Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren (2023)

Download
Gratis
Deze handreiking laat zien hoe een gemeente burgers en bedrijven kan verplichten tot het nemen van maatregelen om de gevolgen van klimaatontwikkeling op te vangen. Zij bevat zowel de huidige mogelijkheden in de regelgeving als de wijze van regeling met de toekomstige Omgevingswet.

Gemeenten hebben veel mogelijkheden om klimaatadaptief bouwen en inrichten juridisch te borgen. Zij kunnen veel vastleggen en “regelen” in hun beleid en ruimtelijke plannen. In de praktijk wordt hiervan nog weinig gebruik gemaakt. Dat komt onder andere omdat de kennis over wat juridisch wel en niet mogelijk is, niet altijd aanwezig is. Daarom hebben Stichting RIONED, de koepelorganisaties en het ministerie van BZK deze handreiking ontwikkeld. Zij start met een hoofdstuk over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Hierna vindt u de juridische mogelijkheden voor maatregelen tegen hittestress, droogte, overstromingen, wateroverlast (door neerslag) en biodiversiteit en natuurinclusiviteit.

Juridisch is er veel mogelijk, het is vooral de vraag welke bijdrage een gemeente aan haar burgers en bedrijven wil vragen en welk deel van de benodigde maatregelen zij zelf wil nemen. Dat zal ook afhangen van de benodigde en mogelijke maatregelen. Want wie kan de ‘goedkoopste’ maatregelen nemen? Dit zijn bestuurlijke keuzes. Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten.