Water dat vanuit kolken en putten afstroomt naar particuliere percelen

Deze situatie stond in 2016 centraal bij de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant in een civiele zaak over wateroverlast na een hevige zomerbui (ECLI:NL:RBOBR:2016:3604). De rechtbank oordeelde dat voor water dat vanuit het openbare riool (gedeeltelijk) via kolken en putten afstroomt naar particuliere percelen geen ontvangstplicht geldt als omschreven in art. 5:38 BW. Ook oordeelde de rechter dat er strijd is met art. 5:39 BW, want de eigenaar van een hogergelegen erf mag geen wijzigingen aanbrengen in onder meer de loop en hoeveelheid van over zijn erf stromend water, die onrechtmatige hinder veroorzaken op andere erven. Een riolering zorgt voor een wijziging in loop en hoeveelheid van water dat anders van nature zou afstromen. 

Schade door rioolput die een paar keer per jaar overstroomt

Uit een uitspraak van 2017 van de Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2017:2040) blijkt dat de gemeente voor een riolering een risicoaansprakelijkheid op grond van art. 6:174 BW heeft. Hoewel voor het voorkomen van overstromingsgevaar van riolen geen concrete normen bestaan, mag volgens de Rechtbank Gelderland "als norm worden gesteld dat in normale omstandigheden het ontstaan van overstromingen en schade aan het eigendom van derden als gevolg daarvan wordt voorkomen". In deze zaak stelde een particuliere perceeleigenaar dat een rioolput 3 à 4 keer per jaar overstroomt op zijn perceel, wat tot funderingsproblemen van de woning zou hebben geleid. De rechtbank oordeelde dat het riool en de omliggende bestrating niet aan de eisen voldoen die daaraan mogen worden gesteld. Volgens de rechter is de gemeente dan, als de funderingsproblemen hierdoor zijn veroorzaakt, in beginsel aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Maar de rechter stelde in dit tussenvonnis ook dat van aansprakelijkheid geen sprake is als het slechts gaat om incidentele overstromingen van de rioolput, in extreme omstandigheden. De eiser kreeg in dit vonnis opdracht van de rechter om te bewijzen dat de rioolput meerdere keren per jaar overstroomt, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid water over zijn perceel stroomt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel