsvraagstuk was voorheen vooral gericht op de ‘POC-bergingverhouding’, maar is de laatste jaren uitgebreid met diverse andere facetten van het afvalwaterketenbeheer. Tegenwoordig is in dit verband sprake van een Optimalisatie van het Afvalwatersysteem (OAS), waarbij gemeente en waterschap afspraken bestuurlijk kunnen vastleggen.

Keuzes maken

Dit onderdeel beperkt zich niet tot rioleringszorgtaken, maar beslaat alle gemeentelijke taken op het gebied van afval-, regen- en grondwater. Geen van deze taken staat op zichzelf. Bij elke keuze moet de gemeente rekening houden met de effecten op het watersysteem en de waterketen. Er is dus een directe relatie met de waterschapstaken. Daarnaast moet de gemeente een afweging maken tussen de waterbelangen en de overige gemeentelijke taken.
 
Kortom, bij de inrichting en het beheer van het lokale waterhuishoudkundige systeem (= riolering, rwzi, oppervlaktewater en grondwatersysteem) spelen gemeente en waterschap allebei een belangrijke rol. Samen moeten zij afwegen wat voor de specifieke lokale situatie wenselijk en noodzakelijk is. Daarbij kunnen belangen tegenstrijdig zijn. Ook zijn de financiële middelen (bij gemeente en waterschap) niet altijd toereikend om aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen. Beide organisaties moeten dus keuzes maken. In dat proces zijn gemeente en waterschap gelijkwaardige partners, met eigen taken en verantwoordelijkheden.

Figuur A De raakvlakken tussen gemeentelijke en waterschapstakenVergroot afbeelding

Gemeente en waterschap zijn ook afhankelijk van elkaar. Figuur B geeft aan wie verantwoordelijk is voor de verschillende elementen van het waterhuishoudkundige systeem. De gemeentelijke watertaken staan in de grijze blokken in het linker gearceerde vlak, de waterschapstaken in het rechter vak. Voor de volledigheid ziet u in de figuur ook de drinkwaterketen (taak van het drinkwaterbedrijf) en het diepe grondwater (taak van de provincie). De zorg voor de leefomgeving, waarvan het water een onlosmakelijk deel vormt, is de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente.

Figuur B Taakverdeling en raakvlakken binnen waterketen en watersysteemVergroot afbeelding

Gemeente en waterschap delen de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende waterketen en een goed functionerend watersysteem. Dus is het logisch dat beide partijen bepaalde wensen hebben voor de manier waarop de andere partij haar taken invult. Dit geldt wederzijds en voor alle blokken in de figuur en de daartussen aangegeven relaties. U geeft aan wat uw wensen zijn zonder dat u het aan de andere partij wilt opleggen. U zult elkaar moeten overtuigen met goede argumenten om tot afspraken te komen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel