GWSW-Meld

Het standaard-uitwisselingsformat voor meldingen (SUF-MELD) biedt een heldere, dekkende en logische indeling van meldingen en klachten. Die aan de voorkant herkenbaar is voor de melder (inwoner en bedrijf) op basis van de problemen die hij/zij ervaart. En die aan de achterkant van het afhandelingsproces nuttig en bruikbaar is voor de beheerder om het probleem objectgericht te kunnen analyseren. Voor eenduidige uitwisseling van waarnemingen en koppeling aan objecten zal in 2017 GWSW-Meld worden opgesteld.

Bekijk de animatie over SUF-MELD/GWSW-MELD (Youtube).

Onderaan deze pagina vindt u de per 1 september 2016 vastgestelde beschrijving van het format SUF-MELD als download, inclusief een handleiding voor implementatie.

Doel van SUF-MELD
SUF-MELD maakt het mogelijk om:

  • meetbare prestatiedoelen in de DoFeMaMe-systematiek te formuleren gebaseerd op meldingen;

  • de kwaliteit van de rioleringszorg af te meten met behulp van meldingen en te vergelijken met andere beheerders door benchmarking. Dit kan onder andere inzicht bieden in de meerwaarde van proactief beheer of in de tot nu toe gehanteerde ontwerprichtlijnen en vuistregels voor beheer;

  • de effectiviteit van het meldingenproces en de meldingsafhandeling te analyseren;

  • veelvoorkomende oorzaken van problemen per type object te analyseren;

  • veelvoorkomende veroorzakers van problemen te analyseren;

Kortom: dankzij SUF-MELD kunnen gemeenten zelf en gemeente-overstijgend gaan leren van meldingen!

Aanleiding
De praktijk is vooralsnog dat gemeenten de aard van de meldingen, de achterliggende oorzaken en de getroffen acties vaak niet of in aparte systemen opnemen. Door het gebrek aan eenduidigheid en onvolledige registratie kunnen gemeenten lastig van de eigen meldingen leren, en ook niet profiteren van leerpunten uit elkaars meldingen. Ze krijgen vaak ook geen grip op de effectiviteit van de afhandeling. Over de invloed op aantal en aard van de meldingen van bijvoorbeeld stelselkeuze, onderhoudsfrequentie, zettingen en toegankelijkheid van de meldingencentrale is zonder deugdelijke registratie en analyse nauwelijks iets te zeggen.

Met het SUF-MELD krijgt de rioleringsbeheerder inzicht in de relatie tussen ontwerp, beheer en gebruik van de stelsels én de aantallen en aard van de meldingen. En dat niet alleen op basis van eigen meldingen en klachten, maar ook van andere gemeenten regionaal en landelijke, aangezien het format de uitwisseling en analyse van de meldingendatabases mogelijk maakt.

Vastgestelde versie SUF-MELD en vervolg
SUF-MELD 1.0 is in 2014 ontwikkeld met de G4-gemeenten op basis van enkele honderden van hun meldingen. In 2015 hebben de G4 met 6 andere gemeenten het verzamelen en registreren conform de methodiek in een praktijkproef getest met enkele duizenden echte meldingen. Op basis daarvan is in augustus 2016 het SUF-MELD 1.2 vastgesteld en komen handleidingen beschikbaar voor de implementatie van de methodiek in de gemeentelijke processen en systemen, en voor gebruik van de methodiek door frontoffice, vakafdeling en buitendienst.

In stappen zal SUF-MELD geintegreerd worden met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Als eerste stap zijn alle relevante concepten in SUF-MELD (objecten, processen, waardelijsten) geharmoniseerd met het GWSW. Stap twee is het beschikbaar komen van de methodiekbeschrijving in PDF, waarbij rechtstreekse koppelingen zijn aangebracht tussen (lijsten) concepten in SUF-MELD en die concepten in het GWSW. Stap drie zal zijn de volledige integratie van SUF-MELD in GWSW-MELD. GWSW-MELD zal vergelijkbaar met GWSW-Rib een uitwisseling van waarnemingen aan rioleringsobjecten mogelijk maken. Komende jaren ontstaat zo een directe koppeling tussen meldingensysteem en beheersysteem. 

Download het rapport met de beschrijving van SUF-MELD 1.2 (per augustus 2016).

Download het beschrijvende rapport met hyperlinks naar het GWSW (per september 2016).

In 2017 publiceert Stichting RIONED ook een handleiding voor gebruik door buitendienst en aannemers op basis van de eerste praktijkimplementaties.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE