Nieuws

Visie op de waterketen wordt vernieuwd

Publicatiedatum 12 februari 2024

Op 18 januari jl. vond de brede startbijeenkomst plaats om te komen tot een landelijke visie, strategie en uitvoeringsagenda voor de waterketen. Dit traject wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW, Unie van Waterschappen, VEWIN, IPO, VNG en Stichting RIONED.

Tijdens deze sessie is door een aantal spraakmakende mensen uit de verschillende sectoren (gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies, Rijk) een aftrap gemaakt.  Het was erg goed om op deze manier een kijk in elkaar belevingswereld te nemen, waarbij we zagen dat alle partijen ambities hebben maar ook knelpunten in de uitvoering. De enorme druk op de openbare ruimte lijkt een grote gemene deler!  

Toekomstbestendige waterketen

In de middag zijn in zes werkgroepen de problemen en oorzaken verder uitgewerkt. De uitdagingen, dilemma’s en mogelijke oplosrichtingen worden in beeld gebracht, waarbij de partijen zich vooral richten op een strategie die ook de basis moet worden van concrete beleidskeuzen. Wat is er nú nodig op nationaal niveau om in de komende jaren goed onderbouwde keuzes te maken voor een toekomstbestendige waterketen?

Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de inzichten en uitkomsten van lopende processen, zoals de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater, de activiteiten van de energie- en grondstoffenfabriek en de studies rond de beschikbaarheid van bronnen voor drinkwater. 

Resultaten in het najaar

De komende weken is er nog een aantal verdiepende bijeenkomsten gepland, waarna de visie en de uitvoeringsagenda worden uitgewerkt. Dit najaar worden de resultaten voorgelegd aan de minister van IenW en de koepels. Voor Stichting RIONED is dit traject een mooie kans om de belangen van stedelijk water goed op de agenda te krijgen én te houden.

Alle nieuwsberichten