Voorbereiding Rioolinspectie-nieuwe-stijl van start

Drie werkgroepen met vertegenwoordigers van de belanghebbenden werken aan de hulpmiddelen voor de nieuwe werkwijze voor rioolinspectie te ontwikkelen. De concept-documenten liggen in december 2018 en januari 2019 voor commentaar voor.
 
Visuele inspectie van riolen is een veelgebruikte techniek voor conditiemeting. Daarbij gaat op basis van evaluatie van de huidige werkwijze de komende jaren één en ander veranderen: De huidige NEN3399 gaat vervallen, inspecteurs gaan in detail waarnemingen vastleggen volgens de Europese norm NEN-EN13508-2 en beheerders gaan classificeren. Dit levert meer, betere en beter bruikbare informatie over de toestand van objecten.
 
Om deze verandering vorm te geven worden drie werkgroepen opgestart, onder coördinatie van Stichting RIONED. Als eerste, de werkgroep ‘Leidraad’ bereidt een zoveel mogelijk bindende toelichting en specificatie op de codes en het inspectieproces van de NEN-EN13508-2:2011 voor de Nederlandse situatie voor, om te komen tot zo eenduidig mogelijke interpretatie van de norm en daarop gebaseerde werkafspraken. Dit is belangrijk voor de contractvorming en voor de uitvoering in de praktijk.
 
Ten tweede, in de werkgroep ‘Classificatie’ buigen gemeentelijke beheerders en adviesbureaus zich over de classificatiemethodiek op basis van de NEN-EN13508-2+A1:2011. De classificatiemethodiek was onderdeel van de NEN 3399, en daarmee onderdeel geworden van het werk van de inspecteur. Maar in de toekomst zal een classificatiemethodiek ‘achteraf’ door de beheerder softwarematig toegepast worden op de gedetailleerde inspectieresultaten. De werkgroep heeft kaders vastgesteld voor de toekomstige klassenindeling.

De derde werkgroep, ‘Communicatie’, gaat invulling geven aan de communicatie over de veranderingen in de werkwijze en de implementatie van de nieuwe instrumenten.
 
In elke werkgroep zitten vertegenwoordigers vanuit betreffende belanghebbenden, dus in wisselende samenstelling zijn dat de gemeenten, de inspectiebedrijven, de softwareleveranciers en de adviesbureaus. Met name voor de werkgroep ‘Regelwerk’ zoekt Stichting RIONED nog naar gemeentemensen die mee willen denken. We zoeken gemeentelijke beheerders die niet persé zelf inspectiedeskundige hoeven zijn, maar wel goed weten wat ze willen en welke informatie zij voor hun beheer nodig hebben. Bent u of kent u iemand die hier interesse voor heeft, dan kunt u u aanmelden bij Stichting RIONED via gwsw@rioned.org.
 
De inspectiebedrijven hebben onderling overlegd over de veranderingen die op stapel staan. Zij hebben aangegeven dat zij zich op dit dossier unaniem laten vertegenwoordigen door de Vereniging Afvalbedrijven. Vereniging Afvalbedrijven en Stichting RIONED hebben gezamenlijk geconcludeerd dat achteraf gezien bij de NEN3399:2015 inhoudelijk gezien de verkeerde richting ingeslagen is. De norm voldoet niet en er is dringend behoefte aan een nieuwe inspectiewerkwijze. Daarbij staat de kwaliteit van zowel de nieuwe norm als het werkproces eromheen voorop. De drie werkgroepen werken we hard om de benodigde voorbereidingen te treffen. De documenten zullen medio december 2018 ter visie gelegd worden (tot eind januari) en naar verwachting in maart 2019 door de CVLH vastgesteld worden. 
 
Meer informatie over de beoogde verandering, zie de themaflyer van Stichting RIONED.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE