Aansluiten op en lozen in het hoofdriool

(Laatst gewijzigd 10 juli 2015 )

Dit thema behandelt de belangrijkste regels en aandachtpunten voor aansluitingen van woningen en bedrijven op de riolering en het lozen in het riool. Ook vindt u hier informatie over de omgang met afvalwater in het buitengebied. Voor vrijwel alle punten geldt dat u moet samenwerken met de afdeling Bouwtoezicht en/of Milieu van uw gemeente. Zonder samenwerking kunt u meestal niet aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Alle informatie vindt u uitgebreid in Leidraadmodule A2100 Aansluiten en lozen.

Wet- en regelgeving op hoofdlijnen

Voor aansluiten en lozen hebt u te maken met veel wetten en regelingen. Grofweg gaat de bouwregelgeving over het fysieke deel (de buis) en gaan de Wet milieubeheer (Wm) en (in mindere mate) de Waterwet over het te lozen water dat door de buis stroomt.

Video uitleg regels aansluiten en lozen
In nog geen 3 minuten weet u welke regels er zijn en hoe deze met elkaar samenhangen.

Aansluiten: het regelen van 'de buis'

 • Alle technische eisen van de huisaansluiting (zoals plaats, diameter en hoogteligging) die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de riolering, moet u regelen via de bouwregelgeving. De wet biedt geen mogelijkheid om in een afzonderlijke verordening deze technische eisen te stellen.
 • De meestgebruikte grens waar het particuliere riool eindigt en het gemeentelijke riool begint, ligt bij het ontstoppingsstuk binnen 0,5 m van de perceelgrens. Deze grensafbakening zit impliciet ook in het Bouwbesluit 2012. Meer informatie.
 • De Woningwet biedt mogelijkheden om foutaansluitingen op te heffen of een kwalitatief slechte huisaansluiting te laten vervangen. Ook de Wet milieubeheer biedt mogelijkheden. Meer informatie vindt u op de website van Infomil en in Leidraadmodule A2100 Aansluiten en lozen.
 • Perceeleigenaren met een gemeenschappelijke huisaansluiting moeten samen zorgen voor onderhoud, reiniging en vernieuwing van dit riool. Dit staat in een bindend advies van de Rijdende Rechter. De gezamenlijkheid kan ontstaan door de feitelijke situatie (gebruik).
 • De kosten van een nieuwe aansluiting kunt u verhalen via een eenmalig aansluitrecht, maar er zijn meer mogelijkheden.

Video handhaven foutaansluitingen
In 3 minuten hoort u hoe u met de bouwregels of de lozingsbesluiten de aanpak van foutaansluitingen juridisch kunt afdwingen.
 

Lozen: het regelen van 'het water door de buis'

Lozers in de riolering hebben een zorgplicht om problemen in de riolering en op de zuivering te voorkomen. Daarnaast gelden lozingsvoorschriften en kunt u als gemeente extra eisen opleggen. U hoeft niet al het water te accepteren.
 

Video Verstoppingen, hoe zit dat juridisch?
In 3 minuten hoort u hoe u met de bouwregels of de lozingsbesluiten de aanpak van verstoppingen juridisch kunt afdwingen.

Bouwpeil regelen

De bouwregelgeving (Woningwet en Bouwbesluit 2012) bevat wel bepalingen over huisaansluitingen, maar geen bepalingen over het bouwpeil van gebouwen. Dit bouwpeil is voor de waterhuishouding wel van belang, omdat het mede bepaalt of de ontwateringsdiepte voldoende groot is. De gemeente kan het (minimale) bouwpeil wel regelen in het bestemmingsplan. Een aanvraag van een omgevingsvergunning  bouwen wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Meer informatie over het bouwpeil in bestemmingsplannen.

Mechanische riolering, IBA's en buitengebied

Informatie over lozingsvoorschriften, mechanische riolering, IBA's, forfaitaire zuiveringsheffing of certificering. Meer informatie over de feiten van 'Hoe omgaan met afvalwater in het buitengebied?' vindt u hier. 

 • Publicatie Feitenonderzoek mechanische riolering (2014)
  Dit werkrapport omvat ervaringen en feiten met drukrioleringen en vacuümstelsels in twaalf gemeenten en bij twee onderhoudsbedrijven en gaat over techniek, uitgaven en de kosten.
 • Publicatie Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen. (2014)
  Het rapport bundelt de ervaringen met IBA's en ontwikkelingen in het IBA-beheer van de afgelopen jaren. Hiermee bieden we waterschappen en gemeenten een overzicht voor een zo goed mogelijk gebruik van de bestaande voorzieningen. De kosten en baten van het beheer van de 21.500 IBA's in Nederland kunnen met de praktijkresultaten uit dit rapport worden vergeleken. Door het uitwerken van concrete scenario's kan een doelmatige aanpak worden bepaald. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden om systemen zo goed mogelijk te laten werken bij een vastgesteld maximum beheerbudget.
 • Mogelijkheden voor kostenverhaal in het buitengebied.

Meer informatie over nieuwe sanitatie vindt u in het dossier Nieuwe Sanitatie van STOWA en Stichting RIONED.

Dit dossier wordt verzorgd door Rob Hermans. Vragen of suggesties? Mail naar info@rioned.org.