Algemene voorwaarden bijeenkomsten Stichting RIONED

Laatst geac­tu­aliseerd 18 november 2021

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan elke bijeenkomst van Stichting RIONED. Onder deze bijeenkomsten worden in elk geval verstaan RIONEDdagen, studiedagen, congressen, mini- en maxicursussen.

Aanmelding en bevestiging

Aanmelding voor een bijeenkomst is uitsluitend mogelijk door het invullen van het aanmeldformulier op de website van Stichting RIONED. Ontvangst van het aanmeldformulier door Stichting RIONED maakt uw aanmelding definitief.

U krijgt een digitale bevestiging van uw aanmelding. In de regel ontvangt u deze circa 10 dagen voor de bijeenkomst.

Kosten voor begunstigers dan wel niet-begunstigers

De deelnemersbijdrage voor een bijeenkomst is voor begunstigers van Stichting RIONED lager dan voor niet-begunstigers. Voor studenten kan Stichting RIONED een apart tarief vaststellen. De genoemde prijzen gelden per persoon, tenzij anders vermeld staat. Een overzicht van begunstigers van Stichting RIONED vindt u hier.

Annulering door Stichting RIONED

Stichting RIONED behoudt zich het recht voor uw aanmelding te annuleren indien:

  • Het aantal deelnemers voor een bijeenkomst onvoldoende is.
  • Het aantal deelnemers voor een bijeenkomst groter is dan het aantal beschikbare plaatsen.
  • De deelnemer niet kan worden geplaatst in de door hem gekozen deelsessie of gedeelte van een bijeenkomst omdat deze vanwege te weinig belangstelling niet doorgaat of vol is door overtekening.
  • Uw organisatie betalingsachterstanden heeft bij Stichting RIONED.
  • Sprake is van overmacht d.w.z. alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting RIONED geen invloed kan uitoefenen en waardoor de bijeenkomst geen (ongewijzigd) doorgang kan vinden.

In deze gevallen informeert Stichting RIONED de deelnemer per mail of telefonisch. Indien mogelijk doet Stichting RIONED suggesties voor deelname op een andere datum of aan een andere bijeenkomst.

Wijziging programma

Stichting RIONED behoudt zich het recht voor om zonder nader bericht het programma van de bijeenkomst te wijzigen.

Annulering door de deelnemer

U kunt kosteloos annuleren tot de daarvoor op het aanmeldformulier opgegeven datum of twee weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna bent u de volledige kosten verschuldigd. Een collega van uw organisatie kan u kosteloos vervangen op de datum waar u u voor hebt opgegeven. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend.

Facturering

Degene die inschrijft is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de (facturering)gegevens. Bij opgave voor deelname kunt u desgewenst voor de facturering een afzonderlijk adres, afdeling en contactpersoon vermelden. Ook kunt u uw eigen ordernummer opgeven. Alleen indien u deze gegevens op het aanmeldformulier hebt opgegeven, vermeldt Stichting RIONED de gegevens op de factuur. Indien naderhand een nieuwe factuur moet worden opgesteld, omdat door degene die inschrijft onvoldoende of onjuiste gegevens t.b.v. de facturering zijn verstrekt (bijvoorbeeld het ontbreken van een ordernummer of opgave van geen of een onjuist factuuradres) brengt Stichting RIONED voor de nieuwe factuur € 35,- administratiekosten in rekening.

U ontvangt de factuur na de bijeenkomst.

De betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. Stichting RIONED behoudt zich het recht voor om bij te late betaling de wettelijke rente en de kosten voor invordering in rekening te brengen.

Bevestiging van deelname

Stichting RIONED geeft geen verklaringen van deelname af. Uitzondering hierop zijn de mini- en maxicursussen. Daarvoor zal Stichting RIONED op verzoek van de deelnemer een door hem ter tekening aangeboden verklaring van deelname ondertekenen en voorzien van een bedrijfsstempel.

Toegangscriteria door derden (bijv. door Corona)

Stichting RIONED houdt zich aan de geldende toegangs- en gedragsregels die overheden stellen én aan de specifieke regels van de evenementenlocatie. Deze vermeldt Stichting RIONED bij de aankondiging van een evenement of per mail.

Aansprakelijkheid

De deelnemer neemt deel op eigen risico. Stichting RIONED aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de deelnemer geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Stichting RIONED. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover Stichting RIONED, met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of andere derde vergoeding ontvangt.

Privacy statement

Het Privacy statement Stichting RIONED is onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Beeldmateriaal

Tijdens bijeenkomsten kan beeldmateriaal van deelnemers worden gemaakt of gebruikt voor websites, RIONEDnieuws, social media en dergelijke. De deelnemer stemt in met het gebruik van dit materiaal door en in opdracht van Stichting RIONED, tenzij de deelnemer voorafgaand aan of uiterlijk voor het begin van het programma van de bijeenkomst aan Stichting RIONED zijn bezwaar hier tegen kenbaar maakt.

De Algemene voorwaarden bijeenkomsten Stichting RIONED zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze kunnen worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.