Nieuws

Nieuw: kennisbankhoofdstuk Stelsels en voorzieningen

Publicatiedatum 06 november 2023

De Kennisbank Stedelijk Water bevat een algemene beschrijving van het stedelijk watersysteem. De beschrijving van wat welke voorziening doet en hoe gebruikelijk die is, is daar nu aan toegevoegd. Het biedt de (beginnende) stedelijk waterbeheerder houvast, ook bij het doornemen van verschillende andere kennisbankhoofdstukken.

Het kennisbankhoofdstuk Stelsels en voorzieningen is opgedeeld in vier delen, die samen een overzicht geven van de diverse objecten van het stedelijk waterbeheer.

Stelsels in de openbare ruimteVergroot afbeelding

Stelsels in de openbare ruimte

In de openbare ruimte leggen we stelsels aan voor de verwerking van afvalwater, hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Zo leest u welke acht typen stelsels er zijn, wat hun functie is en waarom en wanneer het nuttig is om ze aan te leggen.

Water op het particuliere terrein

De kennisbank is gericht op de kenmerken, het ontwerp, het monitoren en het beheer van de voorzieningen in openbaar gebied. De helft van de bebouwde kom is echter particulier terrein, en dat particuliere terrein genereert waterstromen. Denk hierbij aan gebouw- en terreinriolering, hemelwateropvang in de tuin, groene, blauwe en groen-blauwe daken en het benutten van hemelwater.

Functioneren van stelsels en voorzieningen

De voorzieningen en stelsels functioneren op verschillende manieren onder verschillende omstandigheden. U krijgt antwoord en inzicht op welke omstandigheden relevant zijn voor het stedelijk watersysteem en hoe stelsels zich daarbij gedragen.

45 typen voorzieningen in een stedelijk watersysteem

Een stelsel bestaat altijd uit één of meerdere voorzieningen. Een vuilwaterstelsel is een aaneenschakeling van inzamelleidingen, riolen, gemalen en persleidingen, terwijl een hemelwaterstelsel bijvoorbeeld kan bestaan uit riolen, goten, greppels en bovengrondse of ondergrondse bergingen en infiltratievoorzieningen. Maar liefst 45 verschillende typen voorzieningen zijn helder en beknopt beschreven.

Uitbreiding van de kennisbank

We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en goed aansluiten op de werkpraktijk. Wij danken u voor uw input bij de ter visielegging van dit hoofdstuk Stelsels en voorzieningen.

Alle nieuwsberichten