GWSW-Maatregelen

Laatst geac­tu­aliseerd 01 maart 2017

Beheerders kiezen steeds vaker voor reparatie en renovatie van riolen, putten en inlaten als alternatief voor vervanging. Ook vindt een verschuiving plaats van ad hoc of normgerichte beheerstrategieën naar effectgestuurde strategieën zoals risicogestuurd rioleringsbeheer. Er blijkt bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers behoefte aan standaardisatie van gegevensuitwisseling van geplande en uitgevoerde maatregelen aan rioolstelsels, zoals dit ook bij de uitwisseling van bijvoorbeeld toestandsgegevens (GWSW-Rib) en hydraulische modellen (GWSW-Hyd) gebeurt.

Begin 2016 is het ontwikkeltraject gestart om te komen tot GWSW-Maatregelen, waarmee voor beheermaatregelen de termen, definities, relaties, kenmerken e.d. in het GWSW gemodelleerd worden om uniforme vastlegging en uitwisseling mogelijk te maken. In eerste instantie zijn de wensen en behoeften van gebruikers en gegevensbronnen geinventariseerd en inmiddels vindt een daadwerkelijke uniformering t.b.v. maatregelenkeuze en -programmering bij rioleringsbeheer plaats.

GWSW-Maatregelen wordt in opdracht van Stichting RIONED opgesteld door Edith Jansen (InRio) en Marinus Vonhof (Sweco), onder begeleiding van een werkgroep bestaande uit gemeenten, adviseurs, beheerpakketleveranciers en aannemers.

Als eerste stap werken we in Nederland toe naar een gelijke codering/benaming. Mogelijk is dat de opstap naar dat op Europees niveau beheerders en aannemers op basis van een uniforme standaard de beheermaatregelen bepalen, opslaan en overdragen.

Meer informatie: GWSW-projectteam, gwsw@rioned.org.