Nieuws

Is de riolering en zuivering vitaal in het kader van omgaan met het coronavirus COVID-19?

Publicatiedatum 16 maart 2020

Elke gemeente en elk waterschap kan ieder voor zich bepalen wie voor welk van haar eigen processen cruciaal is. Het ligt voor de hand om het in stand houden van het functioneren van de riolering in het kader van coronavirus COVID-19 als een vitaal proces te beschouwen.

Van verschillende kanten krijgt Stichting RIONED de vraag of de rioleringssector een vitaal proces is. Stichting RIONED reageert hierop als volgt (16 maart 2020):

 • De inzameling, transport en zuivering van afval- en hemelwaterwater zijn door de rijksoverheid niet expliciet aangemerkt als vitaal proces. De riolerings- en afvalwaterzuiveringsprofessionals worden ook niet genoemd in de lijst met cruciale beroepen. Zie:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 • Vorig jaar is door de rijksoverheid in samenwerking met VNG en UvW een impactanalyse uitgevoerd waaruit in algemene zin bleek dat de voordelen van aanwijzing als vitaal proces niet opwegen tegen de nadelen.
 • Dat neemt natuurlijk niet weg dat de inzameling, het transport en de verwerking van afvalwater, resp. zuiveringsslib in essentie goed moeten blijven functioneren.
 • In het document met cruciale beroepsgroepen specifiek voor COVID-19 staat de categorie “Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente)”. Dit is het aanknopingspunt voor gemeenten en waterschappen om cruciale werkzaamheden te bepalen en om cruciale medewerkers aan te wijzen, waaronder op gebied van stedelijk waterbeheer.
 • Zonder uitputtend of richtinggevend te willen zijn, noemt Stichting RIONED als mogelijke cruciale processen in de riolering en op de zuivering:
  * Functioneren (hoofd)gemalen
  * Sturing van het rioolstelsel, waaronder gemalen en stuwen
  * Functioneren hoofdriolering
  * Functioneren persleidingen
  * Functioneren rioolwaterzuiveringsinrichtingen
  * Rioolverstoppingen in aansluitingen van woningen en gebouwen en binnenriolering indien elke mogelijkheid van afvoer van afvalwater van ontlasting en het wassen van handen ontbreekt
 • Het aanmerken van processen en personen die cruciaal zijn in kader van COVID-19 betekent onder meer dat de gemeente of het waterschap een verklaring kan afgeven waarmee toegang tot kinderopvang kan worden gevraagd.

Kortom, elke gemeente en elk waterschap kan ieder voor zich bepalen wie voor welk van haar eigen processen cruciaal is. Het ligt voor de hand om het in stand houden van het functioneren van de riolering in het kader van coronavirus COVID-19 als een vitaal proces te beschouwen.

Alle nieuwsberichten