Algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED

Laatst geac­tu­aliseerd 15 maart 2018

In het kort
De activiteiten van Stichting RIONED worden mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van haar begunstigers (Stichting RIONED spreekt over begunstigers in plaats van leden omdat zij een stichting is en geen vereniging). Het begunstigerschap wordt aangegaan per kalenderjaar. Bij aanmelding gedurende het jaar wordt een evenredig deel van de begunstigersbijdrage in rekening gebracht. De begunstigersbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur van Stichting RIONED vastgesteld. Opzegging van het begunstigerschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 januari van het volgende jaar.

Algemene voorwaarden

Omschrijving begunstigerschap
Het begunstigerschap ('lidmaatschap') van Stichting RIONED staat open voor publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen die actief zijn op het gebied van stedelijk waterbeheer. Het begunstigerschap houdt in dat de rechtspersoon jaarlijks een vaste financiële bijdrage levert aan Stichting RIONED en dat zij de daaraan verbonden prestaties van Stichting RIONED ontvangt. Deze prestaties omvatten onder meer het kosteloos ontvangen van één exemplaar van elke publicatie van Stichting RIONED, tegen begunstigersprijs deelnemen aan cursussen en bijeenkomsten en aanschaffen van publicaties en diensten, toegang tot het besloten deel van de website van Stichting RIONED (www.riool.net) en vermelding op de website als begunstiger. 

Aanvang begunstigerschap
Het begunstigerschap begint op de in het aanmeldingsformulier door de begunstiger aangegeven datum onder de voorwaarde dat het aanmeldingsformulier geheel ingevuld en ondertekend is ontvangen.
De directeur kan besluiten het aangaan van het begunstigerschap voor te leggen aan het bestuur om te bezien of de potentiële begunstiger voldoende actief is op het gebied van stedelijk waterbeheer of indien één van de criteria voor beëindiging van het begunstigerschap van toepassing kan zijn.

Leden van begunstigende koepelorganisaties
Leden van begunstigende koepelorganisaties en 100% Nederlandse dochters van leden kunnen voor begunstigerstarief deelnemen aan bijeenkomsten van Stichting RIONED en hebben toegang tot het besloten deel van de website. Voor leden van de afdeling Rioleringsbeheer van Vereniging Afvalbedrijven en van Techniek Nederland gelden bijzondere afspraken.

Gemeenschappelijke regelingen op het gebied van afvalwater
Gemeenschappelijke regelingen op het gebied van afvalwater van gemeenten, waterschappen en/of provincies waarvan alle deelnemers begunstiger zijn kunnen voor begunstigerstarief deelnemen aan bijeenkomsten van Stichting RIONED en hebben toegang tot het besloten deel van de website. Dit geldt ook voor vennootschappen waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van begunstigende gemeenten, waterschappen en/of provincies.

Omvang en betaling begunstigersbijdrage
De hoogte van de begunstigersbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur voor aanvang van het kalenderjaar vastgesteld en op de website van Stichting RIONED gepubliceerd. Bij aanvang van het begunstigerschap wordt de begunstigersbijdrage geheven voor het deel van het kalenderjaar dat de rechtspersoon begunstiger is. De begunstigersbijdrage moet worden voldaan 30 dagen na toezending van de factuur door Stichting RIONED.

Opschorting begunstigerschap
Indien de begunstiger na aanmaning met betaling van de begunstigersbijdrage, bijdrage aan cursus of bijeenkomst of enig andere prestatie van Stichting RIONED in gebreke blijft, kan de directeur besluiten het begunstigerschap op te schorten. Dit houdt in dat de begunstiger gedurende de opschorting geen recht heeft op de prestaties aan het begunstigerschap verbonden. De opschorting vervalt op de dag dat Stichting RIONED de verschuldigde gelden volledig heeft ontvangen.

Beëindiging begunstigerschap door de begunstiger
De begunstiger kan het begunstigerschap uitsluitend beëindigen per einde van een kalenderjaar. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden voor het eind van het kalenderjaar.

Beëindiging begunstigerschap door Stichting RIONED
Stichting RIONED kan het begunstigerschap beëindigen indien de begunstiger met betaling in gebreke blijft, in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard, is ontbonden of ophoudt te bestaan ten gevolge van fusie, heeft gehandeld in strijd met de wet en daarvoor veroordeeld is, de goede naam van de sector stedelijk waterbeheer in diskrediet heeft gebracht, handelt in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van Stichting RIONED of Stichting RIONED op onredelijke wijze benadeelt.

Overig
De Algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U kunt deze opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.