Algemene voorwaarden bijeenkomsten Stichting RIONED

Laatst geac­tu­aliseerd 23 januari 2019

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan elke bijeenkomst van Stichting RIONED. Onder deze bijeenkomsten worden in elk geval verstaan RIONEDdagen, studiedagen, congressen, mini- en maxicursussen.

Aanmelding

Aanmelding voor een bijeenkomst is uitsluitend mogelijk door:

  • invullen van het aanmeldformulier op de website van Stichting RIONED

Ontvangst van het deelnameformulier door Stichting RIONED maakt uw aanmelding definitief.

Kosten voor begunstigers dan wel niet-begunstigers

De deelnemersbijdrage voor een bijeenkomst is voor begunstigers van Stichting RIONED lager dan voor niet-begunstigers. De genoemde prijzen gelden per persoon, tenzij anders vermeld staat. Een overzicht van begunstigers van Stichting RIONED vindt u hier.

Bevestiging

U krijgt een digitale bevestiging van uw aanmelding. In de regel ontvangt u deze circa 10 dagen voor de bijeenkomst.

Annulering door Stichting RIONED

Stichting RIONED behoudt zich het recht voor uw aanmelding te annuleren indien:

  • Het aantal deelnemers voor een bijeenkomst of cursus onvoldoende is.
  • Het aantal deelnemers voor een bijeenkomst of cursus groter is dan het aantal beschikbare plaatsen.
  • De deelnemer niet kan worden geplaatst in de door hem gekozen deelsessie of gedeelte van een bijeenkomst omdat deze vanwege te weinig belangstelling niet doorgaat of vol is door overtekening.
  • Uw organisatie betalingsachterstanden heeft bij Stichting RIONED.
  • Sprake is van overmacht d.w.z. alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting RIONED geen invloed kan uitoefenen en waardoor de bijeenkomst geen (ongewijzigd) doorgang kan vinden.

In deze gevallen neemt Stichting RIONED telefonisch, via e-mail of schriftelijk contact met u op. Indien mogelijk doet RIONED suggesties voor deelname op een andere datum of aan een andere sessie of cursus.

Wijziging programma

Stichting RIONED behoudt zich het recht voor om zonder nader bericht het programma van de bijeenkomst te wijzigen.

Annulering door de deelnemer

U kunt kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van de cursus of, indien vermeld, de daarvoor op het aanmeldingsformulier opgegeven datum. Daarna bent u de volledige kosten verschuldigd. Een collega van uw organisatie kan u kosteloos vervangen. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend.

Facturering

Degene die inschrijft is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens. Bij opgave voor deelname kunt u desgewenst voor de facturering een afzonderlijk adres, afdeling en contactpersoon vermelden. Ook kunt u uw eigen ordernummer opgeven. Alleen indien u deze gegevens op het aanmeldingsformulier heeft opgegeven, vermeldt Stichting RIONED de gegevens op de factuur. Indien naderhand een nieuwe factuur moet worden opgesteld omdat door degene die inschrijft onvoldoende of onjuiste gegevens t.b.v. de facturering zijn verstrekt (bijvoorbeeld het ontbreken van een ordernummer of opgave van geen of een onjuist factuuradres) brengt Stichting RIONED voor de nieuwe factuur € 35,- administratiekosten in rekening.
Bij deelname aan de RIONEDdag, studiedagen, mini- en maxicursussen ontvangt u na de bijeenkomst de factuur.
De betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. RIONED behoudt zich het recht voor om bij te late betaling de wettelijke rente en de kosten voor invordering in rekening te brengen.

Bevestiging van deelname

Stichting RIONED geeft geen verklaringen van deelname af. Alleen voor mini- en maxicursussen kan Stichting RIONED op verzoek van de deelnemer een door hem ter tekening aangeboden verklaring van deelname ondertekenen en voorzien van een bedrijfsstempel.

Aansprakelijkheid

De deelnemer neemt deel op eigen risico. Stichting RIONED aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de deelnemer geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Stichting RIONED. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover Stichting RIONED, met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of andere derde vergoeding ontvangt.

Privacy statement

Het Privacy statement Stichting RIONED is onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Overig

Tijdens bijeenkomsten kan beeldmateriaal van deelnemers worden gemaakt of gebruikt voor websites, RIONEDnieuws, social media en dergelijke.
De Algemene voorwaarden bijeenkomsten Stichting RIONED zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 29 maart 2016. U kunt deze opvragen bij de Kamer van Koophandel.
Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.